കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2009 ആഴ്ച 39

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Cassiopeia A Spitzer.jpg

കാശ്യപി നക്ഷത്രരാശിയിലെ സൂപ്പർനോവ അവശിഷ്ടമായ Cassiopeia A