കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2018 ആഴ്ച 49

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Jovian Tempest.tif

വ്യാഴത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ചിത്രീകരണം. ജൂണോ എടുത്തത്