എ.എം.ഡി. ഫിനോം മൈക്രോപ്രോസസറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫിനോം X4 9-ശ്രേണി, ക്വാഡ്-കോർ[തിരുത്തുക]

"എജീന" (B2 & B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping ആവൃത്തി L2-Cache L3-Cache HT Multi 1 VCore TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഫിനോം X4 9100e B2 1.8 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.6 GHz 9x 1.10 - 1.15 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD9100OBJ4BGD
ഫിനോം X4 9150e B3 1.8 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.6 GHz 9x 1.075 - 1.125 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ July 1, 2008 HD9150ODJ4BGH
ഫിനോം X4 9350e B3 2 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 10x 1.075 - 1.125 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ July 1, 2008 HD9350ODJ4BGH
ഫിനോം X4 9450e B3 2.1 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 10.5x 1.075 - 1.125 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ October 2008 HD9450ODJ4BGH
ഫിനോം 9500 B2 2.2 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ November 19, 2007 HD9500WCJ4BGD
ഫിനോം X4 9550 B3 2.2 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD9550WCJ4BGH
ഫിനോം 9600 B2 2.3 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ November 19, 2007 HD9600WCJ4BGD
ഫിനോം 9600
Black Edition2
B2 2.3 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ December 19, 2007 HD960ZWCJ4BGD
ഫിനോം 9600B3 B3 2.3 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 28, 2008 HD960BWCJ4BGH
ഫിനോം X4 9650 B3 2.3 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD9650WCJ4BGH
ഫിനോം X4 9750 B3 2.4 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.15 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD9750WCJ4BGH
B3 2.4 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.20 - 1.30 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD9750XAJ4BGH
ഫിനോം 9750B3 B3 2.4 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ August 2008 HD975BWCJ4BGH
ഫിനോം X4 9850 B3 2.5 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 2 GHz 12.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ October 2008 HD9850WCJ4BGH
B3 2.5 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 2 GHz 12.5x 1.20 - 1.30 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2+ July 1, 2008 HD9850XAJ4BGH
ഫിനോം X4 9850
Black Edition2
B3 2.5 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 2 GHz 12.5x 1.20 - 1.30 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD985ZXAJ4BGH
ഫിനോം X4 9950
Black Edition2
B3 2.6 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 2 GHz 13x 1.20 - 1.30 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2+ October 2008 HD995ZXAJ4BGH
B3 2.6 GHz 4x 512 KiB 2 MiB 2 GHz 13x 1.25 - 1.30 V 140 W സോക്കറ്റ് AM2+ July 1, 2008 HD995ZFAJ4BGH

ഫിനോം X3 8-series, triple-core[തിരുത്തുക]

"ടോളിമാൻ" (B2 & B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Multi 1 VCore TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഫിനോം X3 8250e B3 1.9 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.6 GHz 9.5x 1.125 - 1.20 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ September 8, 2008 HD8250ODJ3BGH
ഫിനോം X3 8400 B2 2.1 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 10.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD8400WCJ3BGD
ഫിനോം X3 8450 B3 2.1 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 10.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 23, 2008 HD8450WCJ3BGH
ഫിനോം X3 8450e B3 2.1 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 10.5x 1.125 - 1.20 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2+ September 8, 2008 HD8450ODJ3BGH
ഫിനോം X3 8550 B3 2.2 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ HD8550WCJ3BGD
ഫിനോം X3 8600 B2 2.3 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ March 27, 2008 HD8600WCJ3BGD
ഫിനോം X3 8600B3 B3 2.3 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 28, 2008 HD860BWCJ3BGH
ഫിനോം X3 8650 B3 2.3 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 23, 2008 HD8650WCJ3BGH
ഫിനോം X3 8750 B3 2.4 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 23, 2008 HD8750WCJ3BGH
ഫിനോം X3 8750B3 B3 2.4 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ August 2008 HD875BWCJ3BGH
ഫിനോം X3 8750
Black Edition2
B3 2.4 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ September 8, 2008 HD875ZWCJ3BGH
ഫിനോം X3 8850 B3 2.5 GHz 3x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 12.5x 1.20 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ October 2008 HD8850WCJ3BGH

അത്‌ലൺ X2 6-/7-series, dual-core (Phenom-based)[തിരുത്തുക]

The Athlon dual-core 6-series of microprocessors is based on the Phenom family. They differ from earlier Athlon X2 processors which are based on the original Athlon 64 (0Fh/K8 processor family).

കുമ (B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping ആവൃത്തി L2-Cache L3-Cache HT Multi 1 VCore TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
അത്‌ലൺ X2 6500
Black Edition2
B3 2.3 GHz 2x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 11.5x 1.1 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ AD6500WCJ2BGH
അത്‌ലൺ X2 7750
Black Edition2
B3 2.7 GHz 2x 512 KiB 2 MiB 1.8 GHz 13.5x 1.05 - 1.25 V 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ 15. December 2008 AD775ZWCJ2BGH

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]