ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:202.165.62.2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Information icon.svg Attention:

ഐ.പി. വിലാസം, 202.165.62.2, is registered to KEANEINDIA - Software Development Company and may be shared by multiple users. If the organization uses proxy servers or firewalls, this IP address may in fact represent many users at many physical computers.

For this reason, a message intended for one person may be received by another and a block may be shared by many. If you are editing from this address and are frustrated by irrelevant messages, you can avoid them by creating an account for yourself. In some cases, you may temporarily be unable to create an account due to efforts to deal with vandalism; if so, please see here.

If you are autoblocked repeatedly, we encourage you to contact your Internet service provider or IT department and ask them to contact Wikimedia's XFF project about enabling X-Forwarded-For HTTP headers on their proxy servers so that our editing blocks will affect only the intended user. Alternatively, you can list the IP at Wikipedia:WikiProject on XFFs.


Caution should be used when blocking this IP or reverting its contributions without checking - if a block is needed, administrators should consider using a soft block with the template {{anonblock|optional comment}} as the block reason.

Note: In the event of vandalism from this address, abuse reports may be sent to your network administrator for further investigation.
Feed-icon.svg IT staff who want to monitor vandalism from this IP address can subscribe to a web feed of this page in either RSS or Atom format.

ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.