കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 23മ.31മി.21സെ. 0°39'2" 275°14മി.18സെ. -23°-3'-37" 0.62 AU 5.55 6.20am 6.21pm മീനം
ശുക്രൻ 21മ.16മി.6സെ -15°56'28" 256°40മി.9സെ. -57°-51'-3" 1.17 AU -4.01 4.20am 4.02pm മകരം
ചൊവ്വ 3മ.7മി.40സെ. 18°23'36" 285°14മി.7സെ 32°2'43" 1.89 AU 1.32 9.45am 10.19pm മേടം
വ്യാഴം 17മ.30മി.58സെ. -22°38'21" 121°12മി.41സെ. -64°-17'-31" 5.21 AU -2.13 12.40am 12.08pm വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.21മി.32സെ. -21°41'21" 198°8മി.43സെ. -78°-10'-17" 10.42 AU 0.62 2.29am 1.59pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.54മി.1സെ. 11°9'26" 279°3മി.36സെ. 13°41'40" 20.65 AU 5.87 8.35am 8.59pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.11മി.46സെ -6°16'13" 268°40മി,18സെ. -29°-5'-22" 30.92 AU 7.96 6.07am 6.00pm കുംഭം