ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
This article is part of a series about
Indian National Congress
Joe Biden
Joe Biden

എ.ഐ.സി.സി.യുടെയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്ന്റെയും തലവനാണ് പ്രസിഡണ്ട് . ഇവരെ ചുരുക്കി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

പ്രസിഡണ്ടുമാർ[തിരുത്തുക]

Name of President Picture Life span Year of Pency Place of Conference
Womesh Chunder Bonnerjee WCBonnerjee.jpg 29 December 1844 – 1906 1885 Bombay
Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji.jpg 4 September 1825 – 1917 1886 Calcutta
Badruddin Tyabji BadruddinTyabji.jpg 10 October 1844 – 1906 1887 Madras
George Yule George Yule.jpg 1829–1892 1888 Allahabad
William Wedderburn WilliamWedderburn.jpg 1838–1918 1889 Bombay
Pherozeshah Mehta പ്രമാണം:Pherozeshah Mehta (portrait).jpg 4 August 1845 – 1915 1890 Calcutta
Anandacharlu August 1843– 1908 1891 Nagpur
Womesh Chunder Bonnerjee WCBonnerjee.jpg 29 December 1844 – 1906 1892 Allahabad
Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji.jpg 4 September 1848 – 1925 1893 Lahore
Alfred Webb AlfredWebb.jpg 1834–1908 1894 Madras
Surendranath Banerjee പ്രമാണം:B 0110A.jpg 10 November 1848 – 1925 1895 Poona
Rahimtulla M. Sayani RMSayani.jpg 5 April 1847 – 1902 1896 Calcutta
C. Sankaran Nair SirChetturSankaranNair.jpg 11 July 1857 – 1934 1897 Amraoti
Anandamohan Bose AnandaMohanBose.JPG 23 September 1847 – 1906 1898 Madras
Romesh Chunder Dutt Romesh Chunder Dutt.jpg 13 August 1848 – 1909 1899 Lucknow
N. G. Chandavarkar N. G. Chandavarkar cyclopedia.png 2 December 1855 – 1923 1900 Lahore
Dinshaw Edulji Wacha DinshawWacha.jpg 2 August 1844 – 1936 1901 Calcutta
Surendranath Banerjee പ്രമാണം:B 0110A.jpg 10 November 1825 – 1917 1902 Ahmedabad
Lalmohan Ghosh 1848–1909 1903 Madras
Henry Cotton Henry Cotton.jpg 1845–1915 1904 Bombay
Gopal Krishna Gokhale Gopal krishan gokhale.jpg 9 May 1866 – 1915 1905 Benares
Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji.jpg 4 September 1825 – 1917 1906 Calcutta
Rashbihari Ghosh 23 December 1845 – 1921 1907 Surat
Rashbihari Ghosh 23 December 1845 – 1921 1908 Madras
Madan Mohan Malaviya Madan Mohan Malaviya1.jpg 25 December 1861 – 1946 1909 Lahore
William Wedderburn WilliamWedderburn.jpg 1838–1918 1910 Allahabad
Bishan Narayan Dar 1864–1916 1911 Calcutta
Raghunath Narasinha Mudholkar 1857–1921 1912 Bankipur
Nawab Syed Muhammad Bahadur ?- 1919 1913 Karachi
Bhupendra Nath Bose 1859–1924 1914 Madras
Lord Satyendra Prasanna Sinha പ്രമാണം:Satyendra Prasanno Sinha.jpg March 1863– 1928 1915 Bombay
Ambica Charan Mazumdar 1916muzumdar.jpg 1850–1922 1916 Lucknow
Annie Besant Annie Besant.png 1 October 1847 – 1933 1917 Calcutta
Madan Mohan Malaviya Madan Mohan Malaviya1.jpg 25 December 1861 – 1946 1918 Delhi
Syed Hasan Imam 31 August 1871 – 1933 1918 Bombay (Special Session)
Motilal Nehru Motilal nehru.jpg 6 May 1861– 6 February 1931 1919 Amritsar
Lala Lajpat Rai Lala lajpat Rai.jpg 28 January 1865– 17 November 1928 1920 Calcutta (Special Session)
C. Vijayaraghavachariar 1852– 19 April 1944 1920 Nagpur
Hakim Ajmal Khan 1921ajmalkhan.jpg 1863– 29 December 1927 1921 Ahmedabad
Deshbandhu Chittaranjan Das Chittaranjan Das.JPG 5 November 1870– 16 June 1925 1922 Gaya
Mohammad Ali Jouhar 10 December 1878– 4 January 1931 1923 Kakinada
Abul Kalam Azad Maulana Abul Kalam Azad.jpg 1888– 22 February 1958 1923 Delhi (Special Session)
Mohandas Gandhi Portrait Gandhi.jpg 2 October 1869– 30 January 1948 1924 Belgaum
Sarojini Naidu പ്രമാണം:Sarojini Naidu in Bombay 1946.jpg 13 February 1879– 2 March 1949 1925 Kanpur
S. Srinivasa Iyengar S. Srinivasa Iyengar.jpg September 11, 1874– 19 May 1941 1926 Gauhati
Mukhtar Ahmed Ansari 25 December 1880– 10 May 1936 1927 Madras
Motilal Nehru Motilal nehru.jpg 6 May 1861– 6 February 1931 1928 Calcutta
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1929 & 30 Lahore
Vallabhbhai Patel Sardar patel (cropped).jpg 31 October 1875– 15 December 1950 1931 Karachi
Ranchod Lal Amrit Lal 1932 Delhi
Nellie Sengupta 1886–1973 1933 Calcutta
Rajendra Prasad 3 December 1884– 28 February 1963 1934 & 35 Bombay
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1936 Lucknow
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1936 & 37 Faizpur
Subhas Chandra Bose Subhas Chandra Bose.jpg 23 January 1897 – 18 August 1945 1938 Haripura, Gujarat
Subhas Chandra Bose (resigned)

