ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് നിയമം (1932)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യവസ്ഥാനുസാരിയാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് നിയമം (1932). ഈ നിയമത്തിന് 1932 ഏപ്രിൽ 8 ന് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. അതേവർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ നിയമത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ പങ്കുപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കരാർ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചായിരുന്നു നടന്നുവന്നത്. പരിമിത ബാദ്ധ്യതാ പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ നിയമത്തിന് ബന്ധമില്ല. അവ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് 2008 എന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് - വക്കീൽ നം.1 വെബ്സൈറ്റ്, ശേഖരിച്ചത് 2012 ഡിസംബർ 21  തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |accessdate= (സഹായം)