Jump to content

കവി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കവിത എഴുതുന്ന വ്യക്തിയെ "കവി" എന്നു വിളിക്കുന്നു. കവിയുടെ സ്ത്രീലിംഗമാണു "കവയിത്രി"തെറ്റായ അപദം"കവയത്രി തന്നെ ശരി, ,വാക്കുകളെ പദം / അപദം എന്ന് വിധി,കവയത്രി തന്നെ പദം,,,,മാറ്റാം,,,മാറ്റണം,, പാമര പ്രയോഗം ( അപദം ന പ്രയം ജീത,,, എന്നവാക്യം ) അപദം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കു,,,അപദപ്രയോഗം രാജ്യത്തിനും ഭരിക്കുന്നവരും ഉപയോഗിക്കരുത്,,, നാശം ഫലം,കവിക്കു ദ്യൂ ലോകമാണ്. ""നീണ്യ വാചാമംസി നിവചന കവയേ കാവ്യായാനി ""എന്ന് ഋഗ്വേദ സംഹിത!കവിക്കു മൂന്നാം ലോകമാണ് ,, അവിടെ സ്ത്രീ / പൂരുഷ ലിംഗമില്ല.ദ്യുലിംഗമാണ്. intuition,, അവിടെ സ്ത്രീ / പുരുഷനില്ല.. ഒരേലോകം തന്നെ.Dr സുധീർ മേനോൻ, തൃക്കൂർ.ലിംഗ ക

ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടും ആശയങ്ങളും കാവ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നു. മലയാള കവിതകളിൽ പ്രധാനം അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടാണ്. മഹാകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നവർ മഹാകവി.

അതിരില്ലാത്ത കാവ്യ ലോകത്തിലെ പ്രജാപതി (സ്രഷ്ടാവ്) കവിയത്രേ. കവിയുടെ അഭിരുചിക്കൊത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപംകൊണ്ടു. കവിക്ക് നല്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് പ്രജാപതി എന്ന പദവി. പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഒരു രസസാമ്രാജ്യം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് കവി. അവിടെ പരിവർത്തന ശക്തിയുടെ സ്വർണ സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്ന സർവശക്തനായി ആനന്ദവർദ്ധനൻ കവിയെ വാഴ്ത്തുന്നു.കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ!"തേനൈവ ബ്രമ്മകൃതായാം അധികവയെ" പ്രപഞ്ചം രചിച്ചവനാണ് കവി, പ്രജാപതി തന്നെ, ഉപനിഷത്തിൽ സൂര്യനെപോലും പ്രാജാപത്യ,പ്രജാപതിയുടെ മകനേ എന്നാണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തു "ഈശ്വരന്റെ മകനേ"എന്ന്, കവി അതിനും മുകളിൽ തന്നെ Dr സുധീർ മേനോൻ, തൃക്കൂർ.കവികളെ 3 ആയി തരം തിരിക്കണം, മനോമയ കവികൾ, മനസ്സിൽ നിന്നു എഴുതുന്നു,,,, ഗ്രാമ്യ ശൈലി,ഉദാ : ഇന്നത്തെ പല കവികൾ!1,2 തലമുറ ആ കവിത നിലനിൽക്കും അത്രതന്നെ!വിക്ഞാനമയ കവികൾ!ഉദാ : ആശാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ ആനന്തമയ കവികൾ, വ്യാസൻ, വത്മീകി മുതൽപ്പർ 5000 വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്നു

ചരിത്രം

[തിരുത്തുക]

മിക്ക ഭാഷകളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിഹാസകാവ്യമായ ഗിൽഗാമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം രചിച്ച വ്യക്തിയെ (അഥവാ വ്യക്തികളെ) ആണ്‌ കണ്ടുകിട്ടിയ ആദ്യത്തെ കവിതയുടെ കർത്താവായി കരുതുന്നത്. തോറ മുതലായ മതപരമായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പുരോവചനം പോലുള്ള ആദിമ കവിതകളുണ്ട്. ഹോമറുടെ ഒഡീസി പോലുള്ള ഇതിഹാസകാവ്യങ്ങൾ പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ 750 ബി.സി മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ കവിതാസമാഹാരമായി കണക്കാക്കുന്നത് വിവിധ കവികളൂടെ 305 കവിതകളടങ്ങിയ ഷിജിങ് ആണ്‌. ഇതിന്‌ 1000 ബി.സി യോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

മലയാളത്തിലെ കവികൾ

[തിരുത്തുക]

ആദികാലത്ത് നാടൻപാട്ടുകളാണ്‌ മലയാളസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ലഭ്യമായതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പദ്യകൃതി ചീരാമകവിയുടെ രാമചരിതമാണ്‌. തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമഘട്ടത്തിലാണ്‌ ഈ കൃതി രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചീരാമകവിയാണ്‌ മലയാളത്തിൽ നാമറിയുന്ന ആദ്യ കവി. ഗദ്യസാഹിത്യത്തെക്കാൾ പദ്യസാഹിത്യത്തിനാണ്‌ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനാകുന്നത്

ഇവ കൂടി കാണുക

[തിരുത്തുക]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവി&oldid=4004064" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്