കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2016 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മാർച്ച് 7: അവിട്ടം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
മാർച്ച് 8: വ്യാഴം ഓപ്പോസിഷനിൽ
മാർച്ച് 9: അമാവാസി. സൂര്യഗ്രഹണം
മാർച്ച് 13: കുംഭസംക്രമം
മാർച്ച് 20: പൂർവ്വവിഷുവം
ചതയം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
മാർച്ച് 23: പൗർണ്ണമി