കവാടം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കവാടം

സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും, അതിന്റെ ഘടനയേയും പ്രവർത്തനരീതിയേയും കുറിച്ചു് പഠിക്കാനും, എത്ര പകർപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ അനുവദിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനരീതിയിലും മാറ്റം വരുത്താനും, മാറ്റം വരുത്തിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ വ്യവസ്ഥകളോടെ പുനർവിതരണം ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താവിനു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണയായി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൌജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. അതിന് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യമായ പണം മാത്രമേ നൽകേണ്ടിവരികയുള്ളു. കൂടാതെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സോഴ്സ് അഥവാ അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം

കവാടം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/തിരഞ്ഞെടുത്തവ/മേയ് 2017

തെരഞ്ഞെടുത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

കവാടം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/തിരഞ്ഞെടുത്തസോഫ്റ്റ്‌വെയർ/മേയ് 2017

ബന്ധപ്പെട്ട കവാടങ്ങൾ

കവാടം:ലിനക്സ്
കവാടം:സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
കവാടം:Journalism
ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ Journalism
കവാടം:സാങ്കേതികം
കവാടം:ഇന്റർനെറ്റ്
കവാടം:Typography
സാങ്കേതികം ഇന്റർനെറ്റ് Typography

വിക്കി സംരഭങ്ങൾ

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കി വാർത്തയിൽ
News
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ചൊല്ലുകൾ
Quotes
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോമൺസ്
Images
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കി സോഴ്സ്
Texts
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കി പുസ്തകങ്ങൾ
Manuals
പൂർ‌വ്വപ്രത്യയമുള്ള താളുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക കവാടം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
എന്താണ്‌ കവാടങ്ങൾ? | കവാടങ്ങളുടെ പട്ടിക | തിരഞ്ഞെടുത്ത കവാടങ്ങൾ

Purge server cache