ആയുർവേദൗഷധങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അരിഷ്ടങ്ങളും ആസവങ്ങളും (അപൂർണ്ണം)[തിരുത്തുക]

ഔഷധം ജലത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ദ്രാവകത്തിലോ ഏറെക്കാലമിട്ട്, അതിലെ സക്രിയ ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഔഷധയോഗ്യമാക്കുന്നതാണ് ആസവങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളും

കഷായത്തിലോ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലോ, ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ തേനോ, മരുന്നുകൾ ചേർ‌ത്ത് വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിൽ‌ (മൺകലമാണെങ്കിൽ നല്ലത്) ഒഴിച്ചു വച്ച് വായ് ഭാഗം ഭദ്രമായി അടച്ചു കെട്ടി, യോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിടത്തോളം സമയം സ്ഫുടം ചെയ്ത ശേഷം തെളി ഊറ്റി അരിച്ചെടുത്താണ്‌ ആസവാരിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് . സാധാരണയായി പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്കു് 25 മില്ലി ലിറ്റർ‌ മുതൽ 50 മില്ലി ലിറ്റർ‌ വരേയാണു് മാത്ര. കുട്ടികൾക്കു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേ‌ർത്താണു് കൊടുക്കുന്നതു്.[1]

ആസവങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഔഷധം ജലം ചേർത്ത് ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, മരങ്ങളുടെ കാതൽ, പൂക്കൾ, തണ്ടുകൾ, ഇല, തൊലി എന്നിവയിൽ നിന്നും പഞ്ചസാര ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടാണ് ആസവങ്ങൾ..

അരിഷ്ടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഔഷധങ്ങൾ പ്രത്യേക അളവിൽ ജലം ചേർത്ത് ദിവസങ്ങളോളം തിളപ്പിച്ച് പ്രത്യേക അളവു വരെ വറ്റിച്ച് ലഭിക്കുന്ന സത്ത് (കഷായം), ശർക്കര മുതലായവ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന മദ്യമാണ് അരിഷ്ടം.

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
അഭയാരിഷ്ടം കടുക്കത്തോട്, ബൈരക്ക,നെല്ലിക്കത്തോട് പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, മുന്തിരിങ്ങ, വിഴാലരി, ഇരിപ്പപ്പൂവ്, ശർക്കര, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ത്രികോൽപക്കൊന്ന, കൊത്തമ്പാലരി, താതിരിപ്പൂവ്, കാട്ടുവെള്ളരിവേര്, കാട്ടുമുളക് വേര്, ശതകുപ്പ, ചുക്ക്, നാഗദന്തിവേര്, ഇലവിൻ പശ മൂലക്കുരു, മലബന്ധം, മഹോദരം, മൂത്ര തടസ്സം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അരവിന്ദാസവം താമരപ്പൂവ്, രാമച്ചം, കുമ്പിൾവേര്, കരിങ്കൂവള കിഴങ്ങ്, മഞ്ചട്ടി, ഏലം, കുറുന്തോട്ടി വേര്, മാഞ്ചി, മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ്, നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ്, കടുക്കത്തോട്, താന്നിക്കത്തോട്, വയമ്പ്, നെല്ലിക്കത്തോട്, കച്ചോലം, ത്രികോല്പക്കൊന്ന, വട്ടപ്പൂന്താളിയരി, പടവലം, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, നീർമരുത് തൊലി, ഇരിപ്പക്കാതൽ , ഇരട്ടിമധുരം, മുരാമാഞ്ചി, താതിരിപ്പൂവ്, മുന്തിരിങ്ങ, പഞ്ചസാര, തേൻ,ബൈരക്ക ബാലപീഡ, ബലം, പുഷ്ടി, ആയുസ്സ്. സഹസ്രയോഗം
അഹിഫേനാസവം ഇരിപ്പൂവ് ഇട്ട് വാറ്റിയ മദ്യം, കറപ്പ്, മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ്, ജാതിക്ക, കുടകപ്പാലയരി, ഏലം അതിസാരം, വിഷൂചിക സഹസ്രയോഗം
അമൃതാരിഷ്ടം അമൃത്, ദശമൂലം, ശർക്കര, അയമോദകം, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, ഏഴിലം പാലത്തൊലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, നാഗപ്പൂവ്, കടുകുരോഹിണി, അതിവിടയം, കുടകപ്പാല അരി ജീർണ്ണജ്വരം, മലമ്പനി, അജീർണ്ണം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
അയസ്കൃതി പ്രമേഹം, അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അശോകാരിഷ്ടം അശോകത്തിൻ തൊലി, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, അയമോദകം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ചുക്ക്, മരമഞ്ഞൾ, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക, കടുക്ക, മാങ്ങയണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ജീരകം, ആടലോടകവേര്, ചന്ദനം ആർത്തവ സംബന്ധ സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം അമുക്കുരം, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്, മഞ്ചട്ടി, കടുക്കത്തോട്, മഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾ‍ത്തൊലി , ഇരട്ടിമധുരം, അരത്ത, പാൽമുതക്‌ കിഴങ്ങ്, നീർമരുതുതൊലി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ത്രികോല്പകൊന്ന, കൊടിത്തൂവ വേര്, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ചന്ദനം, വയമ്പ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, തേൻ, താതിരിപ്പൂവ്, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഏലം, ഞാഴൽപ്പൂവ്, ഇലവർങ്ഗം, നാഗപ്പൂവ് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, അപസ്മാരം, മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ആരഗ്വധാരിഷ്ടം ത്വക് രോഗങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഉശീരാസവം രാമച്ചം, ഇരുവേലി, താമരക്കിഴങ്ങ്, കുമ്പിൾവേര്, കരിങ്കൂവളക്കിഴങ്ങ്, ഞാഴൽപ്പൂവ്, പതിമുകം, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, മഞ്ചട്ടി, കൊടിത്തൂവ വേര്, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, പേരാൽമൊട്ട്, അത്തിമൊട്ട്, കച്ചോലക്കിഴങ്ങ്, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, താമരവളയം, പടവലത്തണ്ട്, വലിയമലയകത്തിത്തൊലി, ഞാവൽത്തൊലി, ഇലവിൻപശ, മുന്തിരിങ്ങ, താതിരിപ്പൂവ്, ശർക്കര, മാഞ്ചി, കുരുമുളക് രക്തപിത്തം, രക്തദൂഷ്യം, പ്രമേഹം, രക്തക്കുറവ് ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
കനകാസവം നീല ഉമ്മം(കൊമ്പ്, വേര്, ഇല, കായ), ആടലോടകംവേരിലെ തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം, തിപ്പലി, കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, നാഗപ്പൂവ്, ചുക്ക്, താലീസപത്രം, ചെറുതേക്ക്, താതിരിപ്പൂവ്, പഞ്ചസാര, തേൻ ക്ഷയം, ഉരഃക്ഷതം, ജീർണ്ണജ്വരം, രക്തപിത്തം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
കർപ്പൂരാസവം മദ്യം, കർപ്പൂരം, ഏലം, മുത്തങ്ങകിഴങ്ങ്, ഇഞ്ചി, കുറാശ്ശണി, കുരുമുളക് വിഷൂചിക, ഗ്രഹണി, അതിസാരം, ദഹനക്ഷയം സഹസ്രയോഗം
കുടജാരിഷ്ടം കുടകപ്പാലവേരിലെ തൊലി, മുന്തിരിങ്ങ, ഇരിപ്പപ്പൂവ്, കുമ്പിൾവേര്, താതിരിപ്പൂവ്, ശർക്കര രക്താതിസാരം, രക്താർശ്ശസ്സ്, ഗ്രഹണി ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
കുമാര്യാസവം കറ്റാർവാഴപ്പോളയുടെ നീര്, ശർക്കര, തേൻ, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലത്തിരി, ഇലവർങ്ഗം, നാഗപ്പൂവ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കാട്ടുതിപ്പലി വേര്, വിഴാലരിപ്പരിപ്പ്, അത്തിത്തിപ്പലി, കാട്ടുമുളകുവേര്, അടയ്കാമണിയൻവേര്, കൊത്തമ്പാലയരി, ചുവന്നപാച്ചോറ്റിത്തൊലി, കടുകുരോഹിണി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ത്രിഫലത്തോട്, അരത്ത, ദേവദാരം, മഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾത്തൊലി, പെരുങ്കുരുമ്പവേര്, മുന്തിരിങ്ങ, നാഗദന്തിവേര്, പുഷ്കരമൂലം, കുറുന്തോട്ടിവേര്, വലിയകുറുന്തോട്ടിവേര്, നായ്ക്കുരണവേര്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ശതകുപ്പ, കായം, അക്ലവ് തൊലി, വെളുത്തമിഴാമവേര്, ചുവന്നതമിഴാമവേര്, പാച്ചോറ്റിതൊലി, മാക്കീരക്കല്ല് രക്തക്ഷയം, ഹൃദ്രോഗം, ശുക്ലദോഷം ശാർങ്ഗധരസംഹിത
കൂശ്മാണ്ഡാസവം കുമ്പളങ്ങനീര്, ശർക്കര, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലം, ഇലവർങ്ഗംതൊലി, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, ജാതിക്ക, തക്കോലം, ജാതിപത്രി, ഞാഴൽപ്പൂവ്, വ്‌ളാങ്കായ്, കുടകപ്പാലയരി, ദേവതാരം, ഞെരിഞ്ഞിൽ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, കരിങ്ങാലിക്കാതൽ, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കടുക്ക, താന്നിക്ക, നെല്ലിക്ക, അരത്ത, ഇരട്ടിമധുരം, തുമ്പൂണലരി, നാഗപ്പൂവ്, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, അയമോദകം, കരിഞ്ജീരകം, വെളുത്തജീരകം, കുമിഴ്കായ, കൂവനൂറ്, അക്ലാവ്തൊലി, വ്ലാർമരംതൊലി, ശതകുപ്പ, നറുവരി, കുടകപ്പാലത്തൊലി, കാകോളി, കച്ചോലം, ഇലവിൻപശ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, വയൽച്ചുള്ളിയരി, കഴിമുത്തങ്ങ, പൂവങ്കുറുന്നൽ, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, കാട്ട്മുളക്വേര്, ചോനകപ്പുല്ല്, പതുമുകം, മഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, കൊത്തംബാലരി, ദേവതാളി, പാൽമുതക്കിഴങ്ങ്, ഉരുക്ക്പൊടി, താതിരിപ്പൂവ് ധാതുക്ഷയം, പാണ്ഡ്, പ്രമേഹം, രക്തപിത്തം, പ്ലീഹ, മഹോദരം അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഖദിരാരിഷ്ടം കരിങ്ങാലികാതൽ, ദേവതാരം, കാർകോലരി, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ത്രിഫലതോട്, തേൻ, പഞ്ചസാര, താതിരിപ്പൂവ്, തക്കോലം, നാഗപ്പൂവ്, ജാതിക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, തിപ്പലി ത്വക് രോഗങ്ങൾ, പ്ലീഹോദരം, ഹൃദ്രോഗം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഗണ്ഡീരാരിഷ്ടം മാങ്ങാനാറി, ചേർക്കുരു, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, വിഴാലരി, ചെറുവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴുതിനവേര്, തൈര്, കൽക്കണ്ടും മൂലക്കുരു, നീര്, കുഷ്ഠം, പ്രമേഹം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ചന്ദനാസവം ചന്ദനം, ഇരുവേലി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, കുമിഴ്വേര്, കരിങ്കൂവളക്കിഴങ്ങ്, ഞാഴൽപ്പൂവ്, പതുമുകം, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, മഞ്ചട്ടി, രക്തചന്ദനം, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, പേരാൽത്തൊലി, തിപ്പലി, കച്ചോലം, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, ഇരട്ടിമധുരം, വലിയ മലയകത്തിതൊലി, മാവിൻ തൊലി, ഇലവ്‌ പശ, താതിരിപ്പൂവ്, മുന്തിരിങ്ങ, ശർക്കര ശുക്ലസ്രാവം, മൂത്രാശയരോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ചവികാസവം പാണ്ഡ്, പീനസം യോഗരത്നാകരം
ചിത്രകാസവം പാണ്ഡ്, കുഷ്ഠം, മൂലക്കുരു അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ജീരകാദ്യരിഷ്ടം ജീരകം, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, ചുക്ക്, ജാതിക്ക, മുത്തങ്ങകിഴങ്ങ്, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, കുറാശാണി, തക്കോലം, ഗ്രാമ്പൂ, പ്രസവാനന്തര രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ദന്ത്യരിഷ്ടം (ചെറുത്, വലുത്) നാഗദന്തിവേര്, കുമ്പിൾവേര്, കൂവളംവേര്, പാതിരിവേര്, പലകപ്പയ്യാനിവേര്, മുഞ്ഞവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, കറുത്തചുണ്ടവേര്, വെളുത്തചുണ്ടവേര്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ത്രിഫലത്തോട്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ് മഹോദരം, ജീർണ്ണജ്വരം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ദശമൂലാരിഷ്ടം കുമ്പിൾ, കൂവളം, മുഞ്ഞ, പാതിരി, പലകപ്പയ്യാനി, ഓരില, മൂവില, കറുത്ത ചുണ്ട, വെളുത്ത ചുണ്ട, ഞെരിഞ്ഞിൽ (എല്ലാറ്റിന്റെയും വേര്), കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, പുഷ്കരമൂലം, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, അമൃത്, നെല്ലിക്കത്തോട്, കൊടുത്തൂവവേര്, കരിങ്ങാലികാതൽ, വേങ്ങകാതൽ, കടുക്കത്തോട്, കോട്ടം, മഞ്ചട്ടി, ദേവദാരം, വിഴാലരി, ഇരട്ടിമധുരം, ചെറുതേക്ക്വേര്, വ്‌ളാങ്കായ്, താന്നിക്കത്തോട്, തമിഴാമവേര്, കാട്ട്മുളക്വേര്, മാഞ്ചി, ഞാഴൽപ്പൂവ്, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, കരിഞ്ജീരകം, ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന, അരേണുകം, അരത്ത, തിപ്പലി, അടയ്ക്കാമണിയൻവേര്, കച്ചോലം, മഞ്ഞൾ, ശതകുപ്പ, പതുമുകം, നാഗപ്പൂവ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, കുടകപ്പാലയരി, കർക്കടകശൃംഗി, ജീരകം, ഇടവകം, മേദ, മഹാമേദ, കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, കുറുന്തോട്ടിവേര്, പന്നിക്കിഴങ്ങ്, മുന്തിരിങ്ങ, തേൻ, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, തക്കോലം, ഇരുവേലി, ചന്ദനം, ജാതിക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, തിപ്പലി, കസ്തൂരി മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ, ദഹന അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ, മഹോദരം മുതലായവ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ദുരാലഭാരിഷ്ടം കോടിത്തൂവവേര്, നാഗദന്തിവേര്, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കടുക്കത്തോട്, ആടലോടകംവേര്, നെല്ലിക്കത്തോട്, ചുക്ക്, പഞ്ചസാ‍ര, ഞാഴൽപ്പൂവ്, തിപ്പലി, കാട്ട്‌മുളക്വേര് മൂലക്കുരു, മലബന്ധം, ദഹനക്ഷയം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ദേവദാർവ്യാരിഷ്ടം ദേവതാരം, ആടലോടകംവേര്, മഞ്ചട്ടി, കുടകപ്പാലയരി, നാഗദന്തിവേര്, തകരം, മഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, അരത്ത, വിഴാലരി, മുത്തങ്ങകിഴങ്ങ്, നെന്മേനിവാകത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതൽ, നീർമരുത്തൊലി, ജീരകം, കുടകപ്പാലയരി, ചന്ദനം, അമൃത്, കടുകുരോഹിണി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, തേൻ, താതിരിപ്പൂവ്, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, ഞാഴൽപ്പൂവ്, നാഗപ്പൂവ് പ്രമേഹം, വാതം, ഗ്രഹണി, മൂലക്കുരു, കുഷ്ഠം സഹസ്രയോഗം
ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം മുന്തിരിങ്ങ, ശർക്കര, ഇലവർങ്ഗം, ഏലം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, ഞാഴൽപ്പൂവ്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, വിളയുപ്പ് ഉരഃക്ഷതം, ക്ഷയം, കാസം, ഗളരോഗങ്ങൾ ശാർങ്ഗധരസംഹിത

