കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2014 ജനുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജനുവരി 1:- അമാവാസി
ജനുവരി 2,3:- ക്വാഡ്രാന്റിസ് ഉൽക്കാവർഷം
ജനുവരി 5:- വ്യാഴം ഓപ്പോസിഷനിൽ
ജനുവരി 6:- ശുക്രൻ ധനു രാശിയിൽ
ജനുവരി 8:- ബുധൻ മകരം രാശിയിൽ
ജനുവരി 16:- പൗർണ്ണമി
ജനുവരി 26:- ബുധൻ കുംഭം രാശിയിൽ