കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 11മ.16മി.8സെ. +6°38'54" 260°35മി.55സെ. 68°33'42" 1.34 AU -1.56 12.30 am 12.43 pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 13മ.59മി.41സെ. -17°33'11" 145°27മി.15സെ. 55°40'1" 0.46 AU -4.74 3.28 am 3.06 pm കന്നി
ചൊവ്വ 20മ.17മി.12സെ. -24°38'51" 112°17മി.25സെ. -26°-9'-55" 0.51 AU -1.72 9.53 am 9.17 pm മകരം
വ്യാഴം 15മ.8മി.25സെ. -16°46'52" 126°41മി.55സെ. 44°21'23" 5.86 AU -1.86 4.35 am 4.15 pm തുലാം
ശനി 18മ.11മി.18സെ. -22°43'41" 113°43മി.59സെ. 2°37'23" 9.84 AU 0.46 7.41 am 7.12 pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.0മി.0സെ. +11°38'7" 318°21മി.8സെ. -60°-14'-19" 19.09 AU 5.71 3.06 pm 3.27 am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.5മി.50സെ. -6°52'50" 82°33മി.33സെ. -66°-6'-22" 28.94 AU 7.82 12.27 pm 12.19 am കുംഭം