ഉപയോക്താവ്:Satheesan.vn/പുസ്തകങ്ങൾ/ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അകത്തി
അകിൽ (വിവക്ഷകൾ)
അക്കരപ്പുത
അഘോരി
അങ്കര
അങ്കോലം
അക്രോട്ട്
അഞ്ചുമുലച്ചി
അടതാപ്പ്
അടപതിയൻ
അടമ്പ്
അടയ്ക്കാപ്പയിൻ
അടയ്ക്കാമണിയൻ
അടവിപ്പാല
അണലിവേഗം
അതിവിടയം
അത്തി
കലദി
അപ്പ
സർപ്പഗന്ധി
അമുക്കുരം
അമ്മിമുറിയൻ
അമൃതപ്പാല
ചിറ്റമൃത്
അയമോദകം
വിശല്യകരണി
അരണമരം
അരയാൽ
അരളി
അരിയാപൊരിയൻ
അരേണുകം
അരിഷ്ട
അരൂത
അലക്കുചേര്
അശോകം
അവിൽപ്പൊരി
അസ്ഥിമരം
അളുങ്കുമരം
അമ്പഴം
അമ്പൂരിപ്പച്ചില
അൽപ്പം
ആകാശവല്ലി
ആകാശവെള്ളരി
ആച്ചമരം
ആടലോടകം
ആടുതൊടാപ്പാല
ആത്ത
ആനക്കയ്യൂരം
ആനക്കുറുന്തോട്ടി
ആനക്കൂവ
ആനക്കൈത
ആനക്കൊടിത്തൂവ
ആനക്കൊരണ്ടി
ആനച്ചുവടി
ആനച്ചുണ്ട
ആനച്ചേര്
ആനച്ചൊറിയണം
ആനപ്പരുവ
ആനത്തകര
ആനവണങ്ങി
ആനെക്കാട്ടിമരം
ആപ്പിൾ
ആരോഗ്യപ്പച്ച
ആര്യവേപ്പ്
ആവര
ആവണക്ക്
ആവിൽ
ആശാളി
ആറ്റുവഞ്ചി
ആഴാന്ത
ഇഞ്ചി
ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്
ഇടവകം
ഇടംപിരി വലംപിരി
ഇത്തി
ഇരട്ടിമധുരം
ഇരുവേലി
ഇലക്കള്ളി
ഇലഞ്ഞി
ഇലവ്
കറുവ
ഇലന്ത
ഇലിപ്പ
ഇലുമ്പി
ഇല്ലി
ഇഷദ്ഗോൾ
ഈശ്വരമൂലി
വീട്ടി
ഈന്തപ്പന
ഉകമരം
ഉങ്ങ്
ഉത്കണ്ടകം
ഉമ്മം
ഉലുവ
ഉള്ളി
ഉഴിഞ്ഞ
ഉഴുന്ന്
അകിൽ (Aquilaria malaccensis)
ഊളൻ തകര
ഊരം
ഊർപ്പം
വെള്ളെരിക്ക്
എരുമക്കള്ളി
എരുമനാക്ക്
എള്ള്
ഐവിരലിക്കോവ
ഏകനായകം
ഏലം
ഏഴിലം‌പാല
ഒതളം
ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടി
കുന്തിരിക്കം (മരം)
ഓടമരം
ഓടൽ
ഓരില
ഓരിലത്താമര
കച്ചൂരം
കച്ചോലം
കഞ്ചാവ്
കടലാടി
കടലാവണക്ക്
ആറ്റുതേക്ക്
കടുക്
കടുകരോഹിണി
കടുക്ക
കട്ഫലം
കണിക്കൊന്ന
കണ്ണാന്തളി
കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
കദളി വാഴ
കവുങ്ങ്
കറുപ്പ്
കയ്യോന്നി
കരയാമ്പൂ
കരിനൊച്ചി
കരിമുതുക്ക്
കരിവേലം
കരിങ്കുറിഞ്ഞി
കരിങ്കൂവളം
കരിങ്ങാലി
കരിഞ്ചീരകം
കരിങ്ങോട്ട
കരിമ്പന
കരിമ്പ്
കരീരം
