ഉപയോക്താവ്:Harsha Sarath

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

പേര് : ഹർഷ ശരത്.

സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി പറത്തിവിടുന്നൊരു മനുഷ്യജീവി.

മാതൃഭാഷ : മലയാളം

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ്‌ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദവും, ഫോട്ടോണിക്‌സിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും കഴിഞ്ഞു.