ഉപയോക്താവ്:Jyothis/പണിപ്പുര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പുതിയ പരീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

{{ഫലകം:ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്മാർ}}


അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നത് വിക്കിയുടെ സമയം യൂടീസി ആയതുകൊണ്ടാണ്‌.


{{#ifexpr:ഞാൻ മാസത്തിലെ അവസാന ദിനത്തിലാണോ? |എങ്കിൽ അടുത്തമാസത്തെ 1-ആം തീയതി കാണിക്കാം |അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിലെ ദിവസം +1}}
{{#ifexpr:({{LOCALDAY}}+1)>{{#time:t}}|{{History/{{#time:F|+1 days}} 1}}|{{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}+1}}}}}}

{{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}}}}}

{{#ifexpr:ഞാൻ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണോ? |എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞമാസത്തെ അവസാന തീയതി കാണിക്കാം |അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിലെ ദിവസം -1}}
{{#ifexpr:({{LOCALDAY}}=1|{{History/{{#time:F|-1 days}} {{#time:j|-1 days}}}}|{{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}-1}}}}}}സാധാരണ കഫ് സിറപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഇത് ചരിത്ര ഫലകങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

{| border="0" class="toccolours" style="margin: 0 auto" align="center" |align="center"| |- | colspan="2" | <center>'''ചരിത്രരേഖ'''</center> |- | [[ജനുവരി]] | <small>[[ഫലകം:History/ജനുവരി 1|1]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 2|2]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 3|3]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 4|4]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 5|5]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 6|6]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 7|7]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 8|8]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 9|9]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 10|10]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 11|11]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 12|12]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 13|13]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 14|14]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 15|15]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 16|16]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 17|17]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 18|18]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 19|19]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 20|20]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 21|21]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 22|22]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 23|23]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 24|24]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 25|25]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 26|26]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 27|27]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 28|28]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 29|29]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 30|30]] [[ഫലകം:History/ജനുവരി 31|31]]</small> |- | [[ഫെബ്രുവരി]] | <small>[[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 1|1]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 2|2]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 3|3]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 4|4]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 5|5]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 6|6]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 7|7]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 8|8]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 9|9]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 10|10]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 11|11]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 12|12]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 13|13]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 14|14]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 15|15]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 16|16]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 17|17]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 18|18]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 19|19]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 20|20]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 21|21]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 22|22]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 23|23]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 24|24]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 25|25]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 26|26]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 27|27]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 28|28]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 29|(29)]] [[ഫലകം:History/ഫെബ്രുവരി 30|(30)]] </small> |- | [[മാർച്ച്]] | <small>[[ഫലകം:History/മാർച്ച് 1|1]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 2|2]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 3|3]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 4|4]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 5|5]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 6|6]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 7|7]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 8|8]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 9|9]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 10|10]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 11|11]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 12|12]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 13|13]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 14|14]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 15|15]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 16|16]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 17|17]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 18|18]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 19|19]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 20|20]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 21|21]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 22|22]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 23|23]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 24|24]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 25|25]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 26|26]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 27|27]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 28|28]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 29|29]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 30|30]] [[ഫലകം:History/മാർച്ച് 31|31]]</small> |- | [[ഏപ്രിൽ]] | <small>[[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 1|1]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 2|2]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 3|3]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 4|4]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 5|5]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 6|6]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 7|7]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 8|8]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 9|9]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 10|10]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 11|11]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 12|12]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 13|13]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 14|14]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 15|15]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 16|16]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 17|17]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 18|18]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 19|19]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 20|20]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 21|21]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 22|22]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 23|23]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 24|24]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 25|25]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 26|26]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 27|27]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 28|28]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 29|29]] [[ഫലകം:History/ഏപ്രിൽ 30|30]]</small> |- | [[മേയ്]] | <small>[[ഫലകം:History/മേയ് 1|1]] [[ഫലകം:History/മേയ് 2|2]] [[ഫലകം:History/മേയ് 3|3]] [[ഫലകം:History/മേയ് 4|4]] [[ഫലകം:History/മേയ് 5|5]] [[ഫലകം:History/മേയ് 6|6]] [[ഫലകം:History/മേയ് 7|7]] [[ഫലകം:History/മേയ് 8|8]] [[ഫലകം:History/മേയ് 9|9]] [[ഫലകം:History/മേയ് 10|10]] [[ഫലകം:History/മേയ് 11|11]] [[ഫലകം:History/മേയ് 12|12]] [[ഫലകം:History/മേയ് 13|13]] [[ഫലകം:History/മേയ് 14|14]] [[ഫലകം:History/മേയ് 15|15]] [[ഫലകം:History/മേയ് 16|16]] [[ഫലകം:History/മേയ് 17|17]] [[ഫലകം:History/മേയ് 18|18]] [[ഫലകം:History/മേയ് 19|19]] [[ഫലകം:History/മേയ് 20|20]] [[ഫലകം:History/മേയ് 21|21]] [[ഫലകം:History/മേയ് 22|22]] [[ഫലകം:History/മേയ് 23|23]] [[ഫലകം:History/മേയ് 24|24]] [[ഫലകം:History/മേയ് 25|25]] [[ഫലകം:History/മേയ് 26|26]] [[ഫലകം:History/മേയ് 27|27]] [[ഫലകം:History/മേയ് 28|28]] [[ഫലകം:History/മേയ് 29|29]] [[ഫലകം:History/മേയ് 30|30]] [[ഫലകം:History/മേയ് 31|31]]</small> |- | [[ജൂൺ]] | <small>[[ഫലകം:History/ജൂൺ 1|1]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 2|2]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 3|3]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 4|4]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 5|5]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 6|6]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 7|7]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 8|8]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 9|9]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 10|10]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 11|11]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 12|12]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 13|13]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 14|14]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 15|15]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 16|16]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 17|17]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 18|18]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 19|19]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 20|20]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 21|21]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 22|22]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 23|23]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 24|24]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 25|25]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 26|26]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 27|27]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 28|28]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 