കപൂർത്തല ജില്ലയിലെ വില്ലേജുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
  1. മന്ദ് റെയ്‌പൂർ അറെയ്‌ൻ
  2. റെയ്‌പൂർ അറെയ്‌ൻ
  3. നദാല
  4. പാസ്സീവാൾ
  5. ബിൽപുർ