ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji/MedicinalPlants

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

List of Medicinal Plants in Kerala.[തിരുത്തുക]

നമ്പർ മലയാളം Sanskrit Name Botanical Name Family Genus Image
1 മര മഞ്ഞൾ DARU HARIDRA en:Coscinium_fenestratum en:Menispermaceae Coscinium Coscinium Fenestratum
2 രുദ്രാക്ഷം RUDRAKSHA Elaeocarpus_ganitrus en:Elaeocarpaceae en:Elaeocarpus Groupofrudraksha.jpg
3 മലങ്കാര MADANA RANDIA DUMETORUM RUBIACEAE
4 സമുദ്രപ്പച്ച VRIDHA DARU ARGYREIA SPECIOSA SWEET CONVOLVULACEAE
5 വെള്ള അകിൽ AGURU DYSOXYLUM BEDDOMEI MELIACEAE
6 ഊത് (അകിൽ) AGURU AQUILARIA AGALLOCHA ROXB THYMELEACEAE
7 പച്ചോളി PACHOLI POGOSTEMON PACHOULI LAMIACEAE
8 പൂത്തിലഞ്ഞി PUTHRANJEEVA PUTHRANJEEVA ROX PURGHII EUPHORBIACEAE
9 വെൺ വേലം ARIMEDA ACACIA LEUCOPHLOEA ROXB MIMUSACEAE
10 അണലിവേഗം VISHADHANI PITTOSPORUM TETRASPERMUM PITTOSPORACEAE
11 മരവുരി (ഞെട്ടാവിൽ) MARAVURI ANTIARIS TOXICARIA MORACEAE
12 എണ്ണപ്പുന്ന PUNNAKA CALOPHYLLUM INOPHYLLUM CLUSIACEAE
13 പിച്ചകം JATHI JASMINUM GRANDFLORUM OLEACEAE
14 കരിനൊച്ചി NIRGUNDI VITEX NIGUNDO VERBENA CEAE
15 രക്തചന്ദനം RAKTHA CHANDANAM PTEROCARPUS SANTALINUS LINN FABACEAE
16 അടപതിയൻ JEEVANTHEE HOLOSTEMMA ANNULARE (ROXB) ASCLEPIADACEAE
17 ചുരക്കള്ളി SNUHI JATROPA MULTIFIDA EUPHORBIACEAE
18 വിഴാൽ VIDANGA EMBELIA RIBES BURMEF MYRSINACEAE
19 മാതളം DADIMAM PUNICA GRANATUM LINN PUNICACEAE
20 അകത്തി AGASTHI SESBANIA GRANDIFLORA LINN FABACEAE
21 ആടു കൊട്ടപ്പാല AJASRINGI VALLIARIS SOLAN ACEA APOCYNACEAE
22 മരോട്ടി THUVARAKAM HYDNOCARPUS LAURIFOLIA FLACOURTIACEAE
23 കറ്റാർ വാഴ KUMARI ALOE VERA LINN LILIACEAE
24 പൂവരശ്ശ് PARISHA THESPESIA POPULNEA LINN MALVACEAE
25 ചെമ്മരം ROHITHAKA APHANAMIXIS POLYSTACHYA MELIACEAE
26 ജീവകം JEEVAKAM MALAXIS ACUMINATA D.DON ORCHIDACEAE
27 അരുത GUCHAPATHRA RUTA GRAVEOLENS RUTACEAE
28 അമുക്കുരം ASWAGANDHA WITHANIA SOMNIFERA SOLANACEAE
29 വഴന (എടന) DARU SITHA CINNAMOMUM ZEYLANICUM B1 LAURACEAE
30 എരുക്ക് ARKA CALOTROPIS PROCERA ASCLEPIADACEAE
31 മുന്തിരി DRAKSHA VITIS VINIFERA LINN VITACEAE