29|29]] [[ഫലകം:History/ജൂൺ 30|30]]</small> |- | [[ജൂലൈ]] | <small>[[ഫലകം:History/ജൂലൈ 1|1]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 2|2]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 3|3]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 4|4]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 5|5]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 6|6]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 7|7]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 8|8]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 9|9]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 10|10]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 11|11]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 12|12]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 13|13]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 14|14]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 15|15]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 16|16]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 17|17]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 18|18]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 19|19]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 20|20]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 21|21]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 22|22]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 23|23]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 24|24]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 25|25]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 26|26]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 27|27]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 28|28]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 29|29]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 30|30]] [[ഫലകം:History/ജൂലൈ 31|31]]</small> |- | [[ഓഗസ്റ്റ്]] | <small>[[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 1|1]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 2|2]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 3|3]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 4|4]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 5|5]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 6|6]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 7|7]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 8|8]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 9|9]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 10|10]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 11|11]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 12|12]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 13|13]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 14|14]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 15|15]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 16|16]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 17|17]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 18|18]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 19|19]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 20|20]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 21|21]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 22|22]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 23|23]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 24|24]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 25|25]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 26|26]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 27|27]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 28|28]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 29|29]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 30|30]] [[ഫലകം:History/ഓഗസ്റ്റ് 31|31]]</small> |- | [[സെപ്റ്റംബർ]] | <small>[[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 1|1]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 2|2]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 3|3]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 4|4]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 5|5]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 6|6]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 7|7]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 8|8]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 9|9]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 10|10]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 11|11]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 12|12]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 13|13]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 14|14]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 15|15]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 16|16]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 17|17]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 18|18]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 19|19]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 20|20]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 21|21]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 22|22]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 23|23]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 24|24]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 25|25]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 26|26]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 27|27]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 28|28]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 29|29]] [[ഫലകം:History/സെപ്റ്റംബർ 30|30]]</small> |- | [[ഒക്ടോബർ]] | <small>[[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 1|1]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 2|2]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 3|3]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 4|4]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 5|5]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 6|6]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 7|7]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 8|8]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 9|9]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 10|10]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 11|11]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 12|12]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 13|13]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 14|14]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 15|15]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 16|16]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 17|17]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 18|18]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 19|19]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 20|20]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 21|21]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 22|22]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 23|23]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 24|24]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 25|25]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 26|26]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 27|27]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 28|28]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 29|29]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 30|30]] [[ഫലകം:History/ഒക്ടോബർ 31|31]]</small> |- | [[നവംബർ]] | <small>[[ഫലകം:History/നവംബർ 1|1]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 2|2]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 3|3]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 4|4]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 5|5]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 6|6]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 7|7]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 8|8]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 9|9]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 10|10]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 11|11]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 12|12]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 13|13]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 14|14]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 15|15]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 16|16]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 17|17]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 18|18]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 19|19]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 20|20]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 21|21]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 22|22]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 23|23]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 24|24]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 25|25]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 26|26]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 27|27]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 28|28]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 29|29]] [[ഫലകം:History/നവംബർ 30|30]]</small> |- | [[ഡിസംബർ]]     | <small>[[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 1|1]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 2|2]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 3|3]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 4|4]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 5|5]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 6|6]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 7|7]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 8|8]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 9|9]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 10|10]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 11|11]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 12|12]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 13|13]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 14|14]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 15|15]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 16|16]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 17|17]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 18|18]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 19|19]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 20|20]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 21|21]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 22|22]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 23|23]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 24|24]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 25|25]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 26|26]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 27|27]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 28|28]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 29|29]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 30|30]] [[ഫലകം:History/ഡിസംബർ 31|31]]</small> |}

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Jyothis/പണിപ്പുര&oldid=2102513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്