എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ ഘനരാഗ പഞ്ചരത്നകൃതികളിൽ ശ്രീരാഗത്തിലും ആദിതാളത്തിലും [1][2]ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കീർത്തനമാണ് എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു. ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരാരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണു ഇതെഴുതിയതെന്നു ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പഞ്ചരത്ന കൃതികളുടെ ആലാപനം
പല്ലവി

എന്ദരോ മഹാനുഭാവുലു-അന്ദരികി വന്ദനമു

അനുപല്ലവി

ചന്ദ്ര വദനുനി-അന്ദ ചന്ദമുനു
ഹൃദയ-അരവിന്ദമുന ജൂചി
ബ്രഹ്മാനന്ദമു-അനുഭവിഞ്ചു വാരു

ചരണം

സാമ ഗാന ലോല മനസ്സിജ ലാവണ്യ
ധന്യ മൂർധന്യുലു

മാനസ വന ചര വര സഞ്ചാരമു സലിപി
മൂർത്തി ബാഗുഗ പൊഡഗനേ വാരു

സരഗുന പാദമുലകു സ്വാന്തമു-അനു
സരോജമുനു സമർപ്പണമു സേയു വാരു

പതിത പാവനുഡു-അനേ പരാത്പരുനി ഗുരിഞ്ചി
പരമ-അർത്ഥമഗു നിജ മാർഗ്ഗമുതോനു
പാഡുചുനു സല്ലാപമുതോ
സ്വര ലയ-ആദി രാഗമുലു തെലിയു വാരു

ഹരി ഗുണ മണി-മയ സരമുലു ഗളമുന
ശോഭില്ലു ഭക്ത കോടുലു-ഇലലോ
തെലിവിതോ ചെലിമിതോ കരുണ കൽഗി
ജഗമു-എല്ലനു സുധാ ദൃഷ്ടിചേ ബ്രോചു വാരു

ഹൊയലു മീര നഡലു കൽഗു സരസുനി
സദാ കനുല ജൂചുചുനു പുലക ശരീരുലൈ
ആനന്ദ പയോധി നിമഗ്നുലൈ
മുദംബുനനു യശമു കല വാരു

പരമ ഭാഗവത മൌനി വര ശശി
വിഭാ-കര സനക സനന്ദന
ദിൿ-ഈശ സുര കിംപുരുഷ കനക കശിപു
സുത നാരദ തുംബുരു
പവന സൂനു ബാല ചന്ദ്ര ധര ശുക
സരോജ ഭവ ഭൂ-സുര വരുലു
പരമ പാവനുലു ഘനുലു ശാശ്വതുലു
കമല ഭവ സുഖമു സദാ-അനുഭവുലു ഗാക

നീ മേനു നാമ വൈഭവംബുലനു
നീ പരാക്രമ ധൈര്യമുല
ശാന്ത മാനസമു നീവുലു-അനു
വചന സത്യമുനു രഘുവര നീയെഡ
സദ്ഭക്തിയു ജനിഞ്ചകനു ദുർമ്മതമുലനു
കല്ല ജേസിന-അട്ടി നീ മദിനി-
എരിംഗി സന്തസമ്പുനനു ഗുണ
ഭജന-ആനന്ദ കീർത്തനമു സേയു വാരു

ഭാഗവത രാമായണ ഗീത-ആദി
ശ്രുതി ശാസ്ത്ര പുരാണപു
മർമ്മമുലനു ശിവ-ആദി ഷണ്മതമുല
ഗൂഢമുലനു മുപ്പദി മുക്കോടി
സുര-അന്തരംഗമുല ഭാവമ്പുലനു-
എരിംഗി ഭാവ രാഗ ലയ-ആദി സൌഖ്യമുചേ
ചിരായുവുൽ കല്ഗി നിരവധി സുഖ-ആത്മുലൈ
ത്യാഗരാജ-ആപ്തുലൈന വാരു

പ്രേമ മുപ്പിരികൊനു വേള
നാമമു തലചേ വാരു
രാമ ഭക്തുഡൈന ത്യാഗരാജ
നുതുനി നിജ ദാസുലൈന വാരു

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Unsung genius". The Hindu. Chennai, India. 23 May 2008. Archived from the original on 2013-01-25. Retrieved 2019-01-28.
  2. "Endaro Mahanubhavulu".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എന്തരോ_മഹാനുഭാവുലു&oldid=3839161" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്