ഉപയോക്താവ്:ShajiA/പണിപ്പുര/അവശ്യലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Section Article Count Percent
People 1160 30.9%
History 170 4.5%
Geography 423 11.3%
Arts 183 4.9%
Philosophy and religion 119 3.2%
Everyday life 325 8.7%
Society and socal sciences 181 4.8%
Health and medicine 180 4.8%
Science 600 16.0%
Technology 292 7.8%
Mathematics 91 2.4%
Measurements 27 0.7%
Total 3751 100.0%

Count checked: 16:51, 24 July 2010 (UTC)

People[തിരുത്തുക]

Actors and Actresses[തിരുത്തുക]

Artists / Architects, visual[തിരുത്തുക]

Authors / Poets[തിരുത്തുക]

Composers and musicians[തിരുത്തുക]

Directors, producers & screenwriters[തിരുത്തുക]

Entrepreneurs[തിരുത്തുക]

Explorers[തിരുത്തുക]

Performing artists[തിരുത്തുക]

Journalists[തിരുത്തുക]

Olympic/sports figures[തിരുത്തുക]

Mythical figures/places[തിരുത്തുക]

Fictional/cartoon characters[തിരുത്തുക]

History[തിരുത്തുക]

Geography[തിരുത്തുക]


Cities[തിരുത്തുക]

Countries/territories[തിരുത്തുക]

See also: List of countries and List of countries by population.

Arts[തിരുത്തുക]

 1. Art
 2. Aesthetics
 3. Bauhaus
 4. Gothic art
 5. Romanesque art
 6. Rococo

Architecture[തിരുത്തുക]

 1. Architecture
 2. Seven Wonders of the World
  1. Colossus of Rhodes
  2. Great Pyramid of Giza
  3. Hanging Gardens of Babylon
  4. Lighthouse of Alexandria
  5. Mausoleum of Maussollos
  6. Statue of Zeus at Olympia
  7. Temple of Artemis
 3. Byzantine architecture

Specific structures and ensembles:

Philosophy and religion[തിരുത്തുക]

Everyday life[തിരുത്തുക]

Society and social sciences[തിരുത്തുക]

Health and medicine[തിരുത്തുക]

Science[തിരുത്തുക]

Technology[തിരുത്തുക]

Mathematics[തിരുത്തുക]

Measurement[തിരുത്തുക]