ഇന്തോ മലയ ജൈവമേഖല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഇന്തോ മലയ ജൈവമേഖല

എട്ട് ജൈവമേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്തോ മലയ ജൈവമേഖല (Indomalaya ecozone). തെക്കേ ഏഷ്യയും തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയും മുതൽ കിഴക്കേ ഏഷ്യയുടെ തെക്കേഭാഗം വരെ ഇത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം കടന്ന് തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയിലൂടെ തെക്കൻ ചൈനയുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്തോനേഷ്യ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് വാലസ് രേഖയുടെ കിഴക്ക് ജാവ, ബാലി, ബോർണിയോ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന മേഖലയാണ് ഇത്. ഇതിൽ ഫിലിപ്പൈൻസും തായ്‌വാന്റെ ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും ജപ്പാന്റെ ര്യുക്കു ദ്വീപുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഡിപ്റ്റെറോകാർപ്പ് വനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ഇടമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇന്തോ മലയ ജൈവമേഖലയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും.


ഇന്തോ_മലയ_ജൈവമേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

Indomalaya Tropical and subtropical moist broadleaf forests
Andaman Islands rain forests India
Borneo lowland rain forests Brunei, Indonesia, Malaysia
Borneo montane rain forests Brunei, Indonesia, Malaysia
Borneo peat swamp forests Brunei, Indonesia, Malaysia
Brahmaputra Valley semi-evergreen forests India
Cardamom Mountains rain forests Cambodia, Thailand, Vietnam
Chao Phraya freshwater swamp forests Thailand
Chao Phraya lowland moist deciduous forests Thailand
Chin Hills-Arakan Yoma montane forests Myanmar, India
Christmas and Cocos Islands tropical forests Australia
Eastern highlands moist deciduous forests India
Eastern Java-Bali montane rain forests Indonesia
Eastern Java-Bali rain forests Indonesia
Greater Negros-Panay rain forests Philippines
Hainan Island monsoon rain forests China
Himalayan subtropical broadleaf forests Bhutan, India, Nepal
Irrawaddy freshwater swamp forests Myanmar
Irrawaddy moist deciduous forests Myanmar
Jiang Nan subtropical evergreen forests China
Kayah-Karen montane rain forests Myanmar, Thailand
Lower Gangetic Plains moist deciduous forests Bangladesh, India
Luang Prabang montane rain forests Laos
Luzon montane rain forests Philippines
Luzon rain forests Philippines
Malabar Coast moist forests India
Maldives-Lakshadweep-Chagos Archipelago tropical moist forests British Indian Ocean Territory, India, Maldives
Meghalaya subtropical forests India
Mentawai Islands rain forests Indonesia
Mindanao montane rain forests Philippines
Mindanao-Eastern Visayas rain forests Philippines
Mindoro rain forests Philippines
Mizoram-Manipur-Kachin rain forests Bangladesh, India, Myanmar
Myanmar coastal rain forests Myanmar
Nansei Islands subtropical evergreen forests Japan
Nicobar Islands rain forests India
North Western Ghats moist deciduous forests India
North Western Ghats montane rain forests India
Northern Annamites rain forests Laos, Vietnam
Northern Indochina subtropical forests China, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
Northern Khorat Plateau moist deciduous forests Laos, Thailand
Northern Thailand-Laos moist deciduous forests Laos, Thailand
Northern Triangle subtropical forests Myanmar
Northern Vietnam lowland rain forests Vietnam
Orissa semi-evergreen forests India
Palawan rain forests Philippines
Peninsular Malaysian montane rain forests Malaysia, Thailand
Peninsular Malaysian peat swamp forests Malaysia, Thailand
Peninsular Malaysian rain forests Indonesia, Malaysia
Red River freshwater swamp forests Vietnam
South China Sea Islands disputed between China, Malaysia, Philippines, Taiwan, Vietnam
South China-Vietnam subtropical evergreen forests China, Vietnam
South Taiwan monsoon rain forests Taiwan
South Western Ghats moist deciduous forests India
South Western Ghats montane rain forests India
Southern Annamites montane rain forests Cambodia, Laos, Vietnam
Southwest Borneo freshwater swamp forests Indonesia
Sri Lanka lowland rain forests Sri Lanka
Sri Lanka montane rain forests Sri Lanka
Sulu Archipelago rain forests Philippines
Sumatran freshwater swamp forests Indonesia
Sumatran lowland rain forests Indonesia
Sumatran montane rain forests Indonesia
Sumatran peat swamp forests Indonesia
Sundaland heath forests Indonesia
Sundarbans freshwater swamp forests Bangladesh, India
Taiwan subtropical evergreen forests Taiwan
Tenasserim-South Thailand semi-evergreen rain forests Malaysia, Myanmar, Thailand
Tonle Sap freshwater swamp forests Cambodia, Vietnam
Tonle Sap-Mekong peat swamp forests Cambodia, Vietnam
Upper Gangetic Plains moist deciduous forests India
Western Java montane rain forests Indonesia
Western Java rain forests Indonesia
Central Deccan Plateau dry deciduous forests India
Central Indochina dry forests Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam
Chota-Nagpur dry deciduous forests India
East Deccan dry evergreen forests India
Irrawaddy dry forests Myanmar
Kathiarbar-Gir dry deciduous forests India
Narmada Valley dry deciduous forests India
Northern dry deciduous forests India
South Deccan Plateau dry deciduous forests India
Southeastern Indochina dry evergreen forests Cambodia, Laos, Thailand
Southern Vietnam lowland dry forests Vietnam
Sri Lanka dry-zone dry evergreen forests Sri Lanka
Himalayan subtropical pine forests Bhutan, India, Nepal, Pakistan
Luzon tropical pine forests Philippines
Northeast India-Myanmar pine forests Myanmar, India
Sumatran tropical pine forests Indonesia
Eastern Himalayan broadleaf forests Bhutan, India, Nepal
Northern Triangle temperate forests Myanmar
Western Himalayan broadleaf forests India, Nepal, Pakistan
Eastern Himalayan subalpine conifer forests Bhutan, India, Nepal
Western Himalayan subalpine conifer forests India, Nepal, Pakistan
Terai-Duar savanna and grasslands Bhutan, India, Nepal
Rann of Kutch seasonal salt marsh India, Pakistan
Kinabalu montane alpine meadows Malaysia
Deccan thorn scrub forests India, Sri Lanka
Indus Valley desert India, Pakistan
Northwestern thorn scrub forests India, Pakistan
Thar desert India, Pakistan
Godavari-Krishna mangroves India
Indochina mangroves Cambodia, Malaysia, Thailand, Vietnam
Indus River Delta-Arabian Sea mangroves Pakistan
Myanmar coast mangroves Myanmar, India, Malaysia, Thailand
Sunda Shelf mangroves Brunei, Indonesia, Malaysia
Sundarbans mangroves Bangladesh, India
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്തോ_മലയ_ജൈവമേഖല&oldid=2756082" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്