കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 13മ.32മി.15.4സെ -7017'12" 273.40 -57.60 1.0677 AU -1 5.29am 5.13pm തുലാം
ശുക്രൻ 15മ.45മി.23.0സെ. -19033'30" 253.50 -27.80 1.7042 AU -4 6.46am 6.20pm തുലാം
ചൊവ്വ 19മ.6മി.20.7സെ. -24045'10" 240.50 17.10 1.7559 AU 1 10.10am 9.36pm ധനു
വ്യാഴം 9മ.37മി.27.1സെ. +14053'9" 47.60 -52.30 5.1886 AU -2 12.10am 12.36pm ചിങ്ങം
ശനി 15മ.34മി.58.6സെ. -17017'39" 256.20 -30.20 109334 AU 0 6.32am 6.07pm തുലാം
യുറാനസ് 0മ.49മി.18.9സെ. +4032'22" 105.90 69.10 19.2431 AU 6 3.27pm 3.41am മീനം
നെപ്ട്യൂൺ 22മ.27മി.41.6സെ. -10026'33" 216.10 63.90 29.7549 AU 8 1.18pm 1.08am കുംഭം