കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 10

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Pluto and its satellites (2005) without labels.jpg

പ്ലൂട്ടോയും കാരോൺ, നിക്സ്, ഹൈഡ്ര എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളും