കാലാനുക്രമണിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ചരിത്രത്തെയും ചരിത്രസംഭവങ്ങളെയും കാലക്രമമനുസരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച പട്ടികയാണ് കാലാനുക്രമണിക' അഥവാ ക്രൊണോളജി'Chronology എന്ന വാക്ക് (ലാറ്റിൻ നിന്നാാണ് വന്നത്. chronologia, പുരാതന ഗ്രീക്ക് ൽ നിന്നുള്ളതാണ്. chronos, "time"; കാലം. ഇപ്രകാരം ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ സമയത്തിന്റെ കണ്ണികൾ വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ചരിത്രഗതി അറിയാനും സാധിക്കുന്നു. ജോസഫ് ജസ്റ്റസ് സ്കലിഗർ (Joseph Justus Scaliger) ആണ് യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്രീയ കാലാനുക്രമണികക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാലാനുക്രമണിക&oldid=2824512" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്