Jump to content

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വോളിയം കാരണം നിയമസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനവും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് - " സ്റ്റാന്റിംഗ് / സമിതികൾ, & അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ " (standing or permanent committees and ad hoc committees).

ആദ്യത്തേത്, ആനുകാലികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയോ നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു, അവർ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തേത്, ആവശ്യാനുസരണം അഡ്‌ഹോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. [1]

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി. പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമത്തിന്റെയോ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും ബിസിനസ്സ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സ്ഥിരവും പതിവുള്ളതുമായ കമ്മിറ്റിയാണിത്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബൃഹത്തായ മാത്രമല്ല, സങ്കീർണ്ണമായ സ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്, അതിനാൽ ഈ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളിൽ അതിന്റെ നല്ല ജോലികൾ നടക്കുന്നു.

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലാണ്:

1. സാമ്പത്തിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (FSC)

2. വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (DRSC)

3. മറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (OSC)

സാമ്പത്തിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ:[തിരുത്തുക]

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റികളിൽ കൂടുതൽ ഉപസമിതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി -[തിരുത്തുക]

ഇത് പാർലമെന്റിന്റെ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ ചെലവ് റിപ്പോർട്ടുകളും അക്കൗണ്ടുകളും പരിശോധിക്കുന്നു. 1921 വരെ ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തെ കമ്മറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി സ്പീക്കർ നിയമിച്ചിരുന്നു.1921-ൽ, 1919-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലാണ്, അന്നുമുതൽ നിലവിലുണ്ട്.എന്നാൽ, ആദ്യമായി ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗത്തെ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നുവരെ== തുടരുന്നു.

  എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി -[തിരുത്തുക]

1950-ൽ ആദ്യമായി രൂപീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി, 30 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്, എല്ലാ വർഷവും ലോക്‌സഭ അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി -[തിരുത്തുക]

ഇത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ നയങ്ങളും ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു.

16-ാം ലോക്‌സഭയുടെ (2014 - 2019) ധനകാര്യ സമിതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ; 2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു

S.No. Committee Chairperson Composition Tenure Nominated / elected Sub-committees
1 പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി MP Adhir Ranjan Chowdhury

( MP അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി )

22 members

(15 LS + 7 RS)

1 Year ലോക്‌സഭാ, രാജ്യസഭാ എംപിമാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഉപസമിതി – I : തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളിലും അധികച്ചെലവിലും നടപടി എടുത്ത കുറിപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പാലിക്കാത്തത്.

ഉപസമിതി - II : പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നികുതികൾ

ഉപസമിതി - III : PAC യുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കൽ

സബ് കമ്മിറ്റി - IV: റെയിൽവേ

2 എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി MP Girish Bapat

(MP ഗിരീഷ് ബാപ്പട്ട് )

30 members (LS) 1 Year ലോക്‌സഭാ എംപിമാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സബ് കമ്മിറ്റി – I : കൃഷി, കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ വരൾച്ച സാഹചര്യം

ഉപസമിതി - II : പ്രത്യേക റഫറൻസോടുകൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വയംഭരണം സംബന്ധിച്ച സമീപകാല വികാസത്തിലേക്ക്

3 പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി MP Meenakshi Lekhi

(MP മീനാക്ഷി ലേഖി)

22 members

(15 LS + 7 RS)

1 Year ലോക്‌സഭാ, രാജ്യസഭാ എംപിമാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു *Currently None*

വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ [2] (Department-related standing committees (DRSCs))-[തിരുത്തുക]

1989 - 8-ാം ലോക്‌സഭ കാലത്ത്, റൂൾസ് കമ്മിറ്റി ഒരു നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

(i) കൃഷിയിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ;

(ii) പരിസ്ഥിതി & വനങ്ങൾ; കൂടാതെ

(iii) സയൻസ് & ടെക്നോളജി.

ഈ കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ സഭയുടെ അംഗീകാരം നേടുകയും 1989 ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ കമ്മറ്റികൾ ഔപചാരികമായി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

1993 മാർച്ച് 29-ന് ഇരുസഭകളും അംഗീകരിച്ച പത്താം ലോക്‌സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും റൂൾസ് കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും/വകുപ്പുകളും അവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 17 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി.

1989 ഓഗസ്റ്റിൽ രൂപീകരിച്ച മൂന്ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾക്ക് പകരമായി ഈ ഡിആർഎസ്‌സികൾ (DRSCs) രൂപീകരിച്ചു. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 17 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ 1993 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഔപചാരികമായി രൂപീകരിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഡിആർഎസ്‌സി (DRSCs) സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തിന് ശേഷം, സിസ്റ്റം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. 2004 ജൂലൈയിൽ ഡിആർഎസ്‌സികളുടെ എണ്ണം 17-ൽ നിന്ന് 24 ആയി ഉയർത്തി. 13-ാം ലോക്‌സഭ വരെ ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ ഓരോന്നിനും 45 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്- ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പീക്കർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന 30 പേരെയും 15 അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരെയും. രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ. എന്നിരുന്നാലും, 2004 ജൂലൈയിൽ ഡിആർഎസ്‌സി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതോടെ ഓരോ ഡിആർഎസ്‌സിയിലും 31 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു-ലോക്‌സഭയിൽ നിന്ന് 21 & രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് 10.

