ആന്ത്രോപിക് ഏകകങ്ങൾ (അളവെടുപ്പ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മനുഷ്യന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഏകകങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം. ഷാഫ്റ്റ്‌മെന്റ് (1), ഹാൻഡ് (2), പാം (3), ചാൺ (4), ഫിംഗർ (5), ഡിജിറ്റ് (6)

അളവെടുപ്പിനായി[1] ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകകങ്ങളാണ് ആന്ത്രോപിക് ഏകകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്[2]. വിരൽ, കൈ, ചാൺ, അംഗുലം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക അളവെടുപ്പ് ഏകകങ്ങളും ആന്ത്രോപിക് ഏകകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. ആധുനികകാലത്ത് ഏകകങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെയും ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഏകീകരണം നടന്നിട്ടും പല ഏകകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെത്തന്നെ തുടരുന്നു.

അളവെടുപ്പ് കൂടാതെ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും[3] സാമൂഹിക പഠനത്തിലും[4][5] ആന്ത്രോപിക് യൂണിറ്റ് എന്ന വാക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആന്ത്രോപോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് എന്നത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Brandon Carter (1974). Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology. Confrontation of cosmological theories with observational data; Proceedings of the Symposium, Krakow, Poland, September 10–12, 1973. Dordrecht: D. Reidel Publishing. pp. 291-298.
  2. Brian William Petley (1985). The fundamental physical constants and the frontier of measurement. Bristol; Boston: A. Hilger. p. 120.
  3. Massimo Vidale (1990). Study of the Moneer South East Area A Complex Industrial Site of Moenjodaro. East and West. Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO). 40(1/4): 301-314. (subscription required)
  4. J. J. Thomson (1896). Address by the President to the Mathematical and Physical Section. Science. American Association for the Advancement of Science. New Series, 4(90): 392-402. (subscription required)
  5. Jacob Robert Kantor (1944 [1929]). An outline of social psychology. Ann Arbor, Michigan: Edwards Brothers. p. 120. Accessed June 2013.