കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ജനുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 19മ.10മി.24സെ. -23°53'8" 248°16മി.37സെ. -32°-10'-36" 1.41AU -0.70 6.14am 5.44pm ധനു
ശുക്രൻ 16മ.29മി.24സെ. -18°29'37" 244°19മി.41സെ. -69°-54'-6" 0.79AU -4.47 3.28am 3.05pm തുലാം
ചൊവ്വ 0മ.35മി.58സെ. +3°53'4" 263°20മി.13സെ. 50°29'26" 1.39AU 0.67 11.17am 11.28pm മീനം
വ്യാഴം 16മ.54മി.3സെ. -21°56'38" 241°28മി.33സെ. -36°-15'-47" 6.06AU -1.81 3.54am 3.24pm തുലാം
ശനി 18മ.56മി.43സെ. -22°19'35" 249°58മി.18സെ. -35°-23'-47" 11.02AU 0.52 5.57am 5.26pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.47മി.11സെ. -10°29'46" 272°1മി.19സെ. 68°52'14" 19.78AU 5.78 12.21pm 12.44am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.4മി.8സെ. -7°1'8" 256°54മി.47സെ. 25°36'3" 30.57AU 7.94 9.52am 9.48pm കുംഭം