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ധാന്യാമ്ലം (വെപ്പു കാടി) വാതസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ധാത്ര്യരിഷ്ടം പച്ചനെല്ലിക്കനീര്, തേൻ, തിപ്പലി, പഞ്ചസാര അജീർണ്ണം, ഗ്രഹണി സഹസ്രയോഗം
ധാന്വന്തരാരിഷ്ടം പക്ഷവാതം, സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ, ക്ഷയം തുടങ്ങിയവ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
നിംബാമൃതാസവം ത്വക് രോഗങ്ങൾ, രക്തവാതം, വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
പാർത്ഥാദ്യരിഷ്ടം ഹൃദ്രോഗം, രക്തക്ഷയം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
പിപ്പല്യാസവം / പിപ്പല്യാദ്യാസവം തിപ്പലി, കുരുമുളക്, കാട്ട്‌മുളക്വേര്, മഞ്ഞൾ, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, വിഴാലരി, അടയ്ക്കമണിയൻവേര്, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, നെല്ലിക്കത്തോട്, ഏലാവുലകം, രാമച്ചം, ചന്ദനം, കൊട്ടം, ഗ്രാമ്പൂ, തകര, മാഞ്ചി, ഇലവർങ്ഗംതൊലി, ഏലം, പച്ചില, ഞാഴൽപ്പൂവ്, നാഗപ്പൂവ്, താതിരിപ്പൂവ്, ശർക്കര, മുന്തിരിങ്ങ ഗ്രഹണി, പാണ്ഡ് ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
പുനർന്നവാസവം തിപ്പലി, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, കടുക്ക, താന്നിക്ക, നെല്ലിക്ക, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ചെറുവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴുതിനവേര്, ആടലോടകംവേര്, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, കടുകുരോഹിണി, അത്തിത്തിപ്പലി, തമിഴാ‍മവേര്, വേപ്പ്തൊലി, അമൃത്, മൂലവരികിഴങ്ങ്, കൊടിത്തൂവവേര്, പടവലംതണ്ട്, താതിരിപ്പൂവ്, മുന്തിരിങ്ങ, പഞ്ചസാര, തേൻ പാണ്ഡ്, മഹോദരം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
പുഷ്കരമൂലാസവം പുഷ്കരമൂലം, കൊടിത്തൂവവേര്, കൊത്തമ്പാലരി, തിപ്പലി, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, മഞ്ചട്ടി, കൊട്ടം, വ്‌ളാങ്കായ്, ദേവതാരം, വിഴാലരി, കാട്ട്‌മുളക്വേര്, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, കുമിഴ്വേര്, രാമച്ചം, അരത്ത്, ചെറുതേക്ക്, ചുക്ക്, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, നാഗപ്പൂവ്, ത്രികോല്പക്കൊന്ന, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം ക്ഷയം, അപസ്മാരം, ചുമ, രക്തപിത്തം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പൂതീകരഞ്ജാസവം മൂലക്കുരു, ത്വക് രോഗങ്ങൾ, പ്ലീഹ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പൂതീവൽക്കാസവം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ബലാരിഷ്ടം കുറുന്തോട്ടിവേര്, അമുക്കുരം, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, അടവതിയൻകിഴങ്ങ്, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, അരത്ത, ഏലം, പ്രസാരിണി, ഗ്രാമ്പൂ, രാമച്ചം, ഞരിഞ്ഞിൽ വാത രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ബാലാമൃതം കുട്ടികളിൽ രോഗപ്രധിരോധത്തിന്

