ഉപയോക്താവ്:Rsvkjafs6ias432t/ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ദൈവശാസ്ത്രം. • യഹോവ--ബൈബിളിലെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നാമം.
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ--അന്താരാഷ്ട്രരും വ്യത്യസ്തരുമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ മതപ്രസ്താനത്തെകുറിച്ചുള്ള ലേഖനപരമ്പര.
 • അത്രിത്വം--ത്രിത്വത്തിനു വിപരീതമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം.
 • വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം--ഒരു ആധുനീക ബൈബിൾ പരിഭാഷ.
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ
 • മുഖ്യധാരാക്രൈസ്തവർ--പ്രധാനക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്.
 • ക്രിസ്തീയസഭാപുനരുദ്ധാരണവാദം--കാലക്രമത്തിൽ പുതിയ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ തുടങ്ങാൻ സമർത്ഥിക്കുന്ന പ്രധാനനിതീകരണം.
 • സമൂലമാറ്റചിന്താഗതി--ലോകത്തിനു ഉടനെ വൻ മാറ്റങ്ങൾ ദിവ്യഇടപെടലിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം.
 • ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്മാരകാചരണം--യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഒരേയൊരു വാർഷികാചരണം.
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികളും പീഡനങ്ങളും
 • രാജ്യഹാൾ
 • യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കം
 • സുവിശേഷപ്രവർത്തനം
 • ദൈവരാജ്യം
 • അർമ്മഗദോൻ
 • യേശുവും മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങളും
 • 144000 (സംഖ്യ)
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികളും യുഗാന്തചിന്തയും
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികളും രക്ഷയും
 • വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ അടിമ

ശാസ്ത്രം


 • ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ രൂപസംവിധാനം--പരിണാമസിദ്ധാത്തതിനു വിപരീതമായുള്ള തത്ത്വം.

ചലചിത്രം


 • ടാങ്കിൾഡ്‎

സംഗീതം.


 • വെസ്റ്റ്ലൈഫ്--ഇംഗ്ലിഷ് അൽബം.
 • ബാക്ക്സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ്--ഇംഗ്ലിഷ് ആൽബം
 • രാജ്യ ഗീതങ്ങൾ--യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ആരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ


 • വീക്ഷാഗോപുരം
 • ഉണരുക!
 • യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