കരുവിലാഞ്ചി
കല്ലാൽ
കല്ലിത്തി
കല്ലുരുക്കി
കല്ലൂർവഞ്ചി
കശുമാവ്
കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ
കസ്തൂരിവെണ്ട
കഴഞ്ചി
കറിവേപ്പ്
കർക്കടകശൃംഗി
കർപ്പൂരം
കർപ്പൂരതുളസി
കർപ്പൂരവള്ളി
കറ്റാർവാഴ
കാക്കത്തുടലി
കാച്ചിൽ
കാപ്പി
കാന്താരിമുളക്
കാഞ്ഞിരം
കാട്ടുകഴഞ്ചി
കാട്ടുപടവലം
കാട്ടുഴുന്ന്
അരിവാള
കാട്ടുചേന
കാട്ടുജീരകം
കാട്ടുതുളസി
കായം
പൂവൻകാര
കാരറ്റ്
കാശിത്തുമ്പ
കാർകോകിൽ
കാർക്കോട്ടി
കിരിയാത്ത
കിലുകിലുപ്പ
കിളിതീനിപ്പഞ്ഞി
കീഴാർനെല്ലി
കുങ്കുമം
കുടകപ്പാല
മുത്തിൾ
കുടംപുളി
കുന്നി
കുപ്പമേനി
കുമ്പളം
കുമ്പിൾ
കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
കുരുട്ടുപാല
കുരുമുളക്
ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന
കുറശ്ശാണി
നീലക്കുറിഞ്ഞി
കുറുന്തോട്ടി
കൂവളം
കൂവ
കൃഷ്ണബീജം
കൈതച്ചക്ക
കൈപ്പനാറച്ചി
പൂക്കൈത
കൈമരുത്
കൊട്ടം
കൊടുവേലി (വിവക്ഷകൾ)
കൊടിത്തൂവ
മല്ലി
കൊളുന്ന്
കൊഴിഞ്ഞിൽ
കൊഴുപ്പ
ശീമക്കൊന്ന
കോവൽ
കോലരക്ക്
കോവിദാരം
ക്ഷീരകാകോളി
ഗുൽഗുലു
ഗണപതിനാരകം
ഗന്ധരാജൻ
ഗരുഡപ്പച്ച
കൊട്ടയ്ക്ക
ചക്കരക്കൊല്ലി
ചക്രത്തകര
ചങ്ങലംപരണ്ട
ചതുരക്കള്ളി
കുചന്ദനം
ചമ്പകം
ചരളം
ചതകുപ്പ
ചന്ദനം
ചന്ദനവേമ്പ്
വയങ്കത
ചിക്കറി
ചിത്തിരപ്പാല
നിലവാക
ചിറ്റരത്ത
ചീനപ്പാവ്
ചെങ്ങഴിനീർക്കൂവ
ചെമ്മരം
ചുവന്നുള്ളി
ചെമ്പകം (വിവക്ഷകൾ)
ചെമ്പരത്തി
ചെത്തി
ചെത്തിക്കൊടുവേലി
ചെറുചണ
ചെറുചുണ്ട
ചെറുതേക്ക്
ചെറുനാരകം
ചെറുപയർ
നിലമ്പരണ്ട
ചെറൂള
ചെണ്ടൂരകം
ചേന
ചേമ്പ്
നാഗകേസരം
ജഡാമഞ്ചി
നീർത്തിപ്പലി
ജാതി (മരം)
ജീരകം
ജീവകം (സസ്യം)
ജീവന്തി
ഞഴുക്
ഞാവൽ
പനച്ചിയം
ഞാഴൽ
ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
ഞൊടിഞെട്ട
തകരം
തക്കോലം
തഗരം
തഴുതാമ
താതിരി
താന്നി
താലീസപത്രം
താമര
തിന
തിപ്പലി
തിരുതാളി
തുമ്പ (ചെടി)
തുളസി
തെങ്ങ്
തേയില
തേറ്റാമ്പരൽ
തൊട്ടാവാടി
തൊണ്ടി
ചെറുതുടലി