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
മധുകാസവം ഇരിപ്പപ്പൂവ്, വിഴാലരി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ചേർക്കുരു, മഞ്ചട്ടി, തേൻ, ഏലം, താമരവളയം, അകിൽ, ചന്ദനം ഗ്രഹണി അഷ്ടാംഗഹൃദയം
മുസ്തകാരിഷ്ടം (മുസ്താരിഷ്ടം) മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, കുറാശാണി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, നാഗപ്പൂവ്, ഉലുവ, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ജീരകം കുട്ടികളിൽ ഗ്രഹണി, അതിസാരം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മൂലകാദ്യരിഷ്ടം കുട്ടികളിലെ കരപ്പൻ, ചിരങ്ങ്
മൃമദാസവം ഏക്കം, ചുമ, ഛർദ്ദി, നാഡിപ്പിഴ, ക്ഷയം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മൃതസഞ്ജീവിനി ദഹനം, ബുദ്ധി, കാമസന്ദീപനം, ശുക്ല പുഷ്ടി ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മൃദ്വീകാരിഷ്ടം മുന്തിരിങ്ങ, കല്ക്കണ്ടം, തേൻ, താതിരിപ്പൂവ്, തക്കോലം, ഗ്രാമ്പൂ, ജാതിക്ക, കുരുമുളക്, ഇലവർങ്ഗം, ഏലം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, തിപ്പലി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കാട്ട്‌മുളക്വേര്, കാട്ട്‌തിപ്പലി, അരേണുകം ക്ഷീണം, പാരവശ്യം, ആലസ്യം ശാർങ്ഗധരസംഹിത

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
രോഹീതകാരിഷ്ടം പ്ലീഹ, പാണ്ഡ്, മഹോദരം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ലോധ്രാസവം പ്രമേഹം, കുഷ്ഠം, ഗ്രഹണി അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ലോഹാസവം കടുക്ക, താന്നിക്ക, നെല്ലിക്ക, വേപ്പ്തൊലി, പടവലംതണ്ട്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, അമൃത്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ചന്ദനം, വിഴാലരി, മുക്കുറ്റി, ഇരിപ്പക്കാതൽ, കച്ചോലം, ആടലോടകംവേര്, ത്രികോല്പക്കൊന്ന, മഞ്ഞൾ, കൊടിത്തൂവവേര്, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, കുടകപ്പാലവേരിലെതൊലി; അരി, വെൺകൊടിത്തൂവവേര്, ചടച്ചിവെര്, കാർകോലരി, നായ്ക്കുരണവേര്, ഉലുവ, കൂവളംവേര്, കടുകുരോഹിണി, ബ്രഹ്മി, പുഷ്കരമൂലം, കരിങ്ങാലിക്കാതൽ, ഉരുക്ക്ചൂർണ്ണം, പുരാണകിട്ടം, കേംബൂക (തിങ്ങളൂരി) ഉദര രോഗങ്ങൾ, പാണ്ഡ്, കുഷ്ഠം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
വാശാരിഷ്ടം ശ്വാസ രോഗങ്ങൾ, രക്തപിത്തം
വിദാര്യാദ്യാസവം പ്രസവ ശുശ്രൂഷയിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വിശ്വാമൃതം ഗ്രഹണി, അതിസാരം, അജീർണ്ണം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ശാരിബാദ്യാസവം നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, പേരാൽതൊലി, തിപ്പലി, കച്ചോലം, കൊടിത്തൂവവേര്, പതുമുകം, ഇരുവേലി, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, നെല്ലിക്കത്തോട്, അമൃത്, രാമച്ചം, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം, ജീരകം, കടുകുരോഹിണി, ചിറ്റോലം, പേരേലം, കൊട്ടം, അടവതിയൻകിഴങ്ങ്, കടുക്കത്തോട്, ശർക്കര, താതിരിപ്പൂവ്, മുന്തിരിങ്ങ പ്രമേഹം, രക്തവാതം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ശിരീഷാരിഷ്ടം വിഷ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ശ്രീഖണ്ഡാസവം മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
സാരസ്വതാരിഷ്ടം ബുദ്ധിഭ്രമം, അപസ്മാരം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

എണ്ണകൾ (അപൂർണ്ണം)[തിരുത്തുക]

എള്ള്‌ എന്നും നെയ്യ്‌ എന്നുമുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ്‌ എണ്ണ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്‌ (എള്ള്‌+നെയ്യ്‌=എൾനൈ=എണ്ണൈ=എണ്ണ). തിലത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതു കൊണ്ട്‌ തൈലം. (തിലം എള്ള്‌). ഈ രണ്ട്‌ പദങ്ങളും എള്ളെണ്ണയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്‌ ഉത്ഭവിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീടത്‌ മറ്റ്‌ വിത്തുകളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാവുകയാണുണ്ടായത്‌.

എണ്ണ വിത്തു പോലെയാണ്‌, അതത്‌ എണ്ണകൾ ഏതേത്‌ വിത്തുകളിൽ നിന്നെടുക്കുന്നുവോ, അതത്‌ വിത്തുകളുടെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ആ എണ്ണകൾക്കുണ്ടാവുക.

