ഉപയോക്താവ്:Manojk/കവാടം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg

സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും, അതിന്റെ ഘടനയേയും പ്രവർത്തനരീതിയേയും കുറിച്ചു് പഠിക്കാനും, എത്ര പകർപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ അനുവദിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനരീതിയിലും മാറ്റം വരുത്താനും, മാറ്റം വരുത്തിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ വ്യവസ്ഥകളോടെ പുനർവിതരണം ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താവിനു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണയായി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൌജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. അതിന് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യമായ പണം മാത്രമേ നൽകേണ്ടിവരികയുള്ളു. കൂടാതെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സോഴ്സ് അഥവാ അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.

Main page   Categories   Tasks
മാറ്റിയെഴുതുക  

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം

The LaTeX logo, typeset with LaTeX

LATEX, written as LaTeX in plain text, is a document preparation system for the TeX typesetting program.

It offers programmable desktop publishing features and extensive facilities for automating most aspects of typesetting and desktop publishing, including numbering and cross-referencing, tables and figures, page layout, bibliographies, and much more. LaTeX was originally written in 1984 by Leslie Lamport and has become the dominant method for using TeX—few people write in plain TeX anymore. The current version is LaTeX2ε. Both LaTeX and TeX are free software.

LaTeX is based on the idea that authors should be able to concentrate on writing within the logical structure of their document, rather than spending their time on the details of formatting. It encourages the separation of layout from content, whilst still allowing manual typesetting adjustments where needed. Because the author specifies the logical structure of the document, and lets the LaTeX system worry about the presentation, it is often regarded as superior to word processors and most other desktop publishing systems, which allow trivially easy visual layout changes but tend to intertwine content and form so tightly that consistency and automation are often difficult. LaTeX also provides great flexibility in formatting while maintaining the identity of structure, which purely structural systems like SGML and XML do not directly address.

LaTeX can be arbitrarily extended by using the underlying macro language for developing custom formats. For example, there are numerous commercial implementations of the whole TeX system (which includes LaTeX), and vendors may offer extra features like phone support and additional typefaces.

LaTeX is distributed under a free software licence, the LaTeX Project Public License (LPPL). The LPPL is not compatible with the GNU General Public License, as it requires that modified files indicate that they have been modified in some way; this was done to ensure that files that depend on other files will produce the expected behavior and avoids problems similar to DLL hell. The LPPL is DFSG compliant since its version 1.3.

മാറ്റിയെഴുതുക  

സാങ്കേതികഭാഷ

Although there was free software before, in 1983 Richard Stallman launched the free software movement and founded the Free Software Foundation to promote the movement and to publish its own definition of free software. Others published alternative definitions of free software, including the Debian Free Software Guidelines and the Berkeley Software Distribution-based operating system communities.

In 1998, Bruce Perens and Eric S. Raymond began a campaign to market open source software and founded the Open Source Initiative, which espoused different goals and a different philosophy from Stallman's.

മാറ്റിയെഴുതുക  

ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ

മാറ്റിയെഴുതുക  

ഉള്ളടക്കം

Impediments and challenges
Digital rights management · Tivoization · Software patents and free software · Trusted Computing · Proprietary software · SCO-Linux controversies · Binary blobs
Adoption issues
OpenDocument format · Vendor lock-in · Open standards · Linux adoption
About licences
Free software licences · Copyleft · List of FSF-approved software licenses · List of OSI-approved software licences
Common licences
GNU General Public License · GNU Lesser General Public License · Modified BSD License · Mozilla Public License · MIT license · Apache License · Permissive free software licences
History of...
...free software · ...the Linux kernel · ...Mozilla Application Suite · ...Mozilla Thunderbird · ...Mozilla Firefox
Community
Linux User Groups · Free-software community · free software movement
Groupings of software
Free audio software · Graphics hardware and FOSS · LAMP stack · Embedded GNU/Linux · Free Java implementations · List of open-source video games
Naming issues
GNU/Linux naming controversy · Alternative terms for free software · Naming conflict between Debian and Mozilla
മാറ്റിയെഴുതുക  

തിരഞ്ഞെടുത്തതും നിലവാരമുള്ളതുമായ ലേഖനങ്ങൾ

A number of articles on Free Software topics have been designated featured or good articles:

Please consider improving other Free Software articles; with your attention, they could be added to this list!