ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:MerlLinkBot

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Please help my bot to write in ml[തിരുത്തുക]

Can you help me tranlating the edit summaries of my bot for mlwiki?

en
 • bot=Bot:
 • summary_replace_deadlink=replacing dead link {0} with {1}
 • summary_update_deadlink=repairing dead link {0}
 • summary_replace_outdated=replacing outdated link {0} with {1}
 • summary_update_outdaded=repairing outdated link {0}
de
 • bot=Bot:
 • summary_replace_deadlink=Ersetze defekten Weblink {0} durch {1}
 • summary_update_deadlink=Repariere defekten Weblink {0}
 • summary_replace_outdated=Ersetze veralteten Weblink {0} durch {1}
 • summary_update_outdated=Repariere veralteten Weblink {0}
"replace" is used if the domain has changed, "update" if the domain stays the same
"outdated" is used if the url is still available but will be switched off soon, "deadlink" if the url is already unreachable.
{0} and {1} are placeholders for the domain name(s)

Merlissimo 18:11, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC) ---[reply]

ml
 • bot=യന്ത്രം
 • summary_replace_deadlink= {0} എന്ന ഡെഡ് ലിങ്ക് with {1} വെച്ച് മാറ്റുന്നു
 • summary_update_deadlink= {0} എന്ന ഡെഡ് ലിങ്ക് തിരുത്തുന്നു
 • summary_replace_outdated=replacing outdated link {0} എന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട ലിങ്ക് {1} ആക്കി മാറ്റുന്നു
 • summary_update_outdated= കാലഹരണപ്പെട്ട {0} എന്ന ലിങ്ക് തിരുത്തുന്നു

thank you :-)

- Hrishi 17:35, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)[reply]
Your translation still contains some english words (with / replacing outdated link). Shoukd i simply remove them? Merlissimo 21:59, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)[reply]

---

ml
 • bot=യന്ത്രം
 • summary_replace_deadlink= {0} എന്ന മൃതക്കണ്ണി {1} എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു
 • summary_update_deadlink= {0} എന്ന മൃതക്കണ്ണിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു
 • summary_replace_outdated={0} എന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട കണ്ണി {1} ആക്കി മാറ്റുന്നു
 • summary_update_outdated= കാലഹരണപ്പെട്ട {0} എന്ന ലിങ്ക് തിരുത്തുന്നു

my suggessions --Vssun (സുനിൽ) 03:44, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)[reply]

Thank you. I added your version. Merlissimo 10:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)[reply]