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
അങ്കോലാദിതൈലം അങ്കോലംകുരു, കുരുമുളക്, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഇലഞ്ഞിഇല, നാരകംഇല, എള്ളെണ്ണ തലയിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
അംഗാരതൈലം പെരുങ്കുരുമ്പവേര്, കോലരക്ക്, മഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, മഞ്ചട്ടി, കാട്ടുവെള്ളരിവേര്, വെണ്വഴുതിനവേര്, ഇന്തുപ്പ്, വെള്ളക്കൊട്ടം, അരത്ത, മാഞ്ചി, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, എള്ളെണ്ണ പനി സഹസ്രയോഗം
അജ്‌ഝടാദിതൈലം കീഴാർനെല്ലി, വേപ്പ്ഇല]], കരുനോച്ചിയില, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, എള്ളെണ്ണ മുഖരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
അണുതൈലം അടവതിയൻകിഴങ്ങ്, ഇരുവേലി, ദേവതാരം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ഇലവർങ്ഗം, രാമച്ചം, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ചന്ദനം, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ഇരട്ടിമധുരം, കഴിമുത്തങ്ങ, അകിൽ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, പുണ്ഡരീകകരിമ്പ്, കൂവളംവേര്, ചെറുനീർക്കിഴങ്ങ്, കണ്ടകാരി, ചെറുവഴുതിനവേര്, ചിറ്റീന്തൽവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, വിഴാലരിപരിപ്പ്, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഏലം, അരേണുകം, താമരഅല്ലി, കുറുന്തോട്ടിവേര്, എള്ളെണ്ണ, ആട്ടിൻപാൽ ഊർദ്ധ്വാംഗ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അഗ്നിവൃണതൈലം തിപ്പോള്ളലിന്
അമൃതാദിതൈലം അമൃത്, ചന്ദനം, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, രാമച്ചം, കൊട്ടം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, നെല്ലിക്കത്തോട്, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, കച്ചോലം, എള്ളെണ്ണ രക്തവാതം, പിത്തസംബന്ധ രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
അരിമേദസ്തൈലം / അരിമേദാദി തൈലം കരിവേലംപട്ട, നാല്പാമരം, എള്ളെണ്ണ, ഇരട്ടിമധുരം, ഏലം, ഇലവർങ്ഗംതൊലി, പച്ചില, മഞ്ചട്ടി, കരിങ്ങാലികാതൽ, പാച്ചോറ്റിതൊലി, കുമിഴ്വേര്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, അകിൽ, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം, കർപ്പൂരം, ജാതിക്ക, തക്കോലം, ജടാമഞ്ചി, താതിരിപ്പൂവ്, കാവിമണ്ണ്, താമരവളയം, ശതകുപ്പ, തിപ്പലി, താമരഅല്ലി, കുങ്കുമപ്പൂവ്, കോലരക്ക്, പടർചുണ്ടവേര്, ചെറുവഴുതിനവേര്, ഇളയകൂവളംകായ, ദേവതാരം, കന്മദം, ചരളം, ചോനകപ്പുല്ല്, പ്ലാശ്തൊലി, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ഞാഴൽപ്പൂവ്, ചെറുപുന്നഅരി, നീർമരുത്തൊലി, കൊഴിഞ്ഞിൽവേര്, ത്രിഫലത്തോട്, ചെഞ്ചല്യം, പുഷ്കരമൂലം, വഴുതിനവേര്, മലംകാരയ്ക്ക മുഖം, ദന്തരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അശ്വഗന്ധാ‍ദിതൈലം ശുക്ലപുഷ്ടിക്ക്
അസനവില്വാദിതൈലം വേങ്ങകാതൽ, കൂവളംവേര്, കുറുന്തോട്ടിവേര്, അമൃത്, ഇരട്ടിമധുരം, ചുക്ക്, ത്രിഫലത്തോട്, പശുവിൻപാൽ, എള്ളെണ്ണ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
അസനമഞിഷ്ഠാദിതൈലം
അസനേലാദിതൈലം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ആദിത്യപാകതൈലം ചൊറി, ചിരങ്ങ്, കുഷ്ഠം ചക്രദത്തം
ആരനാളാദിതൈലം അരികാടി, എള്ളെണ്ണ, കുന്തുരുക്കം രക്തവാതം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ആരണ്യതുളസ്യാദികേരതൈലം കരപ്പൻ, ബാലപീഡ, ചൊറി, ചിരങ്ങ്
ആറുകാലാദിതൈലം കൈയ്യോന്നി, അമൃത്, കൊഴുപ്പ, കറുകനാമ്പ്, ഉഴിഞ്ഞ, കദളിവാഴമാണം, എള്ളെണ്ണ കാമില, പിത്തസംബന്ധ രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഏലാദികേരതൈലം ചിറ്റേലം, പേരേലം, കുന്തുരുക്കം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഞാഴൽപ്പൂവ്, മാഞ്ചി, ഇരുവേലി, നാന്മുകപുല്ല്, ചോനകപ്പുല്ല്, കച്ചോലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില, തകര, തൂണിയാങ്കം, ജാതിക്ക, നറുമ്പശ, മുത്തുച്ചിപ്പി, പുലിച്ചുവടി, ദേവതാരം, കാരകിൽ, തിരുവട്ടപ്പശ, കുങ്കുമംപട്ട, ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്, ഗുഗ്ഗുലു, കരിങ്ങാലികാതൽ, ചെറുപുന്നപ്പൂവ്, നാഗപ്പൂവ്, വെളിച്ചെണ്ണ ജലദോഷം, ചിരങ്ങ്, കരപ്പൻ കുട്ടികളിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ഏലാദിതൈലം ഏലാദികേരതൈലത്തിന്റെ ചേരുവകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കുപകരം എള്ളെണ്ണ ദന്ത രോഗങ്ങൾ, കർണ്ണ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ഏകാദശശതികം പ്രസാരിണീതൈലം പ്രസാരിണി, നീലക്കുറിഞ്ഞി, അമൃത്, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, ചിറ്റരത്ത, നെന്മേനിവാകതൊലി, എള്ളെണ്ണ, ഉമിയോടു കൂടിയ അരിയുടെ കാടി, തൈര്വെള്ളം, ചുത്തപ്പുളിനീര്, ആട്മാംസം, കരിമ്പ്നീര്, പാൽ, ചോനകപ്പുല്ല്, കർക്കടകശൃംഗി, ജീവനീയഗണം, മഞ്ചട്ടി, കാകോളി, കൊടിത്തൂവവേര്, ഏലം, കർപ്പൂരം, കുന്തുരുക്കം, ചരളം, പുഷ്കരമൂലം, മാഞ്ചി, പുലിച്ചുവടി, തകര, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, പതുമുകം, മഞ്ഞൾ, തക്കോലം, തുണിയങ്കം, ചെമ്പകംപൂവ്, രാമച്ചം, ഗ്രാമ്പൂ, അടയ്ക്കാമണിയൻവേര്, കമുക്വേര്, ലതാകസ്തൂരി, ജാതിക്ക, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, തിരുവട്ടപ്പശ, ദേവതാരം, വെൺചന്ദനം, വയമ്പ്, കന്മദം, ഇന്തുപ്പ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, പ്രസാരിണിവേര്, വേലിപ്പരുത്തി, തമിഴാമ(തഴുതാമ)വേര്, കച്ചോലം, കസ്തൂരി, ദശമൂലം, പൂക്കൈതവേര്, നാന്മുകപ്പുല്ല്, അമുക്കുരം, ഇരുവേലി, അരേണുകം, അഞജനക്കല്ല്, ഈന്തപ്പഴം, കുമ്പിൾവേര്, അകിൽ, ഞാഴൽപ്പൂവ്, ശതകുപ്പ, വെള്ളക്കോട്ടം, ചേർക്കുരു, ത്രിഫലത്തോട്, താമരയല്ലി, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ഇലവർങ്ഗം, ത്രികടുക്, എള്ളെണ്ണ ധാതുവൃദ്ധി, വാതസംബന്ധിയായ വേദനകൾ, വന്ധ്യചികിത്സ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
കച്ചോരാദിതൈലം കച്ചോലം, പൊന്നുമ്മത്ത്, വെള്ളില, പൊയ്തലച്ചി, ഉഴിഞ്ഞ, കരിങ്കുറിഞ്ഞിഇല, പാവൽഇല, കുറുന്തോട്ടിഇല, ചെറൂള(ചെറുവൂള), കൈയ്യോന്നി, പേച്ചുര, പടവലം, പച്ചമഞ്ഞൾ, കുപ്പ, മഞ്ഞൾഇല, കള്ളിഇല, കൊന്നഇല, മുറിപ്പരുത്തിഇല, ചെറുകടലാടി, വിഴാലഇല, പൂക്കൈതഇല, തുളസിഇല, അശോകംഇല, അഗ്നിജിഹ്വ((കൊഴുപ്പ]]), തുമ്പ, വേപ്പ്ഇല, എള്ളെണ്ണ, എരുക്ക്വേര്, തകിട്ടുവേമ്പാട, കൊന്നതൊലി, നാല്പാമരംപട്ട, കല്ലാല്തൊലി, താന്നിക്കതോട്, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, വെള്ളക്കൊട്ടം, ത്രിഫലത്തോട്, കുങ്കുമംപട്ട, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, മഞ്ചട്ടി, കർപ്പൂരം ചൊറി, ചിരങ്ങ്, കുഷ്ഠം സഹസ്രയോഗം
കർണ്ണശൂലാന്തകതൈലം കർണ്ണ രോഗങ്ങൾ
കദളീഫലാദിതൈലം തലവേദന
കഞ്ഞിക്കൂർക്കിലാദിവെളിച്ചെണ്ണ ഞോരയില, ആടലോടകംഇല, അമരയില, ഏഴിലം‌പാലതൊലി, താമരവളയം, അരയാൽതൊലി, കരുനോച്ചിഇല, ചെറുകപ്പനച്ചിയില, ഉഴിഞ്ഞ, പുത്തരിച്ചുണ്ടയില, ചീനച്ചേമ്പ്ഇല, ആനച്ചുവടി, കൂർമുള്ളില, വെറ്റില, ജീരകം, ഏലം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, വെളിച്ചെണ്ണ സന്നി സഹസ്രയോഗം
കയ്യന്ന്യാദിതൈലം കൈയ്യോന്നി, ചിറ്റമൃത്, പച്ചനെല്ലിക്ക, എള്ളെണ്ണ/വെളിച്ചെണ്ണ, പാൽ, ഇരട്ടിമധുരം, അഞ്ജനക്കല്ല് തലവേദന, നേത്രരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
കർപ്പൂരാദിതൈലം വാതസംബന്ധ രോഗങ്ങൾ
കാകാദന്യാദിതൈലം വൃണം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാദി കുഴമ്പ് പരുത്തിക്കുരു, കുറുന്തോട്ടിവേര്, ഉഴുന്ന്, പഴമുതിര, ദേവതാരം, ചിറ്റരത്ത, വെള്ളക്കൊട്ടം, കടുക്, ചുക്ക്, ശതകുപ്പ, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, കാട്ട്മുളക്വേര്, മുരിങ്ങതൊലി, തമിഴാമവേര്, എള്ളെണ്ണ, ആട്ടിൻ പാൽ കടച്ചിൽ, തരിപ്പ് സഹസ്രയോഗം
കിംശുകപത്രാദിതൈലം ചിരങ്ങ്
കുബ്ജപ്രസാരിണീതൈലം പ്രസാരിണി, തൈര്, കാടി, എള്ളെണ്ണ, പാൽ, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കാട്ടുതിപ്പലി, ഇരട്ടിമധുരം, ഇന്തുപ്പ്, വയമ്പ്, ശതകുപ്പ, ദേവതാരം, അരത്ത, അത്തിത്തിപ്പലി, പ്രസാരിണിവേര്, ജടാമഞ്ചി, ചേർക്കുരു വാത/കഫ രോഗങ്ങൾ
കുങ്കുമാ‍ദിതൈലം മുഖക്കുരു, ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
കുന്തളകാന്തിതൈലം മുടി കൊഴിച്ചിൽ
കേതക്യാദിതൈലം അസ്ഥിഗതവാതം സഹസ്രയോഗം
കൊട്ടംചുക്കാദിതൈലം വെള്ളക്കൊട്ടം, ചുക്ക്, വയമ്പ്, മുരിങ്ങവേരിലെ തൊലി, വെളുത്തുള്ളി, കാർത്തോട്ടിവേര്, ദേവതാരം, കടുക്, ചിറ്റരത്ത, പുളിഇല നീര്, തൈര്, എള്ളെണ്ണ വാത രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

