കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2020 ജനുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 20മ.2മി.21സെ. -22°35'24" 249°43മി.37സെ. -20°-10'-8" 1.41 AU -1.29 7.07am 6.38pm ധനു
ശുക്രൻ 22മ.19മി.5സെ. -12°8'28" 254°31മി.43സെ. 13°39'44" 1.19 AU -4.02 9.14am 9.00pm കുംഭം
ചൊവ്വ 16മ.26മി.6സം. -21°28'23" 236°36മി.14സെ. -69°-21'-39" 2.08 AU 1.48 3.28am 2.58pm സർപ്പധരൻ
വ്യാഴം 18മ.43മി.34സെ. -22°59'33" 249°8മി.50സെ. -38°-18'-39" 6.17 AU -1.85 5.46am 5.13pm ധനു
ശനി 19മ.39മി.47സെ. -21°25'20" 251°16മി.31സെ. -25°-19'-55" 11.02 AU 0.52 6.40am 6.09pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.2മി.31സെ. +11°56'14" 275°28മി.41സെ. 72°50'57" 19.66 AU 5.76 12.35pm 1.01am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.12മി.16സെ. -6°13'50" 256°56മി.24സെ. 27°52'32" 30.53 AU 7.93 1.00am 9.58pm കുംഭം