ത്രായമാണം
ദന്തപ്പാല
ദർഭ
ദേവദാരു
ധന്വയാസം
നരിവെങ്കായം
നറുനീണ്ടി
നറുവരി
നന്ത്യാർവട്ടം
നാഗദന്തി
നാഗലിംഗം
നായ്ക്കുരണ
നാൽപാമരം
നാലുമണിച്ചെടി
നിത്യകല്യാണി
നിലപ്പന
നിലപ്പാല
നിശാഗന്ധി
നീരാരൽ
നീലക്കൊടുവേലി
നീല അമരി
ബ്രഹ്മി
നീർമരുത്
നീർമാതളം
നീർ‌വാളം
നെന്മേനിവാക
നെല്ല്
നെല്ലി
നൊച്ചി
നൊങ്ങണംപുല്ല്
പടവലങ്ങ
പനിക്കൂർക്ക
പപ്പായ
പശക്കൊട്ട
പരണ്ടവള്ളി
പരുത്തി
പരുവ
പലകപ്പയ്യാനി
പല്ലുവേദനച്ചെടി
പനച്ചി
പർപ്പടകപ്പുല്ല്
പവിഴമല്ലി
പാച്ചോറ്റി
പാടക്കിഴങ്ങ്
പാതിരി (സസ്യം)
പാണൽ
പാവട്ട
പാവൽ
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്
പാഷാണഭേദി
പാൽമുതുക്ക്
പാൽവള്ളി
പിച്ചി
പീച്ചിൽ
പുകയില
പുന്ന
പുണ്യാവ
പുല്ലാഞ്ഞി
പുഷ്കരമൂലം
പുളി (മരം)
പുളിയാറില
പുവ്വം
പൂവരശ്ശ്
പൂവാംകുറുന്തൽ
വട്ടപ്പെരുക്
മട്ടി
പേക്കുമ്മട്ടി
പേര
പേരാൽ
പേഴ്
പൊങ്ങല്ല്യം
പൊന്നങ്ങാണി
പൊൻകൊരണ്ടി
പ്ലാവ്
പ്ലാശ്
ബദാം
യവം
മക്കിപ്പൂവ്
മഞ്ചട്ടി
മഞ്ഞക്കടമ്പ്
മഞ്ഞക്കനകാംബരം
മഞ്ഞൾ
മണിത്തക്കാളി
പൂമരുത്
വെള്ളമന്ദാരം
മയിലോശിക
മയൂഖശിഖ
മരമഞ്ഞൾ
മരൽ
മരോട്ടി
വിഷ്ണുക്രാന്തി
മലതാങ്ങി
മലയിഞ്ചി
മലവേപ്പ്
മലങ്കാര
മൾബറി
മഷിത്തണ്ട്
മാങ്ങനാറി
മാതളനാരകം
മാവ്
മീറ
മീനങ്ങാണി
മുക്കുറ്റി
മുഞ്ഞ
മുത്തങ്ങ (സസ്യം)
മുതിര
മുന്തിരിങ്ങ
മുയൽച്ചെവിയൻ
മുരിങ്ങ
മുള
മുളക്
മുള്ളങ്കി
മുള്ളൻ ചീര
മുള്ളാത്ത
മുറികൂട്ടി
മലയകത്തി
മൂവില
കിത്തോന്നി
മൈലാഞ്ചി
യശങ്ക്
യൂക്കാലിപ്റ്റസ്
രക്തചന്ദനം
രാമച്ചം
രാജമല്ലി
രുദ്രാക്ഷം
വടുകപ്പുളി നാരകം
വട്ടക്കാക്കക്കൊടി
വഷളച്ചീര
വള്ളിപ്പാല
വയമ്പ്‌
വയൽച്ചുള്ളി
വലിയ അരത്ത
വള്ളിക്കുറുന്തോട്ടി
വത്സനാഭി
വഴുതന
വാഴ
വിഴാൽ
വെളുത്തുള്ളി
വെള്ളക്കരിങ്ങാലി
വെള്ളരി
വെള്ളില
വെള്ളക്കൊടുവേലി
വെറ്റില
വേങ്ങ
വേമ്പാട
വേലിപ്പരുത്തി
ശംഖുപുഷ്പം
ശതാവരി
ശീമയത്തി
സാമുദ്രപ്പച്ച
സിങ്കോണ
സൂചിമുല്ല
സൂര്യകാന്തി
ഹർമാൽ
ഹേമന്തഹരിതം