ക്ഷ[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ക്ഷാരതൈലം കർണ്ണ രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
ക്ഷീരബലാതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, പാൽ, എള്ളെണ്ണ വാത രോഗങ്ങൾ
ക്ഷീരാദിതൈലം അകാല നര അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഗന്ധകതൈലം ചൊറി, ചിരങ്ങ്
ഗന്ധതൈലം ഉളുക്ക്, ചതവ് അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ഗന്ധർവ്വഹസ്താദ്യേരണ്ഡതൈലം വിരേചനൌഷധം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ചന്ദനാദിതൈലം ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം, വെള്ളക്കൊട്ടം, അമുക്കുരം, ദേവതാരം, രാമച്ചം, ചെങ്ങഴുനീർകിഴങ്ങ്, മാഞ്ചി, പച്ചില, അകിൽ, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, കുറുന്തോട്ടിവേര്, ഇരുവേലി, നാഗപ്പൂവ്‌, നാന്മുകപുല്ല്, മഞ്ചട്ടി, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, തകര, വെരുകിൻപുഴുക്, ശതകുപ്പ, അരേണുകം, ചിറ്റേലം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ഇലവർങ്ഗം, കച്ചോലക്കിഴങ്ങ്, ചെറുതേക്ക്, പൂകൈതവേര്, എള്ളെണ്ണ, പാൽ ബുദ്ധിഭ്രമം, മോഹാലസ്യം സഹസ്രയോഗം
ചിഞ്ചാദിതൈലം പുളിയില, എള്ളെണ്ണ, മുരിങ്ങവേരിലെ തൊലി, ചെഞ്ചല്യം, മണിക്കഞ്ജകം, ഇന്തുപ്പ്, വിളയുപ്പ്, കല്ലുപ്പ്, കാരുപ്പ്, വെടിയുപ്പ് വാത രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ചെമ്പരുത്യാദികേരതൈലം കുട്ടികളിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ജാത്യാദികേരതൈലം വൃണം
ജീവന്ത്യാദിതൈലം നേത്ര രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ജീവന്ത്യാദിയമകം സോറിയാസിസ് അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ജ്യോതിഷ്മത്യാദിതൈലം വൃണം അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
തുംഗദ്രുമാദിതൈലം കരിക്ക് വെള്ളം, ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്, രാമച്ചം, ഇരട്ടിമധുരം, ചെങ്ങഴിനീർക്കിഴങ്ങ്, ചന്ദനം, എള്ളെണ്ണ ശിരസ്സ്, നേത്രരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
തുളസ്യാദിതൈലം തുളസിനീര്, കുന്തുരുക്കം, എള്ളെണ്ണ ദന്ത, ശിരോരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
തെങ്ങിൻപുഷ്പാദിതൈലം തലവേദന സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം
തേകരാജതൈലം കൈയ്യോന്നിനീര്, എള്ളെണ്ണ, കടുക്ക കാസം, ശ്വാസരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
തേകരാജൈരണ്ഡതൈലം കൈയ്യോന്നിനീര്, ആവണക്ക് എണ്ണ, കടുക്ക കാസം, ശ്വാസരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ത്രിവൃതസ്നേഹം വാതരോഗങ്ങൾ
ത്രിഫലാദിതൈലം ത്രിഫലത്തോട്, അമൃത്, പൂക്കൈതവേര്, വേങ്ങകാതൽ, കുറുന്തോട്ടിവേര്, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, ഉഴിഞ്ഞ, കൈയ്യോന്നിനീര്, പച്ചനെല്ലിക്കനീര്, എള്ളെണ്ണ, പാൽ, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം, പതുമുകം, രാമച്ചം, ചന്ദനം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ഏലം, പച്ചില, ജടാമഞ്ചി, അമുക്കുരം, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ദേവതാരം, ഇലവർങ്ഗം, തകര, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, ആമ്പൽക്കിഴങ്ങ്, താമരക്കിഴങ്ങ്, നൈതൽക്കിഴങ്ങ്, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, കരിങ്കൂവളംക്കിഴങ്ങ്, അഞ്ജനക്കല്ല്, അമരിവേര് ശിരോരോഗങ്ങൾ, നേത്രരോഗങ്ങൾ, കർണ്ണരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ദിനേശവല്യാദികുഴമ്പ് തകിട്ടുവേമ്പാട, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, എരുക്ക്വെര്, കൊന്നതൊലി, നാല്പാമരംപട്ട ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ദൂർവാദികേരതൈലം കറുകനാമ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ താരൻ, ചിരങ്ങ്

