കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ഏപ്രിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 0മ.18മി,22സെ. +1°25'57" 97°47മി.30സെ. 41°37'11" 0.64 AU 1.64 5.05 am 5.13 pm മീനം
ശുക്രൻ 3മ.3മി.12സെ. +17°24'6" 73°3മി.19സെ. 4°8'21" 1.52 AU -3.86 7.40 am 8.13 pm മേടം
ചൊവ്വ 19മ.8മി.3സെ. -23°15'53" 220°19മി.17സെ. 45°10'16" 0.98 AU -0.01 12.16 am 11.45 am ധനു
വ്യാഴം 15മ.16മി.29സെ. -16°49'44" 253°2മി.19സെ. 0°-54'-57" 4.50 AU -2.44 8.18 pm 7.55 am തുലാം
ശനി 18മ.39മി.32സെ. -22°14'15" 227°25മി.51സെ. 41°0'6" 9.74 AU 0.46 11.45 PM 11.17 AM ധനു
യുറാനസ് 1മ.45മി.52സെ. +10°22'19" 83°1മി.43സെ. 21°40'9" 20.89 AU 5.90 6.25 AM 6.47 PM മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.7മി.43സെ. -6°35'50" 118°46മി.28സെ. 55°18'46" 30.71 AU 7.95 4.00 AM 3.57 PM കുംഭം