കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2020 ഏപ്രിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 0മ.30മി.20സെ. -0°39'17" 279°49മി.26സെ. -39°-11'-1" 1.21 AU -0.41 5.16 am 5.24 pm മീനം
ശുക്രൻ 4മ.29മി.56സെ. +26°20'56" 294°12മി.33സെ. 22°19'53" 0.54 AU -4.67 8.54 am 9.44 pm ഇടവം
ചൊവ്വ 20മ.55മി.10സെ. -18°42'9" 154°25മി.25സെ. -81°-12'-51" 1.35 AU 0.61 1.56 am 1.31pm മകരം
വ്യാഴം 19മ.51മി.50സെ. -21°2'56" 120°43മി.45സെ. -68°-23'-39" 5.09 AU -2.24 12.54 am 12.24 pm ധനു
ശനി 20മ.14മി.44സെ. -19°55'7" 125°32മി.53സെ. -73°-39'-6" 10.07 AU 0.63 1.16 am 12.47 pm മകരം
യുറാനസ് 2മ.15മി.16സെ. -13°5'16" 285°44മി.47സെ. -10°-51'-49" 20.79 AU 5.88 6.50 am 7.13 pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.23മി.60സെ. -4°59'52" 277°23മി.3സെ. -56°-36'-53" 30.73 AU 7.95 4.12 am 4.08 pm കുംഭം