32 കാഞ്ഞിരം KARASKARA STRYCHNOS NUX-VOMICA LINN LOGANIACEAE
33 കടുക്ക HARITHAKI TERMINALIA CHEBULA RETZ COMBRETACEAE
34 ഇരുവൂൾ SIMSIPA DALBERRGIA SISSOO ROBX FABACGAE
35 ബ്രഹ്മി BRAHMI BACOPA MONNIERI LINN SCROPHULARIACEAE
36 മഞ്ചട്ടി MANJISHTA RUBIA CORDIFOIA LINN RUBIACEAE
37 മണിത്താളി (കരിവെട്ടി) KAKAMAACHI SOLANUM NIGRUM LINN SOLANACEAE
38 സോമലത SOMA SARCOSTEMMA ACIDUM VOIGT ASCLEPIADACENE
39 വെറ്റില THAMBULA PIPER BETLE LINN PIPERACEAE
40 താതിരി DHATHAKI WOODFORDIA FRUITICOSA LYTHRACEAE
41 കൂവളം VILWAM AEGLE MARMELOS LINN RUTACEAE
42 കർപ്പൂര തുളസി KARPOORATHULASI OCIMUM KILIMANDSCHARICUM LAMIACEAE
43 പീനാറി POOTHI DARU STERCILIA SINENSIS LINN STERCULIACEAE
44 കാട്ടു പുകയില SYAMA PARNA CAMELLIA SINENSIS LINN THEACEAE
45 നീല ഉമ്മം DATURA DATURA METEL LINN SOLANACEAE
46 അകിൽ AGURU AQUILARIA AGALLOCHA ROXB THYMELEACEAE
47 നീല അമരി NEELI INDIGOFERA TINCTORIA LINN FABACEAE
48 കുറുന്തോട്ടി BALA SIDA RETUSA LINN MALVACEAE
49 യൂക്കാലി THAILA PARNA EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL MYRTACEAE
50 ഈന്ത് HINTHAALA CYCAS CIRCINALIS LINN CYCADACEAE
51 കാട്ടു പടോലം PATOLA TRICHOSANTHES LOBATA ROXB CUCURBITACEAE
52 പ്ലാശ്ശ് PALASA BUTEA MONOSPERMA (LAM) TAUB FABACEAE
53 അടപതിയൻ JEEVANTHI HOLOSTEMMA ANNULARE (ROXB) ASCLEPIADACEAE
54 ഇലിപ്പ MADHUKA MADHUCA LONGIFOLIA J. KOENIG SAPOTACEAE
55 പുത്തരിച്ചുണ്ട BRUHATI SOLANUM ANGUIVI LAN SOLANACEAE
56 ഗുഗ്ഗുലു GUGGULU COMMIPHORA MUKUL BURSERACEAE
57 ത്രികോല്പ കൊന്ന THRIVRUTH OPERCULINA TURPETHUM LINN CONVOLVULACEAE
58 ഓരില അമര PADMACHARINI NERVILIA ARAGOANA GAND ORCHIDACEAE
59 ഇടമ്പിരി വലമ്പിരി AVARTHINI HELICTERES ISORA LINN STERCULIACEAE
60 വിഷ്ണുക്രാന്തി VISHNU KRANTHI EVOLVULUS ALSINOIDED LINN CONVOLVULACEAE
61 അമൃതം പാല AMRUTHA PALA JANAKIAARAYALPATRA
62 അശോകം ASOKA SARACA ASOCA LEGUMINOSAE
63 അയനി LIKUCHAM ARTOCARPUS HIRUTUS MORACEAE
64 അമൃത് GUDUCHI TINOSPORA CORDIFOLIA MENISPERMACEAE
65 അത്തി UDUMBARA FICUS GLOMERATA MORACEAE
66 അരയാൽ ASWATHA FICUS RELIGAIOSA MORACEAE
67 അമർച്ചക്കൊടി GANDIRA CAYRATIA CARNOSA VITACEAE
68 അടമ്പ് MARYADAVALLI IPOMOEA PESCAPRAE CONVOLVULACAE
