ഉപയോക്താവ്:DragonBot/Contributions/statBot.py/dictBot.py

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
import urllib2
import re

def outputHeader(outFileHandle):
  print 'dict = {'
  print >> outFileHandle, 'dict = {'

def appendToDictionary(outFileHandle, langCode, langName):
  print '  \'' + langCode + '\': (u\''+langName+'\'),'
  print >> outFileHandle, '  \'' + langCode + '\': (u\''+langName+'\'),'

def outputFooter(outFileHandle):
  print '  }'
  print >> outFileHandle, '  }'

def getWikiList():
  response = urllib2.urlopen(urllib2.Request('http://s23.org/wikistats/wikipedias_wiki.php'))
  data = response.read()
  #inFileHandle = open('./url.txt', 'r')
  #data = inFileHandle.read()
  return data

def main():
  outFileHandle = open('./wikidict.py','w')
  outputHeader(outFileHandle)
  data = getWikiList()

  langInfoR = re.compile(r'\d+\n\|\s\[\[w\:[^\|]+\|([^\]]+).*\n.*\n\|\s\[\[\:([^\:]+)\:.*')
  for langName, langCode in langInfoR.findall(data):
	appendToDictionary(outFileHandle, langCode, langName)
  outputFooter(outFileHandle)


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    print ""