കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2010 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മാർച്ച് 14 13:16 ബുധൻ ഉച്ചയുതിയിൽ
മാർച്ച് 15 21:00 അമാവാസി
മാർച്ച് 17 06:49 യുറാനസിന്റെ യുതി
മാർച്ച് 20 17:30 മേഷാദി
മാർച്ച് 22 00:36 ശനി ഒപ്പോസിഷനിൽ
മാർച്ച് 30 02:24 പൗർണ്ണമി