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ധാന്വന്തരംകുഴമ്പ് വാതസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക കഴുത്തിനു താഴെ പുരട്ടുവാൻ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ധാന്വന്തരതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, കുമിഴ്വേര്, കൂവളംവേര്, പാതിരിവേര്, പയ്യാഴാന്തവേര്, മുഞ്ഞവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവെര്, ചെറുവഴുതിനവേര്, വെൺ‌വഴുതിനവേര്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, യവം, ലന്തംകുരു, പഴമുതിര, കുറികോൽ(?), എള്ളെണ്ണ, പാൽ, മേദ, മഹാമേദ, ദേവതാരം, മഞ്ചട്ടി, കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, ചന്ദനം, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, വെള്ളക്കോട്ടം, തകര, ജീവകം, ഇടവകം, ഇന്തുപ്പ്, ഉലുവ, കന്മദം, വയമ്പ്, അകിൽ, തമിഴാമവേര്, അമുക്കുരം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, പാൽമുതക്കിഴങ്ങ്, ഇരട്ടിമധുരം, ത്രിഫലത്തോട്, നറും‌പശ, ശതകുപ്പ, കാട്ടുഴുന്ന്വേര്, കാട്ടുപയർവേര്, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില വാതസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക്, പ്രസവ ശുശ്രൂഷയിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ധുർദ്ധൂരപത്രാദികേരതൈലം ഉമ്മം(ഇല നീര്, കുരു), വെളിച്ചെണ്ണ കുട്ടികളിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ, താരൻ ആരോഗ്യകല്പദ്രുമം
ധൂർദ്ധൂരാദിതൈലം ഉമ്മം(ഇല നീര്, കുരു), എള്ളെണ്ണ തലയിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
നാഗരാദിതൈലം ചുക്ക്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ദേവതാരം, പുങ്ക്തൊലി, ആവിതൊലി, കരിവേലംപട്ട, ത്രിഫലത്തോട്, കുടഞെണുങ്ങ്, നാഗദന്തിവേര്, എരുക്ക്വേര്, ഗുൽഗുലു, എള്ളെണ്ണ, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, പുഷ്കരമൂലം, കുറിച്ചൂലി, അടയ്ക്കാമണിയൻവേര്, അത്തിതിപ്പലി, ചെറുതിപ്പലി, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, ചെറുതേക്ക്, അരത്ത, പൊൻ‌മെഴുക്, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, വയമ്പ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, ഏലം, ഇലവർങ്ഗംതൊലി, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, മഞ്ചട്ടി, അകിൽ, പതുമുകം, ജടാമഞ്ചി, പാച്ചോറ്റിതൊലി, വെള്ളക്കൊട്ടം, പാൽ ഗളം, മുഖം, നാസാരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
നാരായണതൈലം കൂവളംവേര്, മുഞ്ഞവേര്, പയ്യാഴന്തവേര്, വേപ്പ്തൊലി, പ്രസാരിണി, അമുക്കുരം, വെൺ‌വഴുതിനവേര്, കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, കുറുന്തോട്ടിവേര്, വലിയ കുറുന്തോട്ടിവേര്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, തമിഴാമവേര്, കന്മദം, വയമ്പ്, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചന്ദനം, തകര, ശതകുപ്പ, ദേവതാരം, ജടാമഞ്ചി, ഏലം, കാട്ടുഴുന്ന്വേര്, കാട്ടുപയർവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, അരത്ത, അമുക്കുരം, ഇന്തുപ്പ്, ശതാവരിനീര്, പാൽ, എള്ളെണ്ണ വാതം, രക്തവാതം, നെഞ്ചുവേദന ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
നാല്പാമരാദിതൈലം നാല്പാമരത്തൊലി, ത്രിഫലത്തോട്, ചന്ദനം, രാമച്ചം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചൊവ്വള്ളിക്കൊടി (പൂവത്ത്), കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, അകിൽ, പച്ചമഞ്ഞൾ, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, എള്ളെണ്ണ ചൊറി, ചിരങ്ങ്, രക്തദൂഷ്യം സഹസ്രയോഗം
നാല്പാമരാദികേരതൈലം നാല്പാമരത്തൊലി, ത്രിഫലത്തോട്, ചന്ദനം, രാമച്ചം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചൊവ്വള്ളിക്കൊടി (പൂവത്ത്), കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, അകിൽ, പച്ചമഞ്ഞൾ, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, വെളിച്ചെണ്ണ
നാസാർശസ്സ്തൈലം തൊണ്ടവീക്കം(ടോൺസിലൈറ്റിസ്) മറ്റ് നാസാരോഗങ്ങൾ
നിംബാദിതൈലം താരൻ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ
നിംബാമൃതാദിതൈലം രക്തവാതം, ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
നിംബാമൃതാദ്യേരണ്ഡതൈലം രക്തവാതം, ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
നിശോശീരാദിതൈലം വരട്ടുമഞ്ഞൾ, രാമച്ചം, കുറുന്തോട്ടിവേര്, എള്ളെണ്ണ, ചിറ്റേലം, പേരേലം, കുന്തുരുക്കം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഞാഴൽപ്പൂവ്, മാഞ്ചി, ഇരുവേലി, നാന്മുകപുല്ല്, ചോനകപ്പുല്ല്, കച്ചോലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില, തകര, തൂണിയാങ്കം, ജാതിക്ക, നറുമ്പശ, മുത്തുച്ചിപ്പി, പുലിച്ചുവടി, ദേവതാരം, കാരകിൽ, തിരുവട്ടപ്പശ, കുങ്കുമംപട്ട, ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്, ഗുഗ്ഗുലു, കരിങ്ങാലികാതൽ, ചെറുപുന്നപ്പൂവ്, നാഗപ്പൂവ് പ്രമേഹ സംബന്ധ ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
നീലിഭൃംഗാദികേരതൈലം അമരിയില, കയ്യോന്നി, ഉഴിഞ്ഞ, പച്ചനെല്ലിക്ക, ആട്ടിൻ‌പാൽ, പശുവിൻപാൽ, എരുമപാൽ, തേങ്ങപാൽ, ഇരട്ടിമധുരം, കുന്നിവേര്, അഞ്ജനക്കല്ല്, വെളിച്ചെണ്ണ തലയിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ, നേത്ര രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
നീലിഭൃംഗാദിതൈലം അമരിയില, കയ്യോന്നി, ഉഴിഞ്ഞ, പച്ചനെല്ലിക്ക, ആട്ടിൻ‌പാൽ, പശുവിൻപാൽ, എരുമപാൽ, തേങ്ങപാൽ, ഇരട്ടിമധുരം, കുന്നിവേര്, അഞ്ജനക്കല്ല്, എള്ളെണ്ണ സഹസ്രയോഗം
നീലിദളാദികേരതൈലം വിഷ സംബന്ധിയായ ത്വക് രോഗങ്ങൾ
നൊങ്ങണാദ്യേരണ്ഡതൈലം മന്ത് രോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച വൃഷണങ്ങളുടെ വീക്കത്തിന് സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
പഞ്ചവൽക്കാദിതൈലം നാല്പാമരംതൊലി, കല്ലാൽതൊലി, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, എള്ളെണ്ണ, കദളിവാഴമാണം, ആമ്പൽക്കിഴങ്ങ്, നൈതൽകിഴങ്ങ്, കരിങ്കൂവളംകിഴങ്ങ്, ഇരട്ടിമധുരം, ഇലവർങ്ഗം, രാമച്ചം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചന്ദനം കുഷ്ഠം, ചൊറി, ചിരങ്ങ് സഹസ്രയോഗം
പഞ്ചാമ്ലതൈലം നീരിന്നു പുരട്ടുവാൻ
പഫണാദ്യേരണ്ഡതൈലം വൃദ്ധിരോഗം സഹസ്രയോഗം
പരിണതകേരീക്ഷീരാദിതൈലം തേങ്ങപാൽ, ചെറുനാരങ്ങനീര്, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, ചെഞ്ചല്ല്യം, എള്ളെണ്ണ അപബാഹു സഹസ്രയോഗം
പാമാന്തകതൈലം വൃണങ്ങൾ
പാ‍രന്ത്യാദികേരതൈലം വിഷ സംബന്ധിയായ വൃണങ്ങൾക്ക്
പാലണ്ഡവൈരണ്ഡതൈലം ദഹന സംബന്ധിയായ രോഗൺഗൾക്ക്
പിണ്ഡതൈലം പൊന്മെഴുക്, മഞ്ചട്ടി, ചെഞ്ചല്ല്യം, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, എള്ളെണ്ണ രക്തവാതം
പുനർന്നവാദിതൈലം നീരിന്ന് പുരട്ടുവാൻ
പ്രപൌണ്ഡരീകാദിതൈലം അകാല നര അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പ്രഭഞ്ജനവിമർദ്ദനംകുഴമ്പ് കുറുന്തോട്ടിവേര്, ശതാവരികിഴങ്ങ്, മുരിങ്ങവേരിലെ തൊലി, നീർമാതളംതൊലി, എരുക്ക്വേര്, പുങ്ക്തൊലി, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, കൊടിയാവണക്ക്വേര്, അമുക്കുരം, പ്രസാരിണിവേര്, കുമിഴ്വേര്, കൂവളംവേര്, പാതിരിവേര്, പയ്യാഴാന്തവേര്, മുഞ്ഞവേര്, പാൽ, തൈര്, കാടി, എള്ളെണ്ണ, തകര, ദേവതാരം, ഏലം, ചുക്ക്, കടുക്, കച്ചോലംക്കിഴങ്ങ്, ശതകുപ്പ, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഇന്തുപ്പ്, ചിറ്റരത്ത, വയമ്പ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, മാഞ്ചി, ചരളം, കടുകുരോഹിണി സർവ്വാംഗവാതം സഹസ്രയോഗം
പ്രസാരണീതൈലം പ്രസാരിണി, മേദ, മഹാമേദ, ശതകുപ്പ, മഞ്ചട്ടി, വെള്ളക്കൊട്ടം, അരത്ത, രക്തചന്ദനം, ജീവകം, ഇടവകം, കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, ദേവതാരം, എള്ളെണ്ണ, പാൽ വാത സംബന്ധ രോഗങ്ങൾക്ക് സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ബലാഗുളൂച്യാദിതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, ചിറ്റമൃത്, ദേവതാരം, ജടാമഞ്ചി, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചന്ദനം, കുന്തുരുക്കം, തകര, അമുക്കുരം, ചരളം, ചിറ്റരത്ത, എള്ളെണ്ണ രക്തവാതം സഹസ്രയോഗം
ബലാതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, എള്ളെണ്ണ, പാൽ, ഇരട്ടിമധുരം, മഞ്ചട്ടി, ചന്ദനം, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, പതുമുകം, ഏലം, തിപ്പലി, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഇലവർങ്ഗം, ചിറ്റേലം, അകിൽ, കുടകപ്പാലയരി, അടപതിയൻകിഴങ്ങ്, കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, മേദ, മഹാമേദ, ചെറുപയർ, കാട്ടുഴുന്ന്വേര്, കാട്ടുപയർവേര്, ജീവകം, ഇടവകം, ഇരട്ടിമധുരം വാത സംബന്ധ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ബലാധാത്ര്യാദിതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, നെല്ലിക്കത്തോട്, ചിറ്റമൃത്, രാമച്ചം, ഇരുവേലി, ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം, ഇലഞ്ഞിപ്പൂവ്, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചെങ്ങഴുനീർക്കിഴങ്ങ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില, ജാതിക്ക, തക്കോലം(തക്കോലപ്പുട്ടിൽ?), കർപ്പൂരം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, ജീവകം, ഇടവകം, മുന്തിരിങ്ങ, കുങ്കുമംപട്ട, താമരക്കിഴങ്ങ്, കച്ചോലം, ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്, പുഷ്കരമൂലം, നാഗപ്പൂവ്, അസുരനഖം, ചോനകപ്പുല്ല്, ചരളം, ദേവതാരം, ചെമ്പകംപൂവ്, വെരുകില്പുഴുക്?, ഇലിപ്പപ്പൂവ്, നാന്മുകപ്പുല്ല്, ത്രിഫലത്തോട്, ഞാഴൽപ്പൂവ്, ശതകുപ്പ, അകിൽ, ജടാമഞ്ചി, തകര, താമരയല്ലി, പാൽ, പച്ചനെല്ലിക്കനീര്, ശതാവരിനീര്, എള്ളെണ്ണ തലവേദന, നേത്രരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ബലാശ്വഗന്ധാദികുഴമ്പ് ദേഹപുഷ്ടിക്കും ബലത്തിന്നും സഹസ്രയോഗം
ബലാഹഠാദിതൈലം തലവേദന സഹസ്രയോഗം
ബാലശോധിനിതൈലം കുട്ടികളിൽ വയറിളക്കുവാൻ
ബ്രഹ്മിതൈലം നേത്ര രോഗങ്ങൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഭൃംഗാമലകാദിതൈലം തലവേദന

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
മഞ്ജിഷ്ഠാദിതൈലം മഞ്ചട്ടി, അഞ്ജനക്കല്ല്, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, കടുകുരോഹിണി, തക്കോലം, ജാതിക്ക, കണ്ടിവെണ്ണ, ത്രിഫലത്തോട്, ജടാമഞ്ചി, തകര, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം, ഏലം, ഇലവർങ്ഗം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്, രാമച്ചം, അകിൽ, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്, വെരുകിൻപുഴുക്, കർപ്പൂരം, ചെങ്ങഴുനീർകിഴങ്ങ്, ഇരുവേലി, താമരവളയം, പാൽ, കറ്റാർവാഴനീർ, എള്ളെണ്ണ നിത്യോപയോഗം സഹസ്രയോഗം
മധുയഷ്ട്യാദിതൈലം രക്തവാതം, നീർവീഴ്ച്ച അഷ്ടാംഗഹൃദയം
മരിചാദിതൈലം നീരിളക്കം, ചുമ, പീനസം
മഹാകുക്കുടമാംസതൈലം സർവ്വാംഗവാതം, ഏകാംഗവാതം, ബലക്ഷയം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മഹാനാരായണതൈലം ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, മൂവിലവേര്, ഓരിലവേര്, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, ത്രിഫലത്തോട്, വെളുത്താവണക്ക്വേര്, ചെറുവഴുതിനവേര്, വെൺ‌വഴുതിനവേര്, ആവിത്തൊലി, വലിയകുറുന്തോട്ടിവേര്, കരിംകുറിഞ്ഞിവേര്, തമിഴാമവേര്, വയമ്പ്, ദേവതാരം, ശതകുപ്പ, ചന്ദനം, അകിൽ, കന്മദം, തകര, വെള്ളക്കൊട്ടം, ഏലം, മഞ്ചട്ടി, അമുക്കുരം, ഇന്തുപ്പ്, അരത്ത, എള്ളെണ്ണ, പശുവിൻപാൽ, ആട്ടിൻ പാൽ വാത സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മഹാബലാതൈലം പ്രസവശുശ്രൂഷ, വന്ധ്യത ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മഹാമാഷതൈലം ദശമൂലം, ഉഴുന്ന്, എള്ളെണ്ണ, പാൽ, അമുക്കുരം, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, ദേവതാരം, കുറുന്തോട്ടിവേര്, അരത്ത, പ്രസാരിണി, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചിറ്റീന്തൽവേര്, ചെറുതേക്ക്, പാൽമുതക്കിഴങ്ങ്, കരിമുതക്കിഴങ്ങ്, തമിഴാമവേര്, മാതള നാരങ്ങ, വെളുത്തജീരകം, കായം, ശതകുപ്പ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, തിപ്പലിമൂലം, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ജീവനീയ ഗണം, ഇന്തുപ്പ് പക്ഷാഘാതം ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മഹാരാജപ്രസാരണീതൈലം വാത സംബന്ധ രോഗങ്ങൾക്ക് ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മഹാവജ്രകതൈലം വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
മാലത്യാദിതൈലം തലയിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ
മുറിവെണ്ണ മുറിവ്, ചതവ്

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
യഷ്ടീമധുകാദികേരതൈലം കരപ്പൻ, ബാലപീഡകൾ
യവചൂർണ്ണാദ്യംതൈലം യവം, മഞ്ചട്ടി, എള്ളെണ്ണ പനി സഹസ്രയോഗം
യുവത്യാദിതൈലം സ്തന വളർച്ച, ദൃഡത കാമസൂത്രം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
രസതൈലം
രാസ്നാദിതൈലം നീരിളക്കം, രക്തവാതം
രാസ്നാദശമൂലാദിതൈലം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ലാക്ഷാദികുഴമ്പ് ദേഹപുഷ്ടി അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ലാക്ഷാദികേരതൈലം കോലരക്ക്, രാമച്ചം, കുറുന്തോട്ടിവേര്, തൈര്വെള്ളം, വെളിച്ചെണ്ണ, മൂവിലവേര്, വിടയം, അതിവിടയം, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, ജീവകം, ഇടവകം, ചിറ്റരത്ത, ചരളം, ദേവതാരം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്, പാൽമുതക്കിഴങ്ങ്, മഞ്ചട്ടി, ഇരുവേലി, അകിൽ, കുടകപ്പാലയരി, വെള്ളക്കൊട്ടം, രക്തചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം, ഇലിപ്പകാതൽ, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, പാൽ‌വള്ളിക്കിഴങ്ങ്, കൊടിത്തൂവവേര്, നെല്ലിക്ക, അമുക്കുരം, തിപ്പലി, അരേണുകം, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, ചോനകപ്പുല്ല്, അയമോദകം, പാടത്താ‍ളിക്കിഴങ്ങ്, ചെറുതേക്ക് കുട്ടികളിൽ രക്തശുദ്ധിക്ക്, ക്ഷയം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരം, ഗർഭിണികളിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ലാംഗലക്യാദിതൈലം ഭഗന്ദരം, വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
വാചാദിതൈലം വയമ്പ്, കടുക്കത്തോട്, കോലരക്ക്, കടുകുരോഹിണി, ചന്ദനം, കരുനോച്ചിയില നീര്, എള്ളെണ്ണ നീരിളക്കം സഹസ്രയോഗം
വചാലശൂനാദിതൈലം വയമ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, കൂവളംഇല നീര്, എള്ളെണ്ണ കർണ്ണ സ്രാവങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
വജ്രകതൈലം കഫ വാത പ്രധാനമായ ത്വക് രോഗങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വാതമർദ്ദനംകുഴമ്പ് വാതസംബന്ധിയായ വേദനയ്ക്ക്
വാതാശനിതൈലം വാതം, അസ്ഥിഭംഗം, സന്ധിവേദന സഹസ്രയോഗം
വില്വപത്രാദിതൈലം താരൻ, തലയിലെ ത്വക് രോഗങ്ങൾ
വില്വം‌പാച്ചോ‌റ്റ്യാ‍ദിതൈലം കൂവളംഇല, പാച്ചോറ്റിഇല, കയ്യോന്നി, ചിറ്റമൃത്, കറുകപ്പുല്ല്, നെല്ലിക്കനീര്, കൊട്ടം, രാമച്ചം, ഏലം, പതുമുകം, തകര, ചന്ദനം, ദേവതാരം, കച്ചോലംകിഴങ്ങ്, അമുക്കുരം, ഇലവർങ്ഗം, ഇരട്ടിമധുരം, ജടാമഞ്ചി, പച്ചില, ഇരുവേലി, എള്ളെണ്ണ, പാൽ നിത്യോപയോഗം സഹസ്രയോഗം
വേണുപത്രാദിതൈലം കണ്ഠരോഗങ്ങൾ, വൃണങ്ങൾ
വ്രണവിരോപണതൈലം കള്ളിപ്പാൽ, എരുക്ക്കറ, എള്ളെണ്ണ, പൊന്മെഴുക് വൃണങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ശുദ്ധബലാതൈലം കുറുന്തോട്ടിവേര്, എള്ളെണ്ണ, പാൽ വാതരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
സന്നിയെണ്ണ സന്നി സഹസ്രയോഗം
സഹചരാദികുഴമ്പ് വാതരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
സഹചരാദിതൈലം
സിദ്ധാർത്ഥകാദികേരതൈലം വിസർപ്പം, ബാലപീഡ
സുരസാദിതൈലം പീനസം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
സൌഭാഗ്യവർദ്ധനതൈലം സംഭോഗ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന കാമസൂത്രം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഹിംഗുത്രിഗുണതൈലം വയർ ഇളക്കുവാൻ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ഹിമസാഗരതൈലം ഉന്മാദം, അകാലനര ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

കഷായങ്ങൾ (അപൂർണ്ണം)[തിരുത്തുക]

കഷായങ്ങൾ അഞ്ചു വിധത്തിലുണ്ട്

  • 1. ഒരു പലം മരുന്ന് പതിനാറു പലം വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് രണ്ട് പലമാക്കി വറ്റിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ക്വാഥം 2. ഔഷധം അപ്പോൾ പറിച്ച് നീരെടുക്കുന്നത് സ്വരസം.
  • 3. ഔഷധം കല്ലിൽ വച്ച് അരച്ച് നീരെടുക്കുന്നത് കല്ക്കം.
  • 4. ശീത കഷായം ഹിമം.
  • 5. ഔഷധം പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി രസമെടുക്കുന്നത് ഫാണ്ടം

(പലം=തുടം)

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
അഗ്രഗ്രാഹ്യാദികഷായം ക്ഷയം, ഏക്കം, വാതം
അമൃതാദശമൂലാദികഷായം ക്ഷയം, പനി, ചുമ സഹസ്രയോഗം
അമൃതോത്തരംകഷായം ആമാശയ രോഗങ്ങളിൽ വയറിളക്കുന്നതിന് ച്കിത്സാമഞ്ജരി
അർദ്ധവില്വംകഷായം പാണ്ഡ്, നീർവീഴ്ച്ച സഹസ്രയോഗം
അഷ്ടവർഗ്ഗംകഷായം അഷ്ടവർഗ്ഗം വാത സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളിൽ സഹസ്രയോഗം
അംബഷ്ഠാദികഷായം അതിസാരം, വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ആമ്രപല്ലവാദികഷായം രുചിയില്ലായ്മ സഹസ്രയോഗം
ആരഗ്വധാദികഷായം കഫ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക്, പ്രമേഹം, വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ആരണ്യതുളസീമൂലാദികഷായം പനി, മലമ്പനി, ജീർണ്ണജ്വരം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഇന്ദുകാന്തംകഷായം വാതം, ക്ഷയം, വിഷമജ്വരം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഉള്ളിവെട്ടടുകാദികഷായം വൃദ്ധിക്ക് സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
കടുകാമലാദികഷായം ശോധന ലഭിക്കുവാൻ സഹസ്രയോഗം
കതകഖദിരാദികഷായം പ്രമേഹം സഹസ്രയോഗം
കരിമ്പിരുമ്പാദികഷായം/പത്ഥ്യാപുനർന്നവാദികഷായം /ദശമൂലബലാദികഷായം രക്ത പുഷ്ടി
കാളശാകാദികഷായം ദഹനക്ഷയം, ശൊധനക്കുറവ് ചികിത്സാമഞ്ജരി
കിരാതാദികഷായം അജീർണ്ണം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പനി ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ചന്ദ്രശൂരാദികഷായം വിര ശല്യം
ചിരവില്വാദികഷായം മൂലക്കുരു, ശോധനക്കുറവ് സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഛിന്നോത്ഭവാദികഷായം സന്നിപാതജ്വരം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ജീരകാദികഷായം പനി
ജീവന്ത്യാദികഷായം പ്രമേഹ സംബന്ധിയായ ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
തിക്തകംകഷായം കുഷ്ഠം, വൃണങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
തോയതോയദാദികഷായം പനി സഹസ്രയോഗം
ത്രായന്ത്യാദികഷായം ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ത്രിഫലാമരിചാദി മഹാകഷായം കഫ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ദശമൂലകടുത്രയാദികഷായം ക്ഷയ സംബന്ധമായ ചുമ, വാതം സഹസ്രയോഗം
ദശമൂലംകഷായം വാതം, കഫ രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ദശമൂലപഞ്ചകോലാദികഷായം മഹോദരം സഹസ്രയോഗം
ദശമൂലബലാദിമഹാകഷായം കഫ, വാത രോഗങ്ങൾ
ദാരുനാഗരാദികഷായം സന്നിപാതജ്വരങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ദീപ്യകാദികഷായം പ്രസവശുശ്രൂഷ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ദുസ്പർശകാദികഷായം മൂലക്കുരു, അതിസാരം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ദ്രാക്ഷാദികഷായം പനി, രക്തസ്രാവം, ഉന്മാദം അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ധനദനയനാദികഷയം വാത രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
ധാന്വന്തരംകഷായം വാത രോഗങ്ങൾ, പ്രസവ ശുശ്രൂഷ, യോനീരോഗങ്ങൾ, ക്ഷയം, നാഡിപ്പിഴ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
നയോപായംകഷായം ചുമ, ഏക്കം, വിലക്കം സഹസ്രയോഗം
നാഗരാദികഷായം പനി സഹസ്രയോഗം
നിംബാദികഷായം പ്രമേഹ സംബന്ധിയായ ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
നിംബാമൃതാദിപഞ്ചതിക്തംകഷായം രക്തവാതം, കുഷ്ഠം, അർബുദം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
നിശാകതകാദികഷായം പ്രമേഹം സഹസ്രയോഗം
നൃഗ്രോധാദികഷായം പിത്തരോഗങ്ങൾ, യോനീരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
പഞ്ചകോലംകഷായം ഗ്രഹണി അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പഞ്ചതിക്തംകഷായം മലമ്പനി
പടോലമൂലാദികഷായം ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പടോലകടുരോഹിണ്യാദികഷായം വിഷ സംബന്ധിയായ ത്വക് രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
പത്ഥ്യാക്ഷധാത്ര്യാദികഷാ‍യം തലവേദന, ദന്ത രോഗങ്ങൾ, കർണ്ണ രോഗങ്ങൾ ശാർങ്ഗധരസംഹിത
പാചാനാമൃതംകഷായം പനി, അജീർണ്ണം സഹസ്രയോഗം
പുനർന്നവബലാദികഷായം ക്ഷയം, ശരീര പുഷ്ടി സഹസ്രയോഗം
പുനർന്നവാദികഷായം പാണ്ഡ് സഹസ്രയോഗം
പ്രസാരണ്യാദികഷായം വാത സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾക്ക് സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ബലാദികഷായം പനി സഹസ്രയോഗം
ബലാഗുളൂച്യാദികഷായം രക്തവാതം
ബലാജീരകാദികഷായം ചുമ, ശ്വാസം മുട്ട് സഹസ്രയോഗം
ബലാപുനർന്നവാദികഷായം ഉദരവൃണം, ഗ്രഹണി സഹസ്രയോഗം
ബൃഹത്യാദികഷാ‍യം മൂത്ര തടസ്സം, മറ്റ് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ബ്രഹ്മ്യാദികഷായം ഉന്മാദം, പിത്താധിക്യരോഗങ്ങൾ
ബ്രഹ്മീദ്രാക്ഷാദികഷായം വാതരോഗങ്ങൾ, പനി സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഭദ്രദാർവാദികഷായം വാതരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ഭദ്രാദികഷായം/ഗർഭരക്ഷാകഷായം ഗർഭകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദഹനസംബന്ധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഭദ്രാവേരാദികഷായം നാഡിപ്പിഴ, ശ്വാസം‌മുട്ട്, ചുമ സഹസ്രയോഗം
ഭാർങ്ഗ്യാദികഷായം പനി സഹസ്രയോഗം
ഭൂനിംബാദികഷായം പിത്തഗ്രഹണി ഭൈഷജ്യരത്നാവലി

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
മഞ്ജിഷ്ഠാദികഷായം വൃണങ്ങൾ, മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ ഭൈഷജ്യരത്നാവലി
മത്സ്യാക്ഷ്യാദികഷായം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ, സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം
മഹാതിക്തകംകഷായം ഫിരംഗരോഗം അഷ്ടാംഗഹൃദയം
മുസലീഖദിരാദികഷായം സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
മൂലകാദികഷായം ബാലപീഡകൾ
മുസ്താകരഞ്ജാദികഷായം ദഹനക്ഷയം, അതിസാരം, ഗ്രഹണി സഹസ്രയോഗം
മുസ്താരിഷ്ടാദികഷായം ത്വക് രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
മൃദ്വീകാദികഷായം കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരി കുറയ്ക്കുന്നു, ഉന്മാദം, ബുദ്ധിഭ്രമം, മോഹാലസ്യം സഹസ്രയോഗം
മേഹാരികഷായം പ്രമേഹം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
രാസ്നാദികഷായം വാത സംബന്ധ വേദന, നീര് സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ലശുനബർബരാദികഷായം അജീർണ്ണം സഹസ്രയോഗം
ലശുനൈരണ്ഡാദികഷായം സഹസ്രയോഗം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
വജ്രകംകഷായം കുഷ്ഠം സഹസ്രയോഗം
വരാദികഷായം പ്രമേഹം, ദുർമേദസ്സ് സഹസ്രയോഗം
വരുണാദികഷായം അജീർണ്ണം, ആമാശയ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വര്യാദികഷായം രക്തവാതം സഹസ്രയോഗം
വശാകഷായം സ്ത്രീകളിൽ രക്തസ്രാവം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ
വശാഗുളൂച്യാദികഷായം കാമില, രക്തപിത്തം, പാണ്ഡ് സഹസ്രയോഗം
വാശാദികഷായം ശരീരപുഷ്ടിക്ക് അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വിഡംഗജഡാദികഷായം വേദന സംഹാരി സഹസ്രയോഗം
വില്വാദികഷായം ഛർദ്ദി സഹസ്രയോഗം
വിളംഗാദികഷായം വിരശല്യം സഹസ്രയോഗം
വിഴാൽ‌വേരാദികഷായം ആമാശയ രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
വീരതരാദികഷായം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ, വേദന അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വൃക്ഷാദന്യാദികഷായം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
വ്യാഘ്ര്യാദികഷായം കഫ വാത സംബന്ധിയായ ചുമ, പനി അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ശതാവര്യാദികഷായം ശതാവരി രക്തപിത്തം സഹസ്രയോഗം
ശതാവരീച്ഛിന്നരുഹാദികഷായം ശതാവരി രക്തവാതം, രക്തപിത്തം സഹസ്രയോഗം
ശാരിബാദികഷായം രക്തപിത്തം, വയറുകാളൽ, പനി അഷ്ടാംഗഹൃദയം
ശീതജ്വരാരികഷായം മലമ്പനി
ശോണിതാമൃതംകഷായം പ്രമേഹസംബന്ധിയാ‍യ ത്വക് രോഗങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
ഷഡംഗംകഷായം അതിസാരം, മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉദര രോഗങ്ങൾ, പിത്താധിക്യ രോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
സപ്തച്ഛദാദികഷായം വായ്പ്പുണ്ണ് അഷ്ടാംഗഹൃദയം
സപ്തസാരംകഷായം സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾ, ഉദര രോഗങ്ങൾ സഹസ്രയോഗം
സഹചരാദികഷായം അരയ്ക്ക് കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള വാതരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
സഹചരബലാദികഷായം വാതരോഗങ്ങൾ
സുകുമാരംകഷായം ഉദര രോഗങ്ങൾ, സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
സ്തന്യജനനകഷായം മുലപ്പാൽ വർദ്ധനയ്ക്ക് അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം

== ഗുളികകൾ

ഘൃതങ്ങൾ ഭസ്മങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

യോഗ രാജ ചൂർണ്ണം

ചൂർണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
അവിപത്തി ചൂർണ്ണം വയറിളക്കുവാൻ‌ അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അഷ്ടചൂർണ്ണം വാതഗുൽമം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, രുചിക്കുറവു്, വയറ്റിൽ വേദന അഷ്ടാംഗഹൃദയം

[തിരുത്തുക]

ഔഷധം പ്രധാന ചേരുവകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മൂല ഗ്രന്ഥം
കർ‌പ്പൂരാദി ചൂർ‌ണ്ണം ചുമയ്ക്കു് സഹസ്രയോഗം
കല്ല്യാണക്ഷാരം വയറു വേദന, മൂലക്കുരു, കൃമി. മൂത്രതടസ്സം, നീരു്, ഗ്രഹണി അഷ്ടാംഗഹൃദയം

രസക്രിയകൾ അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് കേടുവരാതെ ദിർ ഘകാലം നിൽക്കാം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഔഷധ നിർമ്മാണ രഹസ്യം- ഡോ. കെ. ആർ. രാമൻ‌ നമ്പൂതിരി, എച്ച് ആന്റ് സി സ്ടോഴ്സ്.