കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2009 ഡിസംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഡിസംബർ 2 07:30 പൗർണ്ണമി
ഡിസംബർ 13, 14 ജെമിനിഡ് ഉൽക്കവൃഷ്ടി
ഡിസംബർ 16 12:02 അമാവാസി
ഡിസംബർ 18 17:37 ഗ്രഹം മാക്സിമം ഇലോങ്ങേഷനിൽ
ഡിസംബർ 31 19:12 പൗർണ്ണമി
ഡിസംബർ 31 ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം