ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സംരംഭം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഒന്നിച്ച് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾ (സി‌പി‌എസ്‌യു, സി‌പി‌എസ്‌ഇ) അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനതല പൊതു സംരംഭങ്ങൾ (എസ്‌എൽ‌പി‌ഇ) എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. 1951 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമേഖലയിൽ വെറും 5 സംരംഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും 2019 മാർച്ചിൽ ഇത് 348 ആയി ഉയർന്നു.[1] ഈ സംരംഭങ്ങൾ 2019 മാർച്ച് 31 വരെ ഏകദേശം 16.41 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2019 മാർച്ച് 31 ലെ മൊത്തം പെയ്ഡ് അപ്പ് മൂലധനം ഏകദേശം 2.76 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. 2018–19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സി.പി.എസ്.ഇകൾ ഏകദേശം. 25.43 ലക്ഷം കോടി വരുമാനം നേടി. [2]

  1. "Public Enterprises Survey 2018-19 | Department of Public Enterprises | MoHI&PE | GoI". ശേഖരിച്ചത് 2021-03-13.
  2. "Public Enterprises Survey 2018-19 | Department of Public Enterprises | MoHI&PE | GoI". ശേഖരിച്ചത് 2021-03-13.