കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 0മ.45മി.26സെ. +7°11'34" 279°46മി.21സെ. -11°°-41'-52" 0.91 AU -0.35 7.29 AM 7.45 PM മീനം
ശുക്രൻ 0മ.41മി.7സെ. +3°16'45" 276°5മി.21സെ. -13°-34'-60" 1.63 AU -3.86 7.29 AM 7.40 PM മീനം
ചൊവ്വ 17മ.54മി.49സെ. -23°24'23" 120°16മി.32സെ. -62°-9'-12" 1.26 AU 0.58 1.03 AM 12.30 PM ധനു
വ്യാഴം 15മ.24മി.21സെ. -17°22'44" 104°2മി.41സെ. -28°-7'-45" 4.83 AU -2.27 10.48 PM 10.03 AM തുലാം
ശനി 18മ.35മി.39സെ. -22°18'9" 129°7മി.14സെ. -70°-58'-8" 10.25 AU 0.56 1.43 AM 1.11 PM ധനു
യുറാനസ് 1മ.39മി.32സെ. +9°45'57" 279°34മി.37സെ. 1°55'25" 20.73 AU 5.89 8.21 AM 8.43 PM മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.3മി.45സെ. -6°59'49" 269°47മി.26സെ. -39°-22'-11" 30.92 AU 7.96 5.58 AM 5.51 PM കുംഭം