ഉപയോക്താവ്:UltraBot/pages-in-cat.py

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് വിക്കിപീഡിയയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റുവള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്‌. ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വല്ല കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും, ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് അതിന്റെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകളുടെ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം. പട്ടിക 'pages-in-cat.txt'
എന്ന ഫയലിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
Author: Junaid P V ([[user:Junaidpv]])
Date:	2010-11-13

Caution: No warranty
"""

import wikipedia
import catlib
import unicodedata
import codecs


CAT		= ur'വർഗ്ഗം'
siteFamily	= 'wikipedia'
siteLangCode	= 'ml'
# വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക
#------------------------------------------------
catName		= ur'ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ'
#------------------------------------------------

wikiSite	= wikipedia.Site(code=siteLangCode, fam=siteFamily)
log		= codecs.open('logs/pages-in-cat.log', mode='at', encoding = 'utf-8')

catPage		= catlib.Category(site=wikiSite, title=CAT+':'+catName)
if not catPage.exists():
	log.write("Given category does not exist.\n")
	log.flush()
	wikipedia.output("Given category does not exist")
	wikipedia.stopme()

pages		= catPage.articlesList()
pageList	= ur""

for page in pages:
	title = page.title()
	wikipedia.output(title+'\n')
	pageList += title+'\n'

pageListFile 	= codecs.open('pages-in-cat.txt', mode='at', encoding = 'utf-8')
pageListFile.write(pageList);
pageListFile.flush()
pageListFile.close()
log.flush()
log.close()
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:UltraBot/pages-in-cat.py&oldid=846427" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്