കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2015 ഡിസംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഡിസംബർ 3 : തൃക്കേട്ട ഞാറ്റുവേലാരംഭം
ഡിസംബർ 7 : ചന്ദ്രന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംയോഗം
ഡിസംബർ 11 : അമാവാസി
ഡിസംബർ 13,14 : ജമിനീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഡിസംബർ 16 : ധനു രവിസംക്രമം
മൂലം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
ഡിസംബർ 22 : ദക്ഷിണായനാന്തം
ഡിസംബർ 21,22 : ഉർസീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഡിസംബർ 25 : പൗർണ്ണമി
ഡിസംബർ 29 : ബുധൻ കിഴക്കോട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ആയതിയിൽ.
പൂരം ഞാറ്റുവേലാരംഭം