69 ആര്യവേപ്പ് NIMBA AZADIRACTA INDICA MELIACEAE
70 ആവിൽ PUTHIKA HOLOPTELIA INTEGRI FOLIA ULMACEAE
71 ആത്ത SITAPHALA ANONA SQUAMOSA ANNONACEAE
72 ആടലോടകം VASA ADHATHODAVASICA ACANTHACEAE
73 അമ്പഴം AMBASHTA SPONDIAS MANGIFERA ANACARDIACEAE
74 ആവണക്ക് ERANDA RICINUS COMMUNIS EUPHORBIACEAE
75 ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി AFRICAN CORIANDER ERYNGIUM FOETIDUM UMBELLIFERAE
76 ഇലവർങ്ങം TWAK CINNAMOMUM ZEYLANICUM LAURACAE
77 ഇത്തി PLAKSHA FICUS MICROCARPA MORACEAE
78 ഇലഞ്ഞി BAKULA MIMUSOPS ELANJI SAPOTACEAE
79 ഇലവ് SALMALI BOMBAX CEIBA EOMBACACEAE
80 ഇലമുളച്ചി PARNABEEJA KALANCHOE PINNATA CRASSULACEAE
81 ഇഞ്ചി ARDRAKA ZINGIBER OFFICINNLE ZINGIBERACEAE
82 ഇരുവേലി AMBU COLEUS VETTIVEROIDES LAMIACEAE
83 എലിത്തടി GAJAPIPPALI RAPHIBOPHORA LACINN ARACEAE
84 എലിച്ചെവി AKHU KARNI EMILIA SONCHIFOLIA ASTERACEAE
85 ഏഴിലംപാല SAPTHA PARNA ALSTONIASCHOLARIS APOCYNACEAE
86 ഉഴിഞ്ഞ INDRAVALLI CARDIASPERMUM HALICACABUM SAPINDACEAE
87 ഉങ്ങ് KARANJA PONGAMIA GLAVRI LEGUMINOSAE
88 ഓരില PRISNI PARNI DESMODIUM GANGETICUM PAPILIONACEAE
89 കരിങ്ങാലി KHADIRA ACACIA CATECHU MIMOSACEAE
90 കള്ളിപ്പാല SNUHI EUPHORBIA NERIFOLIA EUPHORBIACEAE
91 കമ്പിപ്പാല VAJRADRUMA EUPHORBIA TIRUCALLI EUPHORBIACEAE
92 കറിവേപ്പ് KAIDARYA MURRAYA KOENIGI RUTACEAE
93 കണിക്കൊന്ന ARAGWADHA CASSIA FISTULA CAESALPINACEAE
94 കരശ് JINGINI LANNEA CORO MANDELICA ANACARDICEAE
95 കച്ചോലം KACHURA KAEMPFERIA GALANGA ZINGIBERACEAE
96 കരിംകുറിഞ്ഞി SAHACHARA STROBILANTHES HEYNIANUS ACANTHACEAE
97 കരിംകുൂവളം NEELOLPALA MONOCHORIA VAGINALUS PONTEDERIACEAE
98 കുടമ്പുളി VRUKSHAMALA GARCINIA INDICA GUTTIFERAE
99 കുടകപ്പാല KUTAJA HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA APOCYNACEAE
100 കുരുമുളക് MAARICHAM PIPPER NIGRUM PIPERACEAE
101 കുമിഴ് KASMARYA GMELINA ARBOREA VERBENACEAE
102 കാട്ടുമുളക് CHAVYA PIPER CHABA PIPERACEAE
103 കൂവ TAVAKSHIRI MARANTA ARUNDINACEAE ZINGIBERACEAE
104 കിലുകിലുപ്പ SANAPUSHPI CROTALARIA RACEMOSA PAPILIONACEAE
105 കൊടിത്തൂവ DURALABA TRAGIA INVOLUCRATA EUPHORBIACEAE
106 ഗരുഡക്കൊടി ESWARI ARISTOLOCHIA INDICA ARASTOLOCHIACEAE