16-ാം ലോക്‌സഭയുടെ (2014 - 2019) വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ; 2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു

S.No. Committee Ministries Chairperson Tenure Chairman nominated by
1 Committee on Agriculture
 • Agriculture and Farmers Welfare
 • Food Processing Industries
 • Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
MP Hukmdev Narayan Yadav 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
2 Committee on Chemicals and Fertilizers Chemicals and Fertilizers MP Anandrao Vithoba Adsul 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
3 Committee on Coal and Steel
 • Coal
 • Mines
 • Steel
MP Rakesh Singh 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
4 Committee on Commerce Commerce and Industry MP V. Vijayasai Reddy 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
5 Committee on Defence Defence MP Kalraj Mishra 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
6 Committee on Energy
 • Power
 • New and Renewable Energy
MP Kambhampati Hari Babu 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
7 Committee on External Affairs External Affairs MP P. P. Chaudhary 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
8 Committee on Finance
 • Finance
 • Planning (NITI Aayog
 • Corporate Affairs
 • Statistics and Programme Implementation
MP Veerappa Moily 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
9 Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution Consumer Affairs, Food and Public Distribution MP J. C. Diwakar Reddy 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
10 Committee on Health and Family Welfare Health and Family Welfare

AYUSH

MP Ram Gopal Yadav 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
11 Committee on Home Affairs
 • Home Affairs
 • Development of North Eastern Region
MP P. Chidambaram 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
12 Committee on Human Resource Development
 • Human Resource Development
 • Skill Development and Entrepreneurship
 • Women and Child Development
 • Youth Affairs and Sports
MP Satyanarayan Jatiya 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
13 Committee on Industry
 • Heavy Industries and Public Enterprises
 • Micro, Small and Medium Enterprises
MP Ramchandra Prasad Singh 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
14 Committee on Information Technology
 • Communications
 • Electronics and Information Technology
 • Information and Broadcasting
MP Shashi Tharoor 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
15 Committee on Labour
 • Labour and Employment
 • Textiles
MP Kirit Somaiya 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
16 Committee on Personnel, Public Governances, Law and Justice
 • Law and Justice
 • Personnel, Public Grievances and Pensions
MP Bhupender Yadav 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
17 Committee on Petroleum and Natural Gas Petroleum and Natural Gas MP Pralhad Joshi 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
18 Committee on Railways Railways MP Sudip Bandyopadhyay 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
19 Committee on Rural Development
 • Rural Development
 • Panchayati Raj
MP Ponnusamy Venugopal 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
20 Committee on Science & Technology and Environment & Forests
 • Science and Technology
 • Atomic Energy
 • Space
 • Earth Sciences
 • Environment, Forests and Climate Change
MP Anand Sharma 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
21 Committee on Social Justice and Empowerment
 • Social Justice and Empowerment
 • Tribal Affairs
 • Minority Affairs
MP Ramesh Bais 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
22 Committee on Transport, Tourism and Culture
 • Civil Aviation
 • Culture
 • Road Transport and Highways
 • Shipping
 • Tourism
MP Derek O’Brien 1 year രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ
23 Committee on Urban Development
 • Ministry of Housing and Urban Affairs
MP Pinaki Misra 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ
24 Committee on Water Resources Ministry of Jal Shakti MP Rajiv Pratap Rudy 1 year ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ

മറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

16-ാം ലോക്‌സഭയുടെ (2014-2019) മറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ; 2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു

S.No. Committee Chairperson Composition Tenure Nominated / elected
1 Business Advisory Committee MP Sumitra Mahajan 15 members Not fixed. May continue in office till reconstituted. Nominated
2 Committee of Privileges MP Meenakshi Lekhi 15 members Not fixed. May continue in office till reconstituted. Nominated
3 Committee on Absence of Members from the sittings of the House MP P. Karunakaran 15 members 1 Year Nominated
4 Committee on Empowerment of Women MP Bijoya Chakravarty 30 members

(20 LS+ 10 RS)

1 Year Nominated
5 Committee on Government Assurances MP Ramesh Pokhriyal 15 members 1 Year Nominated
6 Committee on Papers Laid on the Table MP Chandrakant Khaire 15 members 1 Year Nominated
7 Committee on Petitions MP Bhagat Singh Koshyari 15 members 1 Year Nominated
8 Committee on Private Members' Bills and Resolutions MP M. Thambidurai 15 members 1 Year Nominated
9 Committee on Subordinate Legislation MP Dilipkumar Gandhi 15 members 1 Year Nominated
10 General Purposes Committee ** MP Sumitra Mahajan Varies Not fixed. Ex-Officio
11 House Committee MP Suresh Angadi 12 members 1 Year Nominated
12 Joint Committee on Offices of Profit MP Kalraj Mishra 15 members

(10 LS+ 5 RS)

For the duration of one Lok Sabha Elected
13 Joint Committee on Salaries and Allowance of MPs MP Bandaru Dattatreya 15 members

(10 LS+ 5 RS)

1 Year Nominated
14 Library Committee MP Prem Das Rai 9 members

(6 LS+ 3 RS)

1 Year Nominated
15 Rules Committee MP Sumitra Mahajan 15 members Not fixed. May continue in office till reconstituted. Nominated
16 Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes MP Kirit Premjibhai Solanki 30 members

(20 LS+ 10 RS)

1 Year Elected

അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:

16-ാം ലോക്‌സഭയുടെ (2014 - 2019) അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ; 2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു .

S.No. Committee Chairperson Tenure Composition
1 Committee on Ethics MP L. K. Advani 1 year 15 members

(15 LS )

2 Committee on Food Management in Parliament House Complex MP A. P. Jithender Reddy 1 Year 15 members

(10 LS + 5 RS)

3 Committee on Installation of Portraits/Statues of National leaders and Parliamentarians MP Sumitra Mahajan For the duration of one Lok Sabha 12 members

(8 LS + 4 RS)

4 Committee on MP Local Area Development Scheme MP M. Thambidurai 1 Year 24 members
5 Committee on Provision of Computers to Members of Lok Sabha MP P. Kumar For the duration of one Lok Sabha 10 members
6 Joint Committee on Maintenance of Heritage Character and Development of Parliament House Complex MP Sumitra Mahajan For the duration of one Lok Sabha 10 members

(7 LS + 3 RS)

7 Joint Committee on Security in Parliament House Complex MP Sumitra Mahajan 1 Year 10 members

(7 LS + 3 RS)

8 Railway Convention Committee MP Bhartruhari Mahtab For the duration of one Lok Sabha 18 members

(12 LS + 6 RS)

9 Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers with Members of Lok Sabha MP Rayapati Sambasiva Rao For the duration of one Lok Sabha 15 members
10 Committee to Inquiry into the Improper Conduct of a Member MP Kirit Somaiya **For the year 2016 only** 9 members

ശ്രദ്ധേയമായ അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നിരവധി കമ്മിറ്റികളെ അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ശ്രദ്ധേയമായ ചില അഡ്-ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പ്[തിരുത്തുക]

Committee Appointed in Submitted report in Mandate Recommendations
Rowlatt Committee

റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റി

December 1917 April 1918

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം[തിരുത്തുക]

Committee Appointed in Submitted report in Summary Report
ഷാ നവാസ് കമ്മിറ്റിShah Nawaz Committee 1955 1956 സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ തിരോധാനം അന്വേഷിക്കണമെന്ന പൊതു ആവശ്യം പരിഹരിക്കാൻ നെഹ്‌റു സർക്കാർ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

ഷാ നവാസ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ സുഭാഷിന്റെ സഹോദരൻ സുരേഷ് ചന്ദ്രബോസും എസ്.എൻ.മൈത്രയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിമാനാപകടത്തിലാണ് ബോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് സമിതിയുടെ നിഗമനം. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനോട് സുരേഷ് ചന്ദ്രബോസ് യോജിച്ചില്ല.
ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിBalwant Rai Mehta Committee 1957 1957 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെയും നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസിന്റെയും പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുക 'ജനാധിപത്യ വികേന്ദ്രീകരണ' പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപനം .(പഞ്ചായത്തി രാജ്)
അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിAshok Mehta Committee 1977 1978 1977 ഡിസംബറിൽ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അശോക മേത്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു സമിതിയെ നിയമിച്ചു. 1978 ഓഗസ്റ്റിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്ത് തകർച്ചയിലായ പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും 132 ശുപാർശകൾ നൽകി.
JVP Committee സംസ്ഥാന രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച ധർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അവലോകനം ചെയ്യുക
നരസിംഹം കമ്മിറ്റിNarasimham Committee 1998 1998 വിവിധ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
സച്ചാർ കമ്മിറ്റിSachar Committee 2005 2006 ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീം സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുക
ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റിSrikrishna Committee 2010 2010 തെലങ്കാനയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനപദവി വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ നിലവിലെ രൂപത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഏകീകരിക്കണമെന്നോ ഉള്ള ആവശ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.
നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിNaresh Chandra Committee 2012 പ്രതിരോധ പരിഷ്കാരങ്ങൾ(Defence reforms)
സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിSwaran Singh Committee 1976 മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശുപാർശകൾ നൽകാൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അധ്യായം ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് ചില കടമകളും നിർവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് പൗരന്മാർ ബോധവാന്മാരാകണമെന്ന് അത് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

1. https://web.archive.org/web/20120724034114/http://www.parliamentofindia.nic.in/ls/intro/p21.htm

2. https://rajyasabha.nic.in/Committees/DepartmentRelatedSC_RS?id=17

3. https://prsindia.org/theprsblog/importance-parliamentary-committees

4. http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/Comm_Introductionnew.pdf