കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2013 ജനുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജനുവരി 1:- ഭൂമി ഉപഭൂവിൽ
ജനുവരി 3,4:- ക്വാഡ്രന്റീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം
ജനുവരി 11:- അമാവാസി
ജനുവരി 27 പൗർണ്ണമി