Rajendra Prasad replaced Bose after
the session.

Subhas Chandra Bose.jpg 23 January 1897 – 18 August 1945 1939 Tripuri, Madhya Pradesh / Chhatisgadh
Abul Kalam Azad Maulana Abul Kalam Azad.jpg 1888– 22 February 1958 1940–46 Ramgarh
J. B. Kripalani J. B. Kripalani.jpg 1888– 19 March 1982 1947 Meerut
Pattabhi Sitaraimayya 24 December 1880– 17 December 1959 1948 & 49 Jaipur
Purushottam Das Tandon 1 August 1882– 1 July 1961 1950 Nasik
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1951 & 52 Delhi
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1953 Hyderabad
Jawaharlal Nehru Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg 14 November 1889– 27 May 1964 1954 Calcutta
U. N. Dhebar 21 September 1905 – 1977 1955 Avadi
U. N. Dhebar 21 September 1905 – 1977 1956 Amritsar
U. N. Dhebar 21 September 1905 – 1977 1957 Indore
U. N. Dhebar 21 September 1905 – 1977 1958 Gauhati
U. N. Dhebar 21 September 1905 – 1977 1959 Nagpur
Indira Gandhi Indira Gandhi in 1967.jpg 19 November 1917– 31 October 1984 1959 Delhi
Neelam Sanjiva Reddy NeelamSanjeevaReddy.jpg 19 May 1913– 1 June 1996 1960 Bangalore
Neelam Sanjiva Reddy NeelamSanjeevaReddy.jpg 19 May 1913– 1 June 1996 1961 Bhavnagar
Neelam Sanjiva Reddy NeelamSanjeevaReddy.jpg 19 May 1913– 1 June 1996 1962 & 63 Patna
K. Kamaraj Kamarajar Statue at East Tambaram.jpeg 15 July 1903– 2 October 1975 1964 Bhubaneswar
K. Kamaraj Kamarajar Statue at East Tambaram.jpeg 15 July 1903– 2 October 1975 1965 Durgapur
K. Kamaraj Kamarajar Statue at East Tambaram.jpeg 15 July 1903– 2 October 1975 1966 & 67 Jaipur
S. Nijalingappa Snijalingappa.jpg 10 December 1902– 9 August 2000 1968 Hyderabad
S. Nijalingappa Snijalingappa.jpg 15 December 1992– 9 August 2000 1968 Gujarat
P. Mehul 10 December 1902– 9 August 2000 1969 Faridabad
Jagjivan Ram 5 April 1908– 6 July 1986 1970 & 71 Bombay
Shankar Dayal Sharma Shankar Dayal Sharma 36.jpg 19 August 1918– 26 December 1999 1972– 74 Calcutta
Devakanta Barua Dev Kant Baruah.jpg 22 February 1914 – 1996 1975– 77 Chandigarh
Indira Gandhi Indira Gandhi in 1967.jpg 19 November 1917 – 31 October 1984 1978 – 83 Delhi
Indira Gandhi Indira Gandhi in 1967.jpg 19 November 1917 – 31 October 1984 1983-84 Calcutta
Rajiv Gandhi Rajiv Gandhi (cropped).jpg 20 August 1944 – 21 May 1991 1985-91 Bombay
P. V. Narasimha Rao P V Narasimha Rao.png 28 June 1921 – 23 December 2004 1992-96 Tirupati
Sitaram Kesri November 1919 – 24 October 2000 1996 - 98 Calcutta
Sonia Gandhi Sonia Gandhi (cropped).jpg 9 December 1946– 1998–2017 Calcutta
Rahul Gandhi Rahul Gandhi.jpg 19 June 1970– 2017–2019 New Delhi
Sonia Gandhi Sonia Gandhi (cropped).jpg 9 December 1946– 2019- New Delhi

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

  • [1]Official Indian National Congress website