കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2017 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഒക്ടോബർ 5: പൗർണ്ണമി‌
ഒക്ടോബർ 10: ചിത്തിര ഞാറ്റുവേലാരംഭം
ഒക്ടോബർ 17: തുലാരവി സംക്രമം
ഒക്ടോബർ 19: അമാവാസി
യുറാനസ് വിയുതിയിൽ (Opposition)
ഒക്ടോബർ 21,22: ഒറിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഒക്ടോബർ 24: ചോതി ഞാറ്റുവേലാരംഭം