107 ചന്ദനം CHANDANA SANTALUM ALBUM SANTALACEAE
108 ചണ്ണക്കൂവ KEBUKA COSTUS SPECIOSUS ZINGIBERACEAE
109 ചെറുപുന്ന JYOTISHMATI CELASTRUS PANICULATUS CELASTRACEAE
110 ചെറുതേക്ക് BHARNGI CLERODENDRON SERRATUM VERBENACEAE
111 ചെറുകടലാടി APAMARGA CYATHULA PROSTRATA AMARANTHACEAE
112 ചെങ്കഴുനീർ കിഴങ്ങ് UTHPALA KAEMPEFRIA ROTUNDA ZINGIBERACEAE
113 ഞാവൽ JAMBU SYZYGIUM CUMINI MYRTACEAE
114 ഞെരിഞ്ഞമ്പുളി AMLAVETASA SOLENA AMPLEXICAULIS CUCURBITIACEAE
115 ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ UPAKUNJIKA PHYSALIS MINIMA SOLANACEAE
116 തകര KASAMARDAM CASSIA OCCIDENTALIS CAESALPINACEAE
117 ദന്തപ്പാല SWETHA KUTAJA WRIGHIATINCTORIA APOCYNACEAE
118 തൊഴുകണ്ണി NAMASKARI DESMODIUM GYRANS LEGUMINOSAE
119 സോമനാദികയം NADIHINGU GARDINIA GUMMIFERA RUBIACEAE
120 തെച്ചി PARANTI IXORA COCCINEA RUBIACEAE
121 തേക്ക് SAKA TECTONA GRANDIS VERBENACEAE
122 നാഗകേസരം NAGA KESARA MESUA FERREA GUTTIFERAE
123 നാഗദന്തി DANTI BALIOSPERMUM MONTANUM EUPHORBIACEAE
124 നിലംപരണ്ട HAMSA PADI DESMODIUM TRIFLORUM FABACEAE
125 നീർമാതളം VARUNA CRATAEVA RELIGIOSA CAPPARDIACEAE
126 നീർ‍മരുത് ARJUNA TERMINALIA ARJUNA COMBRETACEAE
127 നെല്ലി AMALAKI PHYLLANTHES EMBILICA EUPHORBIACEAE
128 പതിമുഖം PATHANGA CAESALPINIA SAPPAN CAESALPINACEAE
129 പലകപയ്യാനി SYONAKA OROXYLUM INDICUM BIGNONIACEAE
130 പറച്ചുണ്ട BRIHATI SOLANUM TORVUM SOLANACEAE
131 പനിക്കൂർക്ക PARNAYAVANI COLEUS AROMATICUS LAMIACEAE
132 പർപ്പടകപ്പുല്ല് PARPADAKA OLDENLANDIA CORYMBOSA RUBIACEAE
133 പാതിരി PATALA STEREOSPERMUM SUAVEOLENS BIGNONIACEAE
134 പറങ്കിമാവ് VRUKKA BEEJA ANACARDIUM OCCIDENTENTALE ANACARDIACEAE
135 പാവിട്ട PHIRYAK PHALA PAVITTA CRASSICAULIS RUBIACEAE
136 യശങ്ക് KUNTHALI AZIMA TETRACANTHA SALVADORACEAE
137 വൻകടലാടി APAMARGA ACHYRANTHES ASPERA AMARANTHACEAE
138 വള്ളിപ്പാല SWASAGHNI TYLOPHORA ASTHMATICA ASCLEPIADACEAE
139 വയമ്പ് VACH ACORUS CALAMUS ARACEAE
140 വാതക്കൊടി GHANA VALLI NARAVELIA ZEYLANICA RANUNCULACEAE
141 വയൽച്ചുള്ളി KOKILAKSHA ASTERACANTHA LONGIFOLIA ACANTHACEAE
142 വേങ്ങ ASANA PTEROCARPUS MARSUPTUM FABACEAE
143 വൻതകര DADRUGHNA CASSIA ALATA LEGUMINOSAE
