കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 8മ.55മി.6സെ. +13°29'51" 278°44മി.12സെ. 64°27'38" 0.66 AU 3.14 11.59 pm 12.28 pm കർക്കടകം
ശുക്രൻ 12മ.28മി.39സെ. -4°30'3" 117°54മി.20സെ. 58°43'45" 0.70 AU -4.44 3.50 am 3.48 pm കന്നി
ചൊവ്വ 20മ.13മി.7സെ. -26°29'36" 119°41മി.2സെ. -52°-13'-27" 0.40 AU -2.52 11.52 am 11.12 pm ധനു
വ്യാഴം 14മ.51മി.59സെ. -15°30'56" 111°47മി.58സെ. 22°5'46" 5.42 AU -2.02 6.20 am 6.02 pm തുലാം
ശനി 18മ.12മി.42സെ. -22°38'45" 110°4മി.28സെ. -25°-36'-56" 9.38 AU 0.30 9.49 am 9.16 pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.2മി.8സെ. +11°50'7" 292°43മി.15സെ. -34°-43'-21" 19.51 AU 5.75 5.10 pm 5.32 am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.8മി.54സെ. -6°33'9" 299°20മി.23സെ. -81°-29'-29" 29.01 AU 7.82 2.31 pm 2.24 am കുംഭം