കേരള സർവകലാശാല കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് വകുപ്പ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

കേരള സർവകലാശാലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി, ബയോ-ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്‌ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണിത്. 2005 ൽ എം ഫിൽ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാമോടുകൂടി സെന്റർ ഫോർ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിതമായി. 2007 ൽ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെന്റർ 2010 ൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 2011 ൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് ആയി നിലവിൽവന്നു.[1] ഡോ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായർ ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെ എം എസ് സി, എം ഫിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു പുറമേ വിവിധ ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നു. കേരള സർ‌വകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.[2] [3]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. International Brochure, University of Kerala
  2. [1]
  3. [2]