144 ശിവമുല്ല YUTHI PARNI RHINACANTHUS COMMUNIS ACANTHACEAE
145 ശംഖുകുപ്പി KUNDALI CLERODENDRON INERMA VERBENACEAE
146 ശതാവരി SATHAVARI ASPERAGUS RACEMOSUS LILIACEAE
147 സർപ്പഗന്ധി SARPAGANDHA RAUWOLFIA SERPENTINA APOCYNACEAE
148 സർ‍പ്പാക്ഷി SARPAKSHI OPHIORRHIZA MUNGOS RUBIACEAE
149 മാതളനാരകം DADIMA PUNICA GRANATUM PUNICAACEAE
150 മഞ്ഞൾ HARIDRA CURCUMA LONGA ZINGIBERACEAE
151 മുയൽചെവിയൻ SAHA DEVI VERNONIA CENARIA ASTERACEAE
152 പെരുംകുറുമ്പ MURVA CHONEMORPHA MACROPHYLLA APOCYNACEAE
153 കൊടുവേലി CHITRAKA PLUMBAGO ZEYLANICA PLUMBAGINACEAE
154 പിപ്പലി PIPPALI PIPER LONGUM PIPERACEAE
155 നന്ത്യാർവട്ടം NANDI VARUKSHA TABERNAEMONTANA CORONAARIA APOCYNACEAE
156 കഴഞ്ഞി LATHA KARANJA CAESALPINIA CRISTATA CAESALPINACEAE
157 കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ SINDOORI BIXA ORELLANA FABACEAE
158 അങ്കോലം ANKOLA ALANGUIM SALVIFOLIUM ALANGIACAE
159 പേരാൽ NYGRODHA FICUS BENGHALENSIS MORACEAE
160 പൊൻകരണ്ടി SAPTHA CHAKRA SALACIA RETICULATA HIPPOCRATEACEAE
161 പ്ലാവ് PANASA ARTOCARPUS INTERGRIFOLIA MORACEAE
162 ബദാം BADAM PRUNUS DULCIS ROSACEAE
163 മണിമരുത് ARJUNA TERMINALIA PANICULATA COMBRETACEAE
164 മന്ദാരം KANCHANARA BAUHINIA TOEMNTOSA LEGUMINOSAE
165 മുക്കണ്ണപെരുക് TRIPUTA ALLOPHYLUS SERRATUS SAPINDACEAE
166 മാവ് AMRA MANGIFERA INDICA ANACARDICEAE
167 മുരിങ്ങ SIGRU MORINGA OLEIFERA MORINGACEAE
168 മോതിരക്കണ്ണി KAMSAMARA HUGONIA MYSTAX LILIACEAE
169 ആര്യവേപ്പ് NIMBA AZADIRACTA INDICA MELIACEAE
170 വാഴപ്പുന്ന BHAVYA DILLENA PENTAGYNA DILLENIACEAE
171 ചങ്ങലംപരണ്ട ASTHISRUNGALA CISUS QUADRANGULARIS VITACEAE
172 ചതുരമുല്ല HEMAMALATHI MYXOPYRUM SERRATUM OLEACEAE
173 ചെറൂള BADRA AERVA LANATA AMARANTHACEAE
174 തഴുതാമ PUNARNAVA BOERHAVIA DIFFUSA NYCTAGINACEAE
175 തെങ്ങ് NARIKELA COCOS NUCIFERA PALMACEAE
176 ചെറുനാരകം NIMBUKA CITRUS LIMON RUTACEAE
177 കിയ്യാത BUNIMBA ANDROGRAPHIS PANICULATHA ACANTHACEAE
178 നിലനാരകം TRIPARNIKA NAREGAMIA ALATA MELIACEAE
179 പപ്പായ ERANDA KARKATI CARICA PAPPAYA PAPILIONACEAE
180 പാരിജാതം PARIJATHA CITHAREXYLUM SUBSERRATUM VERBENACEAE
181 പാൽമുതുക്ക് VIDARI IPOMOEA PANICULATA CONVOLVULACAE
