ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കോച്ചുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പലതരത്തിലുള്ള കോച്ചുകളിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിടസൗകര്യങ്ങളും, കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും യാത്രചെയ്യുന്ന ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിവരുന്നു.

വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള കോച്ചുകളുടെ ശബ്ദാർത്ഥം[തിരുത്തുക]

കോച്ച് ശബ്ദാർത്ഥം മുമ്പത്തെ ശബ്ദാർത്ഥം
ഉറങ്ങുവാനുള്ളത് S-1, S-2, തുടങ്ങിയവ മാറ്റമില്ല
പ്രഥമശ്രേണി ഏസി H-1, H-2, തുടങ്ങിയവ മാറ്റമില്ല
ഏസി 2ആം ശ്രേണി A-1, A-2, തുടങ്ങിയവ മാറ്റമില്ല
പ്രഥമശ്രേണി(ഏസി അല്ലാത്തത്) FC അല്ലെങ്കിൽ F മാറ്റമില്ല
ഏസി ചെയർകാർ C-1, C-2, തുടങ്ങിയവ മാറ്റമില്ല
ഏസി 3ആം ശ്രേണി B-1, B-2, തുടങ്ങിയവ AS-1, തുടങ്ങിയവ
രണ്ടാംശ്രേണി സിറ്റിംഗ് D-1, തുടങ്ങിയവ S-1, അല്ലെങ്കിൽ SC-1, തുടങ്ങിയവ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രേണി E-1, തുടങ്ങിയവ EC-1, തുടങ്ങിയവ
ഗരീബ് രഥ് ചെയർ കാർ J-1, തുടങ്ങിയവ GC-1, തുടങ്ങിയവ
ഗരീബ് രഥ് ഏസി മൂന്നാം ശ്രേണി G-1, തുടങ്ങിയവ മാറ്റമില്ല

തീവണ്ടിയിലെ വിവിധ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുടെ ശ്രേണികളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്

 • ഏസി പ്രഥമശ്രേണി : കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം രാത്രിയിലും, ഇരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പകലും ലഭ്യമാണ്. ഇവരണ്ടും യാത്രാക്കൂലിയുടേയും സ്ഥലസൗകര്യത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്.
 • ഏസി രണ്ടാംശ്രേണി സ്ലീപ്പർ : കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം രാത്രിയിലും, ഇരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പകലും ലഭ്യമാണ്. ഇവരണ്ടും യാത്രാക്കൂലിയുടേയും സ്ഥലസൗകര്യത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്.
 • പ്രഥമശ്രേണി(ഏസി അല്ലാത്തത്)‌ : കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം രാത്രിയിലും, ഇരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പകലും ലഭ്യമാണ്. ഇവരണ്ടും യാത്രാക്കൂലിയുടേയും സ്ഥലസൗകര്യത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. രാത്രിയിൽ കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണുള്ളത്.
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ കാർ
 • ഏസി 3ആം ശ്രേണി
 • ഏസി ചെയർ കാർ
 • സ്ലീപ്പർ ശ്രേണി കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം
 • രണ്ടാം ശ്രേണി സിറ്റിംഗ് (പകൽ വണ്ടികളിൽ)
 • സാധാരണ കോച്ച്
 • ഏസി 3ആം ശ്രേണി എക്കണോമി(3E)

2009 ഒക്ടോബർ 1നാണ് ഏസി 3ആം ശ്രേണി എക്കണോമി(3E) എന്ന ശ്രേണി തുടങ്ങിയത്. ഇത് മൂന്നാം ശ്രേണി കോച്ചുകളിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ യാത്രചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യമാണ്.

കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം[തിരുത്തുക]

കിടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം(ബർത്ത്) താഴെപ്പറയുന്ന വിധം വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • LB = ലോവർ ബർത്ത്(ഏറ്റവും താഴെ)
 • MB = മിഡിൽ ബർത്ത്(നടുക്ക്)
 • UB = അപ്പർ ബർത്ത്(മുകളിൽ)
 • SU = സൈഡ് അപ്പർ(വശത്ത്, മുകളിൽ)
 • SL = സൈഡ് ലോവർ(വശത്ത്, താഴെ)

സൈഡ് അപ്പറും, ലോവറും ബ്രോഡ് ഗേജ് തീവണ്ടികൾക്കുമാത്രം ഉള്ളതാണ്. മീറ്റർ ഗേജ് വണ്ടികൾക്ക് ഈ സൗകര്യമില്ല.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]