കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 35

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Newtons cradle animation book 2.gif

ഒരു ഭാഗത്തെ ഗോളം ഉയർത്തിവിടുമ്പോൾ നേർരേഖയിലിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഗോളങ്ങളിലൂടെ ആ ബലം സഞ്ചരിച്ച് അത് മറുവശത്തുള്ള ഗോളത്തെ ഉയർത്തുന്നു.