182 പാൽവള്ളി KRISHNA SARIPA ICHONOCARPUS FRUITICOSA ASCLEPIADACEAE
183 പഴുതാരക്കാലി VISHAGHNI MUEHLENBECKIA PLATY CLADOS POLYGONACEAE
184 പുളിയാറൽ CHRNAGERI OXALIS CORNICULATA GERNIACEAE
185 മൈലാഞ്ചി MADAYANTIKA LAWSONIA INERMIS LYTHRACEAE
186 മൂവില SALI PARNI PSEUDARTHRIA VISCCIDA LEGUMINOSAE
187 മുരിക്ക് PARI BHADRA ERYTHRINA INDICA VARIEGATA VARIEGATA
188 ആര്യോഗ്യപ്പച്ച VARAHI TRICHOPUSZEYLANICUS
189 കസ്തൂരിവെണ്ട LATHA KASTHURI ABELMOSCHUS MOSTHAUS MALVACAE
190 കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട KANDAKARI SOLANUM XANTHOCARPUM SOLANACEAE
191 കീഴാർനെല്ലി BHOOMYAMALAKI PHYLLANTHUS NIRURI EUPHORBIACEAE
192 ശംഖുപുഷ്പം APARAJITHA CLATORIA TERNATEA PAPILIONACEAE
193 വയ്യങ്കത VRUKSHAH FIACOURTIA FRAGRANS FIACOURTIACEAE
194 രാമച്ചം USIRA VETIVERIA ZAZANOIDES POACEAE
195 മുഞ്ഞ AGNI MANTHA PREMNA SERRTI FOLIA VERBENACEAE
196 വാനില VANILA VAANILA PLANIFOLIA VANILLAPLANIFOLIA
197 താന്നി VIBHITAKI TERMINALIA BELLERICA COMBRETACEAE
198 പുപ്പാതിരി PATALA STEREOSPERMUM CHELONOIDCS BIGNONIACEAE
199 വള്ളിക്കുറുന്തോട്ടി NAGA BALA SIDA CORDATA MALVACEAE
200 ശവംനാറി USHA MALARI CATHERANTHUS ROSEUS APOCYANACEAE
201 അഘൊരി AKHORI FLACOURTIAINDICA FLACOURTIACEAE
202 അയ്യപ്പന AYAPANA EUPATRIUM TRIPILINERVE ASTERACEAE
203 ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് KARPOORA THRUNA CYMPOPOGON CITRATUS GRAMINAE
204 ഉമ്മം DATURA DATURA METEL SOLANACEAE
205 കയ്യൊന്നി BRINGA RAJA ECLIPTA ALBA ASTERACEAE
206 മുത്തിൾ MANDOOKA PARNI CENTELLA ASIATICA UMBELLIFERAE
207 മുത്തങ്ങ MUSTHA CYPERUS ROTUNDUS CYPERACEAE
208 വാതംകൊല്ലി VATAGHNI JUSTICIA GENDARUSSA ACANTHACEAE
209 തുളസി THULASI OCIMUM SANCTUM LABIATAE
210 കാട്ടുപയർ MUDGA PARNI VIGNA PILOSA FABACEAE
211 കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ VANAHARIDRA CURCUMA AROMATICA ZINGIBERACEAE
212 ഗ്രാമ്പൂ LAVANGA SYZYGIUM AROMTICUM MYRTACEAE
213 ചിറ്റരത്ത RASNA ALPINIA GALANGA ZINGIBERACEAE
214 ആറ്റുവഞ്ചി VETASA SALIXTETRASPERMA EUPHORBIACEAE
215 ഏലം ELA ELETTARIA CARDAMOM LAURACEAE
216 കരിങ്ങോട്ട NEELA VRUKSHA SAMADERA INDICA SAMAROUBACEAE
217 കോവൽ BIMBI COCCINIA GRANDIS CUCURBITACEAE
218 തിരുതാളി LAKSHMANA IPOMOEA SEPIARIA CONVOLVULACEAE
219 പരുവ SAKHOTAKA STREBULUS ASPER MORACEAE
220 വിരി SLESHMATAKA CORDIA DICHOTOMA BORAGINACEAE
221 സർവ്വസുഗന്ധി SARVASUGANDHI PIMENTA DIOICA MYRTACEAE
222 വെള്ളപയിൻ SARJAM VATERIA INDICA DIPTEROCARPACEAE
223 കടമ്പ് VRUTHA PUSHPA ANTHOCEPHALUS CADAMBA RUBIACEAE
224 അപ്പ VISHA MUSHTI AGERATUM CONYZOIDES ASTERACEAE
225 നീലയമരി NEELI INDIGOFERA TINCTORIA FABACEAE
226 നിലപ്പന MUSALI CURCULIGO ORCHIOIDES AMARALLYIDACEAE
227 കാട്ടുചേന VANA SURANA AMORPHOPHALLUS COMPANULATUS ARACEAE
228 മഞ്ചാടി TAMRAKA ADENANTHERA PAVONIA LEGUMIVOSAE
229 മുറികൂട്ടിപ്പച്ച PARNABEEJA HEMIGRAPHIS COLORATA ACANTHACEAE
230 അക്രാവ് AKARA KARABA SPILANTHES CALVA ASTERACEAE
231 കർ‍പ്പൂരം KARPURA CINNAMOMUM CAMPHORA LAURACEAE
232 നെന്മേനിവാക SIRISHA ALBIZIALEBBECK MIMOSACEAE
233 കൽരുദ്രാക്ഷം RUDRAKSHA AGERATUM CONYZOIDES ASTERACEAE
234 കൽചെട
235 ഗരുഡപ്പച്ച SELAGINELLA
236 പിണർപുളി GARCINIA INDICA CLUSIACEAE
237 കുളമാവ് BUCHANANIA LANCEOLATA ANACARDIACEAE
238 കരിമരം
239 ചന്ദനവേമ്പ് CHUKRASIA TABULARIS MELIACEAE
240 വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം KARASKARA
241 നെയ്‍വള്ളി
242 നിത്യവഴുതന
243 അൽപ്പം APAMA SILIQUOSA ARISTOLDCHACEAC
244 കുട്ടിത്തക്കാളി RIVINIA HUMILIS PHYTOLACACEAE
245 പൂച്ചമീശ ORTHOSIPHON STRAMINENS LAMIACEAE
246 ഭദ്രാക്ഷം BHADRAKSHA
247 കൽതാമര PADMA
248 മൂർഖൻകൊല്ലി
249 ചക്കരക്കൊല്ലി GYMNENA SYLVESTRIS ASCLEPIADACEAE
250 രംഭ RAMBHA
251 വിഷപ്പച്ച
252 ഇൻസുലിൻചെടി INSULIN PLANT
253 കരിതുമ്പ ANISOMELES MALABARICA LAMIACEAE
254 കരിംകുടങ്ങൽ MANDOOKA PARNI
255 മിഴിതിലകമൂലി
256 മദനകാമരാജപൂവ്
257 വെട്ടി
258 ഭൂതംകൊല്ലി
259 ഈട്ടി DALBERGIA LATIFOLIA LEGUMINOSAE
260 കൃഷ്ണാൽ
261 വള്ളികാഞ്ഞിരം
262 നിശാഗന്ധി NISA GANDHI
263 മലമുരിങ്ങ VANA SIGRU
264 മലവേപ്പ് MAHA NIMBA
265 പടം ചുരുക്കി
266 നാഗവല്ലി NAGA VALLI
267 പാരഡൈസ് ട്രീ PARADISE TREE
268 ഡിവിഡിവി DIVIDI
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji/MedicinalPlants&oldid=2415432" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്