കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2013 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
നവംബർ 3: അമാവാസി
നവംബർ 6: വിശാഖം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു
നവംബർ 7: ചന്ദ്രനും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു
നവംബർ 10-20: ശുക്രൻ ധനുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു
നവംബർ 16: സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്കു കടക്കുന്നു.
നവംബർ 17: ചിങ്ങക്കൊള്ളി
പൗർണ്ണമി
നവംബർ 19: അനിഴം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
നവംബർ 22: ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും അടുത്തു വരുന്നു
നവംബർ 26: ശനിയും ബുധനും അടുത്തു വരുന്നു
ചൊവ്വ കന്നിരാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു
നവംബർ 28: ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു