കവാടം:ഉള്ളടക്കം/അവലോകനങ്ങൾ/തത്ത്വചിന്തയും ചിന്തയും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തത്ത്വശാസ്ത്രം – Being • Common sense • Feminist philosophy • Futurology • Goodness and value theory • സന്തോഷം • -ism • Meaning of life • മനസ്സ് • Rhetoric • സ്ഥലം • Unsolved problems in philosophy

By region – Eastern philosophy • Western philosophy
Branches of philosophy – സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം • നീതിശാസ്ത്രം • വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം • യുക്തി • അതിഭൗതികം
Subdisciplines of philosophy – Education • Geography • History • Human nature • Language • Law • Literature • Mathematics • Mind • Philosophy • Physics • Politics • Psychology • Religion • Science • Social science • Technology  • War  • Culture
Schools of philosophy – Analytic philosophy • Aristotelianism • Continental Philosophy • Critical theory • Deconstructivism • നിയതിവാദം • വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം • അനുഭവവാദം • അസ്തിത്വവാദം • Hegelianism • Hermeneutics • മാനവതാവാദം • ആശയവാദം • Kantianism • Logical Positivism • ഭൗതികവാദം • Neoplatonism • നിഹിലിസം • Objectivism (Ayn Rand) • Ordinary Language • Phenomenology • Platonism • അനുഭവസത്താവാദം • Postmodernism • Poststructuralism • Pragmatism • Presocratic • യുക്തിവാദം • Reformational • Relativism • സ്കൊളാസ്റ്റിസിസം • Skepticism • സ്റ്റോയിക്ക് തത്വചിന്ത • ഘടനാവാദം • Transhumanism  • പ്രയോജനവാദം

ചിന്ത – Awareness • Creative processes • Decision making • Heuristic • Learning • ഓർമ്മ • Problem solving • Reason • Teaching

Qualities of thought – Accuracy • Effectiveness • Efficacy • Efficiency • Frugality • Prudence • Right • Soundness • Validity • Value theory • Wrong
Thinking errors – Cognitive bias • Cognitive distortion • Error • ഹേത്വാഭാസം • Fallacies of definition • Logical fallacy • Target fixation
Related – Genius • High IQ society • Mensa • Nootropics • Philomath • Polymath