ഉപയോക്താവ്:Nickshanks

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നിഛൊലസ് ജൊര്ജെ , ജന്നനമ് 1 മയ് 1981, ജന്നന സ്തലമ് കുഏന്സ് മെഡിക്കല് സെന്ടെര്, നോടിങ്ഹാമ്.അച്ചന് സ്കൊടിഷൂകാരന് അമ്മ ഹുങരീക്കാരി. 18വയസു വരേ അവന് ജനിഛു വല്ലര്നതൂ വെസ്ട് ബ്രിഡ്ഗ്ഫൊര്ഡില് ആനു. ആതു കഞിഞു അവന് ഊനിവെര്സിടി ഒഫ് ഹെര്ട്ഫൊര്ഡ്ഷിരെ ആസ്ട്രൊ ഫിസിക്ശ പഡിക്കാന് പോയി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Nickshanks&oldid=5239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്