ഇരട്ട വിരോധാഭാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിൽ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇരട്ട വിരോധാഭാസം എണ്ണത്. ഒരേ സമയത്ത്‌ ജനിച്ച രണ്ട്‌ കുട്ടികളിൽ ഒരാളെ പ്രകയാശത്തോടടുത വെഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ കയറ്റിവിടുകയും മറ്റൊരാളെ ഭൂമിയിൽ താമസിപ്പക്കുകയും ചെയ്താൽ വര്ഷറങ്ങൾ നീണ്ട്നില്കുകന്ന യാത്രകൊടുവിൽ അയാൾ തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽവന്നാൽ അയാള്ക്ക് ഭൂമിയില്ഉടള്ള തന്റെക ഇരട്ട സഹോദരനെക്കൾ പ്രായം കുറവായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെള ഫലം. ഇതിൽ കുഴപ്പിക്കുന്ന.പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ ഓരോ ഇരട്ട സഹോദരനും താൻ നിശ്ചലാവസ്തയിലാണെന്നും മറ്റെയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും തോന്നും. ഈ പ്രശ്നം ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെറ സ്റ്റാന്ഡേ ര്ഡ്അ ഫ്രയിം വര്ക്കികൽ വച്ച് പറിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുക്തിപരമായ ചീന്തിക്കുമ്പോൽ ഇത് ഒരു വിരോധാഭാസം ആയി സംമ്പച്ച്ന്ധിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല.

1911-ൽ പോൾ ലങ്ങേവിൻ ഈ പ്രധിഭാസത്തെ സംമ്പച്ച്ന്ധിച്ച് കുറെ വിശധീകരണങ്ങൾ നന്കുകയുണ്ടായീ. ഇതിൽ ഏറിയ പങ്കും ഈ പരികഷണത്തിൽ പ്രതീകിച്ച് ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന്നെ അടിസ്താനപെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്നയാള്ക്ക് രണ്ട്‌ വയസ്ത ഇനിഷൃൽ ഫ്രാമുകളിൽ കൂടി(ഭൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേയ്ക്കും തിരിച്ചും) സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ഈ ഫ്രെയിം മാറ്റമാണ് പ്രായവ്യത്യാസത്തിന് കാരണമെന്നും അല്ലാതെ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ/സെക്കന്റ്‌ അല്ല എന്നും 1913-ൽ മക്സ് വോൺ ലേവ് വാധിച്ചു.ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടൈം ദിലറേനിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊ ണ്ട്‌ einsteinനും മക്സ് ബേണും പ്രായവ്യത്യാസം എന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തലുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട തികച്ചും നഗ്നമായ ഒരു പ്രധിഭാസമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട്‌ അടോമിക് ക്ലോക്ക്കളിൽ ഒന്നിനിനെ ഒരു വിമാനത്തിലും മറ്റേതിനെ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിലും വച്ച് അതിന്റെമ നീകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായ് നീരക്ഷിച്ചാണ് ഇരട്ട വിരോധാഭാസം എന്നതിന് ഒരു experimental proof നല്കിിയത്.

ചരിത്രം 1905-ൽ ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെര പ്രശസ്തമായ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായ് –രണ്ട്‌ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഭൂമിൽ വയ്ക്കുകയും മറ്റേത് കുറച്ചു നാളത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയുംചെയ്താൽ‍ അതിലെ സമയം മറ്റേ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിനെക്കാൾ കുരവയരിക്കും. ആദ്യം ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെി പ്രാകൃതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1911-ൽ അദ്ദേഹം അത്‌ വിപുലീകരിക്കുകയുണ്ടായീ.

1911-ൽ തന്നെ ലങ്ഗേവിൻ ഇരട്ട വിരോധാഭാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വളരെ രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണംനല്കുകയുണ്ടായീ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ പ്രകയാശത്തിന്റെശ 99.995% വെഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അയാളുടെ രണ്ട് വര്ഷ‍ത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച്വന്നാൽ അയാളേ സമ്പന്ധിച്ച് രണ്ട് വര്ഷംി മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൂമിൽ 200വര്ഷംവ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും. 1911-13 കാലഘട്ടങളിൽ മാക്ക്സ് വോണ് ലേ ഇത് വിപുലീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇരട്ട_വിരോധാഭാസം